Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Μόσχα: Εκστρατεία λάσπης από το ΝΑΤΟ

Παρά τις σαφείς εξηγήσεις που έδωσε η Μόσχα στην Άγκυρα για το περιστατικό με την παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από το ρωσικό βομβαρδιστικό, το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να δυναμιτίζει την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο της προπαγάνδας. Σύμφωνα με τον ρώσο απεσταλμένο στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, Αλεξάντερ Γκρούσκο, αυτό και μόνο το γεγονός αποκαλύπτει της πραγματικές προθέσεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Ρώσος αξιωματούχος, έκανε λόγο για εκστρατεία λάσπης, λέγοντας, ότι η Μόσχα έδωσε εξηγήσεις για «κακές καιρικές συνθήκες» που παρέσυραν το ρωσικό βομβαρδιστικό και ζήτησε συγνώμη από την Αγκυρα, τονίζοντας πως «σέβεται την εναέρια εθνική κυριαρχία της Τουρκίας». Αυτή η εξήγηση, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε δεκτή από τις αρχές της Αγκυρας και το γεγονός θεωρείται λήξαν. Το ΝΑΤΟ όμως επιμένει να αγνοεί την εξέλιξη και να χρησιμοποιεί την παραβίαση στην εκστρατεία «λάσπης» κατά των ρωσικών επιδρομών εναντίον των ισλαμιστών τρομοκρατών στη Συρία. «Η εντύπωση που δίδεται είναι πως το ατυχές περιστατικό στον τουρκικό εναέριο χώρο χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ προς επίρρωσιν  της δυτικής “ενημερωτικής εκστρατείας” διαστρέβλωσης του σκοπού των ρωσικών βομβαρδισμών κατά θέσεων του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία» τονίζει ο Γκρούσκο.
.................
Moscow: Campaign mud from NATO

Despite clear explanations given by Moscow to Ankara for the incident with the violation of Turkish airspace by Russian bomber, NATO still dynamites the already tense situation in the region, using the known method of propaganda. According to the Russian envoy to NATO Headquarters in Brussels, Alexander Gkrousko, this fact alone reveals the real intentions of the North Atlantic Alliance. The Russian official, spoke of mud campaign, saying that Moscow gave explanations of "bad weather" that dragged the Russian bomber and apologized to Ankara, stressing that "respects the aerial sovereignty of Turkey." This explanation, according to him, was accepted by the authorities in Ankara and the fact considered closed. But NATO insists on ignoring the development and use the violation in the campaign "mud" against the Russian raids against Islamic terrorists in Syria. "The impression given is that the unfortunate incident in the Turkish airspace used by NATO In support of the west" campaign "distortion of the purpose of Russian bombing positions of the Islamic State in Syria" says Gkrousko.
.................
Москва: блато Кампања од НАТО-а

Упркос јасним објашњењима Москве у Анкару због инцидента са кршењем турског ваздушног простора од стране руских бомбардера, НАТО и даље Динамитес већ напету ситуацију у региону, користећи познати метод пропаганде. Према Руски изасланик у НАТО штабу у Бриселу, Александар Гкроуско, та чињеница сама открива праве намере Северноатлантског савеза. Руски званичник, говорио блата кампање, рекавши да Москва дао објашњења "невремена", која је довукла руски бомбардер и извинио у Анкари, нагласивши да "поштује суверенитет ваздуха Турске." Ово објашњење, према његовим речима, била прихваћена од стране власти у Анкари и чињеница сматра завршеним. Али НАТО инсистира на игнорисање развој и коришћење кршење у кампањи "блата" против руских рације против исламских терориста у Сирији. "Стиче се утисак с обзиром да је несрећни инцидент у турском ваздушном простору користи од стране НАТО-у подршку Запада" кампање "дисторзије у циљу руских бомбардовања положаја Исламске државе у Сирији", каже Гкроуско.
.................
Москва: Кампания грязь из НАТО

Несмотря на четкие объяснений Москвы в Анкару за инцидент с нарушением воздушного пространства Турции по российской бомбардировщика, НАТО по-прежнему динамита и без того напряженную ситуацию в регионе, используя известный способ пропаганды. По словам российского посла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Александр Gkrousko, один этот факт показывает истинные намерения Североатлантического альянса. Русская чиновник, говорил о кампании грязи, сказав, что Москва дала объяснения "плохой погоды", что вытащили российский бомбардировщик и извинился перед Анкарой, подчеркнув, что "уважает антенны суверенитет Турции." Это объяснение, по его словам, было принято властями в Анкаре и тем, считается закрытой. Но НАТО настаивает на игнорирование развития и использования с нарушением в кампании "грязи" против российских рейдах против исламских террористов в Сирии. "Впечатление, что несчастный случай в воздушном пространстве Турции, используемой НАТО в поддержке западного" кампании "искажения целью российских бомбардировок позиций исламского государства в Сирии", говорит Gkrousko.