Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Υπέρ του σχεδίου Πούτιν ο Όλιβερ Στόουν

Την ελπίδα και ταυτόχρονα επιθυμία του, οι ρωσικές αεροπορικές επιχειρήσεις στη Συρία να στεφθούν με επιτυχία, εξέφρασε ο διάσημος αμερικανός σκηνοθέτης του Χόλιγουντ,  Όλιβερ Στόουν, ο οποίος κάνει ντοκιμαντέρ την υπόθεση Edward Snowden και τα γεγονότα στην Ουκρανία. Μιλώντας στην ισπανική El Mundo, δήλωσε μεταξύ άλλων «Θεωρώ σωστό το σχέδιο και τις ενέργειες του προέδρου Πούτιν και νομίζω ότι θα κερδίσει.
Αυτό θα επιτρέψει στο συριακό στρατό για να ανασυνταχθεί και να προβάλει την δέουσα αντίσταση στην ισλαμικού κράτους». Ο αμερικανός σκηνοθέτης, σχολίασε τη στάση των ΗΠΑ με καυστικό τρόπο, λέγοντας ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να κρατούν την ίδια γραμμή, υπολογίζοντας να προκαλέσουν τον Μπασάρ Άσαντ, χαρακτηρίζοντας τον ως νέο Χίτλερ. Δεν έχει σημασία πόσο σκληρός ηγέτης είναι ο Άσαντ, αν είναι καλύτερος ή χειρότερος, από ό τι είναι για παράδειγμα, ο Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος ήταν φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών, μέχρι που έπεσε σε δυσμένεια». Προσθέτοντας ο Όλιβερ Στόουν, τόνισε ότι οι θητείες του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα αποτελούν ουσιαστικά συνέχεια της πολιτικής αποσταθεροποίησης του Τζορτζ Μπους τζούνιορ, σε επτά χώρες: το Ιράκ, τη Συρία, τον Λίβανο, το Σουδάν, τη Λιβύη, τη Σομαλία και το Ιράν. Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η άποψη του διάσημου σκηνοθέτη για την τρομοκρατική οργάνωση « Ισλαμικό Κράτος», για το οποίο όπως λέει, είναι ο καρπός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ. «Αφού αποσταθεροποίησαν όλη την περιοχή, τώρα κατηγορούν το ισλαμικό κράτος – που  μετατράπηκε σε ένα πραγματικό« χαλιφάτο » - ως υπαίτιο για το χάος», τόνισε ο Όλιβερ Στόουν και πρόσθεσε: «Ωστόσο, το σφάλμα είναι δικό μας: έχουμε μετατραπεί σε μια αυτοκρατορία του χάους. Ο Ομπάμα έχει ενισχύσει και μόνον το ρόλο της Αμερικής, ως μιας αυτοκρατορίας που σπέρνει το χάος». Τέλος, ο αμερικανός σκηνοθέτης, υπογράμμισε με νόημα: «Η αίσθηση της ανωτερότητας της Αμερικής, σε σχέση με άλλες χώρες, μαζί με μια αίσθηση ατιμωρησίας και της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου, έχουν ενταθεί, στην εποχή του Ομπάμα. 
...........................
Oliver Stone Catapult against US champion and Putin

Hope and also wish, Russian air companies in Syria be crowned with success, expressed by the famous American Hollywood director Oliver Stone, who makes documentaries case Edward Snowden and the events in Ukraine. Speaking in Spanish El Mundo, he said among other things "I correct the plan and actions of President Putin and I think will win. This will allow the Syrian army to regroup and assert the appropriate resistance to the Islamic state. " The American director, commented on the attitude of the US caustic way, saying that "The United States continues to hold the same line, figuring cause Bashar Assad, describing him as a new Hitler. No matter how hard it is the leader Assad, it is better or worse, than it is for example, Saddam Hussein, who was a friend of the United States, until he fell into disgrace. " Adding Oliver Stone said that the terms of office of President Barack Obama essentially a continuation of the policy of destabilization of George Bush junior in seven countries: Iraq, Syria, Lebanon, Sudan, Libya, Somalia and Iran. Interesting is also the view of the famous director of the terrorist organization "Islamic State", about which he says, is the result of the US war in Iraq. "Having destabilized the entire region, now accuse the Islamic state - that turned into a real" caliphate "- as the culprit for the mess," said Oliver Stone added: "However, the error is ours: we have turned into an empire chaos. Obama has supported only the role of America as an empire that is wreaking chaos. " Finally, the American director, pointed meaningfully: "The feeling of superiority of America over other countries, along with a sense of impunity and contempt of international law have intensified in the age of Obama.
...........................
Оливер Стоун Катапулт против америчког шампиона и Путина

Надам се и да желе, руске авиокомпаније у Сирији бити крунисана успехом, изразио је чувени амерички редитељ Оливер Стоун Холливоод, који чини документарни предмета Едвард Сноуден и догађаје у Украјини. Говорећи у шпанском Ел Мундо, казао је између осталог: "Ја исправити план и поступке председника Путина и мислим да ће победити. То ће омогућити Сиријска војска да се прегрупише и тврдити одговарајући отпор према исламској држави ". Амерички режисер, осврнуо и на однос САД каустичне начин, рекавши да "Сједињене Државе настављају да држе исту линију, рачунајући узрок Башар Асад, описујући га као новог Хитлера. Без обзира колико је тешко лидер Асад, то је боље или горе, него што је, на пример, Садам Хусеин, који је био пријатељ Сједињених Држава, све док није пао у немилост. " Додавање Оливер Стоун је рекао да су мандати председника Барака Обаме у суштини наставак политике дестабилизације Џорџа Буша јуниора у седам земаља: Ирак, Сирија, Либан, Судан, Либија, Сомалија и Ирана. Интересантно је и поглед на славног редитеља терористичке организације "исламска држава", о којој он каже, је резултат рата у Ираку. "Пошто дестабилизује читав регион, сада оптужују исламску државу - то претворио у прави" калифата "- као кривца за неред", рекао је Оливер Стоун је додао: "Међутим, грешка је наша: ми смо претворили у царство хаос. Обама је подржао само улогу Америке као империје која је пустошецих хаос. " Коначно, амерички режисер, истакао смислено: "Осећај супериорности Америке над другим земљама, заједно са осећајем некажњивости и непоштовање међународног права су интензивирани у доба Обаме.
...........................
Оливер Стоун Катапульта против США чемпион и Путина

Надеюсь, а также желаю, российские авиакомпании в Сирии увенчается успехом, выражается известной американской голливудского режиссера Оливера Стоуна, который делает документальные случай Сноуден и события в Украине. Выступая в испанской El Mundo, он сказал, среди прочего "Я исправить план и действия президента Путина, и я думаю, что победит. Это позволит сирийская армия, чтобы перегруппироваться и утверждать соответствующий сопротивление исламского государства ". Американский режиссер, прокомментировал отношение каустической образом США, заявив, что "Соединенные Штаты продолжают проводить ту же линию, полагая, причина Башара Асада, назвав его в качестве нового Гитлера. Независимо от того, как трудно это не лидер Асад, лучше или хуже, чем она есть, например, Саддам Хусейн, который был другом Соединенных Штатов, пока он не впал в немилость ". Добавление сказал Оливер Стоун, что срок полномочий президента Барака Обамы по существу продолжением политики дестабилизации Джорджа Буша-младшего в семи странах: Ирак, Сирия, Ливан, Судан, Ливия, Сомали и Ирана. Интересно также мнение известного режиссера террористической организации "Исламское государство", о котором он говорит, является результатом войны США в Ираке. "После дестабилизировали весь регион, теперь обвиняют исламское государство - которая превратилась в настоящий« халифата »- как виновника беспорядка", сказал Оливер Стоун добавил: "Тем не менее, ошибка: наша, мы превратились в империю хаос. Обама поддержал лишь роль Америки как империи, что сеет хаос в ". Наконец, американский режиссер, отметил значению: "Чувство превосходства Америки над другими странами, наряду с чувством безнаказанности и презрением международного права активизировались в возрасте Обамы.
...........................
Oliver Stone catapulta contro il campione degli Stati Uniti e Putin

Speranza e anche desiderio, compagnie aeree russe in Siria siano coronati dal successo, espresso dal famoso regista americano di Hollywood Oliver Stone, che fa caso documentari Edward Snowden e gli eventi in Ucraina. Parlando in spagnolo El Mundo, ha detto tra le altre cose "correggo il piano e le azioni del presidente Putin e penso che vincerà. Ciò consentirà l'esercito siriano di riorganizzarsi e affermare la resistenza adeguata allo stato islamico ". Il regista americano, ha commentato l'atteggiamento del modo caustica Stati Uniti, dicendo che "Gli Stati Uniti continuano a tenere la stessa linea, per capire la causa Bashar Assad, descrivendolo come un nuovo Hitler. Non importa quanto sia difficile il leader Assad, è migliore o peggiore, di quello che è, per esempio, Saddam Hussein, che era un amico degli Stati Uniti, fino a quando cadde in disgrazia. " L'aggiunta di Oliver Stone ha detto che la durata del mandato del presidente Barack Obama essenzialmente una continuazione della politica di destabilizzazione di George Bush Junior in sette paesi: Iraq, Siria, Libano, Sudan, Libia, Somalia e Iran. Interessante è anche la vista del famoso direttore dell'organizzazione terrorista "Stato islamico", di cui egli dice, è il risultato della guerra americana in Iraq. "Dopo aver destabilizzato l'intera regione, ora accusano lo stato islamico - che si trasformò in un vero e proprio" califfato "- come il colpevole per il disastro", ha detto Oliver Stone ha aggiunto: "Tuttavia, l'errore è nostro: abbiamo trasformato in un impero caos. Obama ha sostenuto solo il ruolo dell'America come un impero che stanno creando molti caos ". Infine, il regista americano, ha significato: "Il sentimento di superiorità d'America su altri paesi, insieme a un senso di impunità e di disprezzo del diritto internazionale si sono intensificati in età di Obama.
...........................