Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Εις υγείαν των ...μεταλλαγμένων

Η υποκρισία με το ζήτημα των μεταλλαγμένων στην Ευρώπη,  περισσεύει πλέον. Και εξηγώ: αυτή τη στιγμή, 15 από τις 28 χώρες - μέλη της ΕΕ έχουν ζητήσει εξαίρεση από την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών σε μέρος ή στο σύνολο της επικράτειάς τους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, κατά το ήμισυ της Ευρώπης επιτρέπονται τα μεταλλαγμένα και στο άλλο μισό όχι! Όμως, οι χώρες που αρνήθηκαν υποτίθεται την καλλιέργεια των μεταλλαγμένων, μπορούν να κάνουν εισαγωγή από χώρες – μέλη που έχουν ψηφίσει υπέρ της καλλιέργειας και είναι νόμιμα!
Σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που εγκρίθηκε πριν από μερικούς μήνες, τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν από τις βιοτεχνολογικές εταιρείες, των οποίων οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν ήδη εγκριθεί, να μην κυκλοφορήσουν τα προϊόντα αυτά στις αγορές τους. Και όπως είναι φυσικό, οι εν λόγω εταιρείες αναμένεται να κινηθούν νομικά εναντίον της εν λόγω απόφασης. Οι χώρες που ζήτησαν εξαίρεση είναι: Γερμανία, Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία και Σλοβενία. Εκτός από αυτές τις 15 χώρες, τέσσερις περιφέρειες αποχώρησαν επίσης και είναι: Σκωτία, Ουαλία, και Βόρεια Ιρλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η Βαλονία του Βελγίου.
...............
Cheers of mutated ...
The hypocrisy on the issue of GM in Europe, left over now. Let me explain: this time, 15 of 28 countries - EU members have requested an exemption from the cultivation of genetically modified varieties in some or all of their territory. This means that half of Europe allowed the mutant and the other half not! However, countries that refused assumed growing mutated, they can import from countries - members who have voted in favor of the culture and is legally!
Under the new European Directive, adopted a few months ago, Member States may request from biotechnology companies, which GM crops have been approved, not to market these products in their markets. And of course, these companies are expected to take legal action against this decision. The countries that requested an exemption are: Germany, Greece, Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Italy, Hungary, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland and Slovenia. Apart from these 15 countries, four regions also left are: Scotland, Wales, and Northern Ireland from the United Kingdom and Wallonia in Belgium.
...............
Живели оф мутирао ...
Лицемерје по питању ГМ у Европи, оставио готово. Дозволите ми да објасним: овај пут, 15 од 28 земаља - чланица ЕУ затражили изузеће од узгоја генетски модификованих сорти у неке или све њихове територије. То значи да пола Европе дозвољено мутанта и другу половину не! Међутим, земље које су одбиле добија све већи мутирао, они могу увозити из земаља - чланова који су гласали у корист културе и да је правно!
Према новом европском директивом, усвојен пре неколико месеци, државе чланице могу захтевати од биотехнологије предузећа, која ГМ усеви су одобрене, а не на тржиште ове производе на својим тржиштима. И наравно, ова предузећа се очекује да предузму законске мере против ове одлуке. Земље које поднели молбу за изузеће су: Немачка, Грчка, Аустрија, Бугарска, Хрватска, Кипар, Данска, Француска, Италија, Мађарска, Латвија, Литванија, Холандија, Пољска и Словенија. Поред ових 15 земаља, четири регије и оставили су: Шкотска, Велс, и Северне Ирске од Велике Британије и Валонији у Белгији.
...............
Приветствия мутировавших ...
Лицемерие в вопросе GM в Европе, оставил позади. Позвольте мне объяснить: на этот раз, 15 из 28 стран - членов ЕС с просьбой освобождение от выращивания генетически модифицированных сортов в некоторых или всех их территории. Это означает, что половина Европы позволило мутант, а другая половина не! Тем не менее, страны, которые отказались принятые выращивания мутировал, они могут импортировать из стран - членов, проголосовавших в пользу культуры и юридически!
В соответствии с новой европейской директивой, принятой несколько месяцев назад, государства-члены могут потребовать от биотехнологических компаний, которые были одобрены ГМ-культур, не на рынок эти продукты на своих рынках. И, конечно, эти компании, как ожидается, принять правовые меры против этого решения. Страны, запрашиваемые освобождение являются: Германия, Греция, Австрия, Болгария, Хорватия, Кипр, Данию, Францию, Италию, Венгрию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу и Словению. Помимо этих 15 стран, четыре региона также остаются являются: Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и от Соединенного Королевства и Валлонии в Бельгии.
...............
Saludos de mutados ...
La hipocresía en el tema de GM en Europa, sobra ahora. Me explico: en esta ocasión, 15 de 28 países - miembros de la UE han solicitado una exención del cultivo de variedades modificadas genéticamente en algunos o la totalidad de su territorio. Esto significa que la mitad de Europa permitió que el mutante y el otro no media! Sin embargo, los países que se negaron asumieron cultivo mutado, pueden importar de países - los miembros que hayan votado a favor de la cultura y es legalmente!
En virtud de la nueva Directiva Europea, aprobada hace unos meses, los Estados miembros podrán solicitar a las empresas de biotecnología, que han sido aprobados los cultivos transgénicos, no comercializar estos productos en sus mercados. Y, por supuesto, se espera que estas empresas a emprender acciones legales en contra de esta decisión. Los países que solicitaron la exención son: Alemania, Grecia, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Italia, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Eslovenia. Aparte de estos 15 países, cuatro regiones también quedan son: Escocia, Gales e Irlanda del Norte del Reino Unido y Valonia en Bélgica.
...............