Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

Μήνυμα Πούτιν για Ουκρανία

Προφανώς, δεν δόθηκε η δέουσα σημασία, στην αποστροφή του Πούτιν για του ουκρανικό ζήτημα, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κανένα όπλο δεν θα βοηθήσει την Ουκρανία να διασφαλίσει την ακεραιότητα της, είχε πει ο Ρώσος πρόεδρος.
Και διευκρίνισε ότι «είναι απαραίτητη  η πλήρης εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ λαμβάνοντας υπόψη τα  συμφέροντα των ανθρώπων που ζουν στο Ντονμπάς», προσθέτοντας με νόημα ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού μαζί τους, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες Μινσκ, για τα βασικά στοιχεία της πολιτικής ζωής της χώρας. «Αυτά τα βήματα θα διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα αναπτυχθεί ως ένα πολιτισμένο κράτος, ως ένας βασικός κρίκος στην οικοδόμηση ενός κοινού χώρου ασφάλειας και της οικονομικής συνεργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ευρασία», είπε με έμφαση ο Πούτιν. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε ότι η δυσαρέσκεια των ανθρώπων με τις αρχές της χώρας είχαν χρησιμοποιηθεί για να πυροδοτήσουν την κρίση. «Ένα στρατιωτικό πραξικόπημα οργανώθηκε από το εξωτερικό που πυροδότησε ως αποτέλεσμα έναν εμφύλιο πόλεμο», σημείωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.
...........
Message Putin in Ukraine

Apparently, not given due prominence in Putin's distaste for the Ukrainian issue, during his speech at the UN General Assembly. No weapon will help Ukraine to ensure the integrity, said the Russian president and stated that "it is necessary to fully implement the agreements of Minsk taking into account the interests of people living in the Donbass," adding with a sense that there is a need for coordination with them, as required by the Minsk agreements on key elements of the country's political life. "These steps will ensure that Ukraine will develop as a civilized state, as a key link in building a common area of ​​security and economic cooperation in Europe and Eurasia," he said with emphasis Putin. Regarding the developments in Ukraine, the Russian leader noted that the dissatisfaction of the people with the country's authorities had used to trigger the crisis. "A military coup was organized from abroad triggered resulting in a civil war," noted the president of Russia.
.....................
Порука Путин у Украјини

Очигледно, није дато због значај у Путиновом гађењем за украјинском издању, у свом говору на Генералној скупштини УН. Не оружје ће помоћи Украјину да осигура интегритет, рекао је руски председник и навео да је "неопходно да у потпуности спроведе споразуме из Минска узимајући у обзир интересе људи који живе у Донбасс", додајући са осећајем да постоји потреба за координацијом са њима, као што је прописано у Минску споразуме о кључним елементима политичког живота земље. "Ови кораци ће осигурати да ће Украјина развијати као цивилизованој држави, као кључна карика у изградњи заједничке области безбедности и економске сарадње у Европи и Евроазији", рекао је са нагласком Путином. Што се тиче дешавања у Украјини, руски лидер је приметио да је незадовољство људи са властима ове земље је искористио да покрене кризу. "Војни пуч је организовала из иностранства изазвало је довело до грађанског рата", истакао је председник Русије.
.................
Сообщение Путин в Украине

По-видимому, не дано должное внимание отвращением Путина для Украины вопросу, в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Никакое оружие не поможет Украине обеспечить целостность, сказал президент России, и заявил, что "это необходимо, чтобы полностью реализовать соглашения о Минске, принимая во внимание интересы людей, живущих в Донбассе", добавив, с чувством, что существует необходимость координации с ними, как того требует минских соглашений о ключевых элементов политической жизни страны. "Эти шаги будут гарантировать, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как ключевое звено в построении общего пространства безопасности и экономического сотрудничества в Европе и Евразии", сказал он с акцентом Путина. Что касается событий в Украине, президент России отметил, что недовольство народа с властями страны использовали, чтобы вызвать кризис. "Военный переворот был организован из-за рубежа срабатывает в результате гражданской войны," отметил президент России.