Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Ζουν σε άλλη χώρα..

Το τι χαρά, γέλιο, αστειάκια, πειράγματα έπεσαν στην Βουλή στη διάρκεια της πρώτης ημέρας, δε λέγεται! Τους παρατηρούσες και αναρωτιόσουν: καλά αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού; 

Έχουν τη συναίσθηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα; Απο-κε-κλείεται! Σε άλλη χώρα βρίσκονται οι τύποι.
By the way, έχω ένα ερώτημα: Τι συμπλέγματα πρέπει να κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι ρε παιδί μου; Θέλουν γραφεία στη Βουλή, ακόμη και αν δεν είναι εν ενεργεία πολιτικοί. Πρώην πρωθυπουργοί, πρώην πρόεδροι της Βουλής κλπ. Δεν καταλαβαίνω, για ποιο λόγο ο Σαμαράς να έχει γραφείο; Ο Παπανδρέου; Τι εξυπηρετούν;
...........
In another country

What joy, laughter, jokes, teasing fell in the House during the first day, it is said! Their comments and wondered: well these people represent the interests of the Greek people? They have the sense of what is happening in Greece? De-y-closed! In another country types are.
By the way, I have a question: What complexes must carry these people eh son? They want offices in parliament, even if they are not practicing politicians. Former prime ministers, former presidents of the House etc. I do not understand, why Samaras have an office? Papandreou? What they serve?
...........
У некој другој земљи

Каква радост, смех, шале, задиркивања пао у Дому током првог дана, каже се! Њихови коментари и питао: па ови људи заступају интересе грчког народа? Они имају осећај шта се дешава у Грчкој? Де-И-цлосед! У другој земљи врсте су.
Узгред, имам једно питање: Шта комплекси морају носити ове људе зар сина? Они желе канцеларије у парламенту, чак и ако се не вежбају политичаре. Бивши премијери, бивши председници Дома итд Ја не разумем зашто Самарас је имао канцеларију? Папандреу? Шта они служе?
...........
В другой стране

Какая радость, смех, шутки, дразня упал в доме во время первого дня, он сказал! Их комментарии и подумал: хорошо эти люди представляют интересы греческого народа? Они имеют смысл того, что происходит в Греции? Де-у-закрыт! В другой стране типы.
Кстати, у меня есть вопрос: Что должны нести комплексы этих людей а сына? Они хотят офисы в парламенте, даже если они не практикующими политиками. Бывшие премьер-министры, бывшие президенты Палаты и т.д. Я не понимаю, почему Самарас есть офис? Папандреу? То, что они служат?
...........
En otro país

¡Qué alegría, risas, chistes, bromas cayó en la Cámara durante el primer día, se dice! Sus comentarios y se preguntaban: así estas personas representan los intereses del pueblo griego? Tienen el sentido de lo que está sucediendo en Grecia? -Cerrado De-y! En otro país tipos son.
Por cierto, tengo una pregunta: ¿Qué complejos deben llevar a esta gente eh hijo? Quieren oficinas en el Parlamento, incluso si no están practicando los políticos. Los ex primeros ministros, ex presidentes de la Cámara etc. No entiendo, ¿por qué Samaras tienen una oficina? Papandreu? Lo que sirven?