Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Οι Τσετσένοι έτοιμοι για την Συρία

Αίτημα προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν, να επιτρέψει τους Τσετσένους στρατιώτες να πολεμήσουν κατά των εξτρεμιστών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία, έστειλε, ο πρόεδρος της Ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ.
 Όπως αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Τσετσένος πολέμαρχος δήλωσε ότι «οι Μουσουλμάνοι της Τσετσενίας και οι εθνικά Ρώσοι ορκίστηκαν το 1999, όταν η Τσετσενία είναι καταληφθεί από αυτά τα δαιμόνια να αγωνιστούν εναντίον τους (κατά των τρομοκρατών) όπου και αν βρίσκονται». Διευκρίνισε ωστόσο, ότι δεν πρόκειται μόνο για δηλώσεις αλλά για πραγματικότητα: «Δεν είναι μόνο λόγια, αλλά θέλουμε να πάμε εκεί να συμμετάσχουμε σε ειδικές επιχειρήσεις», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δυνάμεις της Τσετσενίας είναι έτοιμες για μάχη, αλλά περιμένουν  τον επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων, Βλαντίμιρ Πούτιν, να λάβει απόφαση για το θέμα αυτό. «Οι τρομοκράτες δεν ξέρουν τι είναι πραγματικός πόλεμος, εμείς ξέρουμε πως θα τους καταστρέψουμε, όπως κάναμε εδώ στην Τσετσενία», είπε χαρακτηριστικά ο Καντίροφ.
.............
The Chechens are ready to Syria

Request to the President of the Russian Federation Vladimir Putin to allow Chechen soldiers to fight against the extremists of the "Islamic State" in Syria, sent the president of the Russian Republic of Chechnya, Ramzan Kadyrov. As reported Russian media, the Chechen warlord said "Muslims of Chechnya and the Russian national oath in 1999 when Chechnya is occupied by those demons to fight against them (against terrorists) wherever they are." He stated however that it is not just statements but true: "It is not just words, but we want to go there to participate in special operations," he said. He said that the forces of Chechnya are ready for battle, but waiting for the head of the Russian forces, Vladimir Putin, to take a decision on this issue. "Terrorists do not know what is real war, we know that we will destroy them, as we did here in Chechnya", said Kadyrov.
.............
Чечени су спремни да Сирију

 Захтев председника Руске Федерације Владимира Путина да дозволи Чеченски војницима да се боре против екстремиста у "Исламске државе" у Сирији, послао председник руске републике Чеченије, Рамзана Кадирова. Као што је речено руски медији, чеченски господар рата рекао: "Муслимани Чеченије и руске националне заклетве у Чеченији 1999. године, када је окупирана од стране оних демона да се боре против њих (против терориста), где год да су." Он је међутим навео да то није само изјава, али истинито: "То није само речи, али желимо да идемо тамо да учествују у специјалним операцијама", рекао је он. Он је рекао да су снаге Чеченије спремни за битку, али чекајући шефа руске снаге, Владимира Путина, да донесе одлуку о овом питању. "Терористи не знају шта је прави рат, ми знамо да ћемо их уништити, као што смо овде урадили у Чеченији", рекао је Кадиров.
.............
Чеченцы готовы Сирии

  Просьба к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы чеченские солдаты воевать против экстремистов из "Исламского государства" в Сирии, направили президенту Российской Республики Чечни Рамзан Кадыров. Как сообщают российские СМИ, чеченская военачальник сказал: "Мусульмане Чечни и Российской национальной присяги в 1999 году, когда Чечня, занятые этими демонами, чтобы бороться с ними (против террористов), где они находятся." Однако он заявил, что это не просто заявления, но правда: "Это не просто слова, но мы хотим, чтобы пойти туда, чтобы принять участие в специальных операциях", сказал он. Он сказал, что силы Чечни готовы к бою, но в ожидании главы российских войск, Владимир Путин, чтобы принять решение по этому вопросу. "Террористы не знают, что такое настоящая война, мы знаем, что мы будем уничтожать их, как мы сделали здесь, в Чечне", сказал Кадыров.
.............
Los chechenos están dispuestos a Siria

  Solicitar al Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, para permitir que los soldados chechenos para luchar contra los extremistas del "Estado islámico" en Siria, envió al presidente de la República rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Según ha informado la prensa rusa, el señor de la guerra checheno dijo que "los musulmanes de Chechenia y el juramento nacional rusa en 1999, cuando Chechenia está ocupado por esos demonios para luchar contra ellos (los terroristas) donde quiera que estén." Sin embargo, afirmó que no se trata sólo declaraciones, pero cierto: "No son sólo palabras, pero queremos ir allí para participar en operaciones especiales", dijo. Él dijo que las fuerzas de Chechenia están listos para la batalla, pero esperando que el jefe de las fuerzas rusas, Vladimir Putin, para tomar una decisión sobre esta cuestión. "Los terroristas no saben lo que es la verdadera guerra, sabemos que vamos a destruirlos, como lo hicimos aquí en Chechenia", dijo Kadyrov.
.............