Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Απογύμνωσε τη Δύση για το συριακό

Ξεκάθαρη αιχμή κατά των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Πούτιν, για το ζήτημα της αντιμετώπισης των τρομοκρατών ισλαμιστών. Με αφορμή την πολύνεκρη επίθεση στην Άγκυρα, ο Ρώσος πρόεδρος απηύθυνε έκκληση σε όλες τις δυνάμεις παγκόσμια να ενωθούν για την αντιμετώπιση του κακού, όπως το χαρακτήρισε.
«Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια στο κακό. Αυτό που συνέβη στην Τουρκία είναι ξεδιάντροπη τρομοκρατική επίθεση...» είπε μεταξύ άλλων σε σχετική συνέντευξή του και πρόσθεσε μιλώντας με σκληρή γλώσσα κατά της Δύσης: «Οι συνάδελφοί μας στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι πολεμούν κατά της τρομοκρατίας, αλλά δεν βλέπουμε πραγματικά αποτελέσματα. Επιπλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισε το πρόγραμμα προετοιμασίας του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού», τόνισε ο Πούτιν.  Ωστόσο, δεν παρέλειψε με έντονα σκωπτικό ύφος να στηλιτεύσει την αποτυχία των αμερικανών στη Συρία. «Πρώτα, προβλεπόταν η προετοιμασία 12.000 ατόμων.  Μετά δήλωσαν, ότι θα προετοιμάσουν 6.000. Στη συνέχεια, εκπαίδευσαν συνολικά 60 μαχητές και στην πραγματικότητα πολεμούν κατά του ΙΚ μόνο τέσσερις – πέντε. Έχουν δαπανήσει 500.000.000. Καλύτερα να τα έδιναν σε εμάς. Εμείς θα τους τα διαθέταμε καλύτερα από την άποψη της καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας», υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος.
Φαίνεται ωστόσο, ότι δεν αντέχουν τα γεράκια της Δύσης, την «προσβολή» από τον Βλαδίμηρο στη Συρία και άρχισαν οι αντιδράσεις. Επίθεση με δυο βλήματα δέχθηκε η πρεσβεία της Ρωσίας στη Δαμασκό, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας υποστηρικτών της συριακής κυβέρνησης, έξω από το κτήριο. Άμεσα αντέδρασε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. 
……………………..

Dissect the West on the Syrian
Clear peak against the US by President Putin on the issue of dealing with Islamist terrorists. On the occasion of the deadly attack in Ankara, Russian President called on all forces to unite the world to tackle the evil, as described. "We need to join forces in the fight against evil. What happened in Turkey is brazen terrorist attack ... "said among others in such an interview and added speaking with harsh language against the West:" Our colleagues in Europe and the United States say they are fighting against terrorism, but we do not see actual results. Moreover, the United States ended the preparation program of so-called Free Syrian Army, "said Putin. However, he failed to strongly satirical style to condemned the failure of the US to Syria. "First, it was planned to prepare 12,000 people. Once declared, that will prepare 6,000. Then they trained a total of 60 fighters and actually fight against IK only four to five. They spend 500,000,000. Better give them to us. We will the best we had in terms of the fight against international terrorism, "said the Russian president.
It seems however, that not withstanding the Hawks of the West, the "attack" by Vladimir in Syria and the reactions started. Attack with two missiles accepted by the Embassy of Russia in Damascus, during a protest rally of supporters of the Syrian government outside the building. Directly reacted Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, who described the attack as a terrorist act.
........................

Диссецт Запад на сиријски магови
Ведро врх против САД од стране председника Путина по питању суочавања са исламских терориста. Поводом овог смртоносног напада у Анкари, руски председник је позвао све снаге да се уједине свет да се позабаве зло, као што је описано. "Морамо да удруже снаге у борби против зла. Шта се десило у Турској је безобразан терористички напад ... ", рекао је између осталог у таквом једном интервјуу и додала разговарао са оштром језику против Запада:" Наше колеге у Европи и Сједињеним Државама кажу да се боре против тероризма, али ми не видимо стварни резултати. Осим тога, САД окончао припрему програма такозване Слободне сиријске војске ", рекао је Путин. Међутим, он није успео да снажно сатирични стил да осудио је неуспех САД у Сирију. "Прво, било је планирано да се припреми 12.000 људи. Једном је изјавио да ће припремити 6.000. Онда су обучени укупно 60 бораца и заправо боре против ИК само четири до пет година. Они проводе 500.000.000. Боље их дати нама. Ми ћемо најбољи смо имали у погледу борбе против међународног тероризма ", рекао је руски председник.
Међутим, чини се да не издржи Хавкс Запада, у "нападу" Владимира у Сирији и реакције које је започео. Напад са два пројектила прихваћеним од стране Амбасаде Русије у Дамаску, током протеста присталица сиријске владе ван зграде. Директно реаговао Руски министар иностраних послова Сергеј Лавров, који је описао напад као терористички акт.
........................
Проанализируйте Запад на сирийском

 Ясно пик против США президента Путина по вопросу борьбы с исламистскими террористами. По случаю смертельной атаки в Анкаре, президент России призвал всех сил, чтобы объединить мир для решения зло, как описано выше. "Мы должны объединить усилия в борьбе со злом. То, что произошло в Турции нагло теракт ... "сказал в частности, в такой беседе и добавил говорить с суровой языке против Запада:" Наши коллеги в Европе и Соединенных Штатах говорят, что они борются с терроризмом, но мы не видим фактические результаты. Кроме того, Соединенные Штаты закончилась программу подготовки так называемого Свободной сирийской армии ", сказал Путин. Тем не менее, он не сильно сатирические стиль осудил отказ США в Сирию. "Во-первых, это было запланировано подготовить 12000 человек. После того, как заявил, что будет готовить 6000. Тогда они тренировались в общей сложности 60 боевиков и фактически бороться против IK только четыре до пяти. Они проводят 500000000. Лучше дать их нам. Мы будем лучшее, что мы были с точки зрения борьбы с международным терроризмом ", сказал президент России.
Кажется, однако, что не выдерживать ястребов Запада, "атаку" Владимиром в Сирии и реакции созданные. Атака с двумя ракетами, принятых посольства России в Дамаске, во время акции протеста сторонников сирийского правительства за пределами здания. Непосредственно отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который описал нападение как террористический акт.

 ........................

Sezionare l'Occidente sulla Siria
Cancella picco contro gli Stati Uniti dal Presidente Putin sulla questione di trattare con i terroristi islamici. In occasione della attacco mortale ad Ankara, il presidente russo ha invitato tutte le forze per unire il mondo per combattere il male, come descritto. "Abbiamo bisogno di unire le forze nella lotta contro il male. Quello che è successo in Turchia è l'attacco terroristico sfrontato ... ", ha detto tra l'altro in tale colloquio e ha aggiunto parlando con il linguaggio duro contro l'Occidente:" I nostri colleghi in Europa e negli Stati Uniti dicono che stanno combattendo contro il terrorismo, ma non vediamo i risultati effettivi. Inoltre, gli Stati Uniti ha chiuso il programma di preparazione della cosiddetta Free Syrian Army ", ha detto Putin. Tuttavia, non è riuscito a stile fortemente satirico al condannato il fallimento degli Stati Uniti in Siria. "In primo luogo, è stato previsto di preparare 12.000 persone. Una volta dichiarato, che preparerà 6.000. Poi hanno addestrato un totale di 60 combattenti e in realtà combattono contro IK solo 4-5. Spendono 500.000.000. Meglio darli a noi. Ci sarà la migliore che abbiamo fatto in termini di lotta contro il terrorismo internazionale ", ha detto il presidente russo.
Sembra tuttavia, che non sopportare gli Hawks dell'Occidente, l '"attacco" di Vladimir in Siria e le reazioni iniziato. Attacco con due missili accettati dalla Ambasciata della Russia a Damasco, durante una manifestazione di protesta di sostenitori del governo siriano all'esterno dell'edificio. Direttamente reagito il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ha descritto l'attacco come un atto terroristico.
........................