Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Έρχεται πόνος...Τόσο ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιερ Μοσκοβισί, το πρώτο που υπογράμμισαν - στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το Eurogroup - ήταν η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει, κατά γράμμα, τα συμφωνηθέντα με τους δανειστές. Δεν χρειάζονται σχόλια. 

Σκέφτεσαι μόνον τον απίστευτο πόνο για ολόκληρο λαό που έρχεται. Και θα είναι με τις υπογραφές των κατά τα άλλα εκπροσώπων του ελληνικού λαού. Πλην ορισμένων εξαιρέσεων βεβαίως.
..........
Comes Pain ...
Both the president of the Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem and the European Commissioner, Pierre Moskovisi, the first highlighted - at the press conference following the Eurogroup - was the commitment of the Greek Government to apply the letter, agreed with lenders. They require no comment. Thinking only incredible pain for all people to come. And we will be with the signatures of otherwise representatives of the Greek people. With some exceptions, of course.
..........
Dolazi Bol

И председник Еврогрупе, Јероен Дијсселблоем и европског комесара, Пиерре Московиси, први истакао - на конференцији за новинаре после Еврогрупе - био је посвећеност грчке владе да примењују писмо, се сложио са кредиторима. Они захтевају никакав коментар. Мислећи само невероватну бол за све људе да дођу. И ми ћемо бити са потписима иначе представника грчког народа. Са неким изузецима, наравно.
..........
Поставляется Боль ...И президент Еврогруппы Йерун Dijsselbloem и Европейского комиссара, Пьер Moskovisi, первый выделенный - на пресс-конференции после Еврогруппы - был приверженность греческого правительства применять письмо, согласился с кредиторами. Они не требуют комментария. Думая только невероятное боль для всех людей прийти. И мы будем с подписями в противном случае представители греческого народа. С некоторыми исключениями, конечно.
..........
Viene Dolor ...
Tanto el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem y el comisario europeo, Pierre Moskovisi, el primero destacó - en la conferencia de prensa posterior al Eurogrupo - fue el compromiso del Gobierno griego de aplicar la carta, de acuerdo con los prestamistas. No requieren comentario. Pensando dolor solamente increíble para todas las personas que vienen. Y vamos a estar con las firmas de otra manera los representantes del pueblo griego. Con algunas excepciones, por supuesto.