Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Οι.... σκελετοί των τραπεζών

Αναλυτικά στοιχεία για τα «κόκκινα» δάνεια και πλήρη ενημέρωση για το πού πήγαν τα κεφάλαια από τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών τα τελευταία χρόνια, θέλει ως το τέλος Οκτωβρίου από τις διοικήσεις των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατά συνέπεια οι τοκογλύφοι δανειστές.
Η τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να υποβάλει, έως το τέλος Οκτωβρίου, έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί το σάπιο σύστημα σπεύδει πρωτίστως να τελειώσει με τη νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Και προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα: φανταστείτε τι "σκελετούς" θα βρίσκαμε στις ντουλάπες των συστημικών τραπεζών, σε περίπτωση που υπήρχε πατριωτική κυβέρνηση και προχωρούσε σε οικονομικό έλεγχο παρουσία εισαγγελέα! Ένα θα ήταν βέβαιο. Θα μαθαίναμε την αλήθεια. Που πήγαν τα εκατοντάδες δις ευρώ που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενθυλάκωσαν οι τράπεζες την τελευταία εξαετία.
..............
The skeletons of banks ...

Details of the "red" loans and complete information about where did the funds from the ongoing recapitalization of banks in recent years, wants to end October from bank management, the European Central Bank and consequently usurers lenders. The Bank of Greece should submit, by the end of October a report on the classification of non-performing loans on bank balance sheets. You understand then why the rotten system hastens primarily to finish the new recapitalization.
And naturally arises the conclusion: imagine what \ "frames \" we would find in the closets of systemic banks, if there was a patriotic government and proceeded to audit presence prosecutor! One would be certain. We would learn the truth. Where did the hundreds of billion which in one way or another encapsulation banks in the last six years.
..............
У скелета банака ...

Детаљи "црвених" кредита и потпуне информације о томе где јесте средства из текуће докапитализације банака у последњих неколико година, жели да до краја октобра из управљања банком, Европска централна банка и самим тим зеленаши кредитори. Банка Грчке треба да поднесе до краја октобра извештај о класификацији неквалитетних кредита на билансима банака листова. Онда разумем зашто је труло систем жури пре свега да заврши нова докапитализација.
И наравно настаје закључак: да замислим шта \\\ "\\\ костури" ми бисмо наћи у плакарима системских банака, да ли је патриотски влада и наставио да ревизију присуство тужиоца! Један би био сигуран. Ми бисмо сазнали истину. Одакле стотине милијарди од којих у једном или другом инкапсулација банака у последњих шест година путу.
..............
Скелеты банков ...

Подробная информация о «красных» кредитов и полную информацию о том, где делали средств от продолжающегося рекапитализации банков в последние годы, хочет закончить октября от руководства банка, Европейский центральный банк и, следовательно, ростовщики кредиторы. Банк Греции должны представить до конца октября доклад о классификации неработающих кредитов на балансах банка. Вы понимаете, то почему гнилой системы спешит в первую очередь, чтобы закончить новый рекапитализации.
И, естественно, возникает вывод: представьте себе, что \\\\\\\ '\\\\\\\ скелеты "мы хотели бы найти в шкафах системных банков, если было патриотическое правительство и приступил к ревизии присутствия прокурора! Можно было бы быть уверенным. Мы узнали правду. Где сделал сотни млрд, которые в той или иной инкапсуляции банков в последние шесть лет.
..............
Los esqueletos de los bancos ...

Los detalles de los préstamos "rojas" y la información completa acerca de dónde lo hicieron los fondos de la recapitalización en curso de los bancos en los últimos años, quiere poner fin a octubre de administración del banco, el Banco Central Europeo y, en consecuencia usureros prestamistas. El Banco de Grecia deberá presentar, a finales de octubre, un informe sobre la clasificación de la morosidad en los balances bancarios. Usted entiende entonces por qué el sistema podrido acelera principalmente para terminar la nueva recapitalización.
Y, naturalmente, surge la conclusión: imaginar lo \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ esqueletos" nos íbamos a encontrar en los armarios de los bancos sistémicos, en Si había un gobierno patriótico y procedió a auditar fiscal presencia! Una de ellas sería cierta. Queremos saber la verdad. ¿De dónde los cientos de millones de dólares que, de una u otra manera los bancos de encapsulación en los últimos seis años.
..............