Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Σκληρή γλώσσα αλλά και «δούλεμα» από τον Λαβρόφ

Με πολύ σκωπτικό τρόπο (στην καθομιλουμένη το λέμε κανονικό δούλεμα), ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αντιμετώπισε τις εδώ και ένα χρόνο αποτυχημένες κατά κοινή ομολογία, αεροπορικές επιχειρήσεις και επιδρομές των ΗΠΑ και των συμμάχων στη Συρία.
Σε συνέντευξή του ο κορυφαίος ρώσος διπλωμάτης εξέφρασε την απορία του για τα πενιχρά αποτελέσματα της αντιτρομοκρατικής εκστρατείας των ΗΠΑ στη Συρία: «Bλέπουμε πολύ λίγα απτά αποτελέσματα, που δεν δικαιολογούν τόσες χιλιάδες επιθέσεις Τι κάνουν τελικά οι αμερικανοί στη Συρία; Με τις 25.000, νομίζω, επιθέσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, κανονικά θα έπρεπε να είχε «καθαρίσει» όλη η χώρα…». Ο ίδιος, μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, αμφισβήτησε τις ειλικρινείς προθέσεις των ΗΠΑ ως επικεφαλής στον συνασπισμό κατά των εξτρεμιστών του Ισλαμικού Κράτους στην Συρία λέγοντας: «Η Δύση και οι εταίροι της στην εκστρατεία κατά των τρομοκρατών του ISIS θα πρέπει να αποφασίσει εάν πραγματικά ο σκοπός είναι η εξάλειψη της ισλαμικής τρομοκρατίας ή το να χρησιμοποιήσουν τους εξτρεμιστές για την επίτευξη πολιτικών στόχων… Μήπως ο δηλωμένος στόχος δεν είναι απόλυτα ειλικρινής;  Μήπως είναι τελικά η ανατροπή του καθεστώτος; Μήπως προσπαθούν όπως και παλαιότερα να χρησιμοποιήσουν τους εξτρεμιστές για την επίτευξη του στόχου της αποδυνάμωσης των κυβερνητικών στρατευμάτων; Εμείς ακόμα δεν έχουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα…» είπε ο Λαβρόφ.
………………

Резкий язык и "технологичность" Лавров

С очень сатирической форме (в просторечии мы называем нормальным проработка), министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в прошлом году не удалось по общему признанию, авиакомпаний и нашествия США и их союзников в Сирии. В интервью с ведущим российским дипломатом выразил вопросы о скудных результатов США антитеррористической кампании в Сирии: "Мы видим очень мало ощутимых результатов, которые не оправдывают тысячи нападений Что, наконец, сделать американцев в Сирию? С 25000, я думаю, что, нападения, которые были сделаны до сих пор, как правило, были "чистыми" по всей стране ... ". Он, выступая на русской телеканала НТВ, сомнение искренние намерения США как возглавить коалицию против экстремистов в исламском государстве в Сирии, говоря: "Запад и его партнеров в кампании против террористов Исиды Вы должны решить, если вы действительно цель состоит в ликвидации исламского терроризма или использование экстремистов в политических целях ... ли заявленная цель не совсем честно? Это, в конечном счете свержение режима? Они пытаются как и прежде, использовать экстремистов для достижения цели ослабления правительственные войска? Мы по-прежнему нет ответа на этот вопрос ... ", сказал Лавров.
.................. 

  
Harsh language and "workability" by Lavrov

With very satirical way (in common parlance we call normal workup), Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, addressed the past year failed admittedly, airline companies and the US invasions and its allies in Syria. In an interview with a leading Russian diplomat voiced questions about the meager results of the US anti-terrorism campaign in Syria: "We see very few tangible results which do not justify the thousands of attacks What finally make the Americans to Syria? With 25,000, I think, attacks that have been made so far would normally have been "clean" throughout the country ... ". He, speaking on Russian television channel NTV, questioned the sincere intentions of the US as head the coalition against extremists in the Islamic state in Syria, saying: "The West and its partners in the campaign against terrorists the ISIS you need to decide if you really the purpose is to eliminate Islamic terrorism or the use extremists for political ends ... Does the stated goal is not completely honest? Is it ultimately the overthrow of the regime? Did they try as before to use extremists to achieve the goal of weakening the government troops? We still have no answer to this question ... "said Lavrov.
..................
Грубе речи и "обрадивост" од Лаврова

Уз врло сатиричног начин (у обичном говору зовемо нормално дорада), руски министар иностраних послова Сергеј Лавров, обратио се прошле године није успела додуше, авио-компанијама и САД инвазије и своје савезнике у Сирији. У интервјуу са водећих руских дипломата је изразио питања о оскудних резултата у САД против тероризма кампање у Сирији: "Ми видимо врло мало опипљивих резултата који не оправдавају хиљаде напада Шта коначно Американце у Сирију? Са 25.000, мислим, напади који су до сада направљени би нормално били "чисти" у целој земљи ... ". Он је, говорећи на руском телевизијском каналу НТВ, испитивали су искрене намере САД и на челу коалиције против екстремиста у исламску државу у Сирији, рекавши: "Запада и његових партнера у кампањи против терориста ИСИС морате да одлучите да ли заиста сврха је да елиминише исламски тероризам или употреба екстремисте у политичке сврхе ... Да ли је изјавио циљ није потпуно искрен? Да ли је коначно рушење режима? Да ли они покушавају као и раније да користе екстремисте да се постигне циљ слабљење владине трупе? Још увек немамо одговор на ово питање ... ", рекао је Лавров.
..................
Lenguaje duro y "capacidad de trabajo" por Lavrov

Con forma muy satírica (en el lenguaje común que llamamos estudio diagnóstico normal), el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se dirigió el pasado año no es cierto, las compañías aéreas y las invasiones de Estados Unidos y sus aliados en Siria. En una entrevista con un diplomático ruso que lleva expresado preguntas sobre los magros resultados de la campaña antiterrorista de Estados Unidos en Siria: "Vemos muy pocos resultados tangibles que no justifican los miles de ataques Lo que finalmente hacen los estadounidenses a Siria? Con 25.000, creo, los ataques que se han hecho hasta ahora normalmente han sido "limpia" en todo el país ... ". Él, hablando en el canal de televisión rusa NTV, cuestionó las intenciones sinceras de los EE.UU. como la cabeza de la coalición contra los extremistas en el estado islámico en Siria, diciendo: "Occidente y sus aliados en la campaña contra los terroristas del ISIS tiene que decidir si realmente el propósito es eliminar el terrorismo islámico o los extremistas de uso para fines políticos ... ¿El objetivo declarado no es completamente honesto? Es en última instancia, el derrocamiento del régimen? ¿Se tratan como antes de utilizar los extremistas para lograr el objetivo de debilitar a las tropas del gobierno? Todavía no tenemos una respuesta a esta pregunta ... ", dijo Lavrov.
..................