Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Η ψευτοανάπτυξη του Ραχόι


Ένα ρεπορτάζ που ισοπεδώνει την πολιτική του Ισπανού πρωθυπουργού και τον αδειάζει αναφορικά με τους κομπασμούς του, για ανάπτυξη τους τελευταίους μήνες στη χώρα του, δημοσίευσε η Deutsche Welle. Περίπου τρεις ώρες έξω από την Μαδρίτη υπάρχει η πόλη Μπριβιέσκα στην οποία πριν την κρίση ζούσαν περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Πλέον την έχει εγκαταλείψει σχεδόν το ήμισυ των κατοίκων, αναζητώντας αλλού την τύχη, διότι έχασαν τη δουλειά τους. Η πόλη παρουσιάζει μια εικόνα ερήμωσης στους εμπορικούς δρόμους. Πωλητήρια είναι κολλημένα παντού, κλειστά παράθυρα και πόρτες. Η μικρή καστιλιάνικη πόλη δεν φαίνεται να καταλαβαίνει την ανάπτυξη που διατείνεται η πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει.
Όσοι μπορούσαν να φύγουν έφυγαν και πήγαν σε παραθαλάσσιες περιοχές να δουλέψουν. Οι τουριστικές περιοχές είναι ακόμα οι μόνες που μπορούν να προσφέρουν δουλειά. Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις είναι άλλο θέμα. Μερικές φορές οι εργαζόμενοι εργάζονται μόνο για μερικές εβδομάδες ακόμα και για μερικές ημέρες. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το επάγγελμα που έχει τις περισσότερες ευκαιρίες στην Ισπανία είναι αυτό του σερβιτόρου. Το αποτέλεσμα της κρίσης, το πλήρωσε και ο πρώην δήμαρχος Χοσέ Μαρία Ορτίζ Φερνάντεζ. Καταψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες και τη θέση του για πρώτη φορά από την εποχή του Φράνκο πήρε ένας αριστερός δήμαρχος. Όπως λέει ο ίδιος: «Η κρίση μας επηρέασε πολύ γιατί το πρώτο πράγμα που είχαμε εδώ ήταν ο οικοδομικός τομέας. Εδώ η φούσκα ήταν μεγάλη και έσκασε. Γι’ αυτό τον λόγο έκλεισαν όλες οι επιχειρήσεις που κατασκεύαζαν πλακάκια, πόρτες και σχετίζονταν με τον οικοδομικό τομέα». Και βέβαια, οι συνταξιούχοι, γελούν ακούγοντας αυτά που λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός. Ένα success story αλά ισπανικά. Ποια η διαφορά θα μου πείτε;
.......................
False development of Rajoy
A reportage flattens policy Spanish Prime Minister and empties regarding their boasting of, for growth in recent months in his country, published by Deutsche Welle. About three hours outside of Madrid there is a town Brivieska which before the crisis lived more than 10,000 people. Plus he has left nearly half of the residents, seeking fortune elsewhere because they lost their job. The city presents a picture of desolation shopping streets. Of sale are stuck everywhere, closed windows and doors. The small Castilian city does not seem to understand the development that maintains the political leadership there. Those who could leave left and went in coastal areas to work. The tourist areas are still the only ones that can provide jobs. Under what conditions is another matter. Sometimes people work only for a few weeks or a few days. It is not surprising that, according to the latest polls, the profession has more opportunities in Spain is that of a waiter. The result of the crisis, the paid and former mayor Jose Maria Ortiz Fernandez. She defeated a few weeks ago and the place for the first time since Franco took a leftist mayor. As he says: "The crisis has affected us a lot because the first thing we had here was the building industry. Here the bubble was long and popped. For this reason they closed all enterprises which manufactured tiles, doors and related to the construction sector. " And of course, pensioners, laugh listening to what he says the Spanish prime minister. A success story ala Spanish. What's the difference you say?
.......................
Нетачно развој Рајои
Репортажа поравнава политике шпански премијер и улива у погледу њихове хвалио, за раст у последњих неколико месеци у својој земљи, објавио је Деутсцхе Велле. Око три сата изван Мадрида је град Бривиеска који пре кризе живели више од 10.000 људи. Плус он је оставио скоро половину становника, тражећи срећу на другом месту, јер су изгубили свој посао. Град представља слику пустош шопинг улица. Продаје се свуда заглављен, затворени прозори и врата. Мали Кастиљски град изгледа не разуме развоја који одржава тамо политичко руководство. Они који су могли оставити отишао у приобалним подручјима на посао. Туристичких подручја су и даље једини који може да обезбеди посао. Под којим условима је друга ствар. Понекад људи раде само неколико недеља или неколико дана. Није изненађујуће да је, према најновијим анкетама, професија има више могућности у Шпанији је да од конобара. Резултат кризе, плаћене и бивши градоначелник Јосе Мариа Ортиз Фернандез. Она је победио пре неколико недеља и место за први пут од Францо је левичар градоначелника. Како он каже: "Криза је утицала нам много јер прва ствар коју смо овде имали било грађевинска индустрија. Овде балон је био дуг и убацио. Из тог разлога су затворили сва предузећа која произведени плочице, врата и који се односе на грађевинском сектору. " И наравно, пензионери, смејемо слушајући шта он каже шпански премијер. Прича о успеху Ала шпанском. Која је разлика кажеш?
.......................
Ложные развитие Рахой
Репортаж выравнивается политики премьер-министр Испании и впадает в отношении их хвастовство, для роста в последние месяцы в своей стране, опубликованной Deutsche Welle. Около трех часов за пределами Мадрида есть город, который Brivieska до кризиса жила более 10000 человек. Кроме того, он оставил почти половину жителей, ищет счастья в другом месте, потому что они потеряли свою работу. Город представляет картину запустения торговых улиц. Из продажи застряли во всем мире, закрытые окна и двери. Небольшой кастильский город, кажется, не понимают, что развитие поддерживает политическое руководство там. Те, кто мог оставить оставили и пошли в прибрежных районах, чтобы работать. В туристических районах по-прежнему являются только те, которые могут обеспечить рабочие места. При каких условиях это другой вопрос. Иногда люди работают только в течение нескольких недель или несколько дней. Это не удивительно, что, согласно последним опросам, профессия имеет больше возможностей в Испании, что официанта. Результат кризиса, платный и бывший мэр Хосе Мария Ортис Фернандес. Она победила несколько недель назад, и место для впервые с Франко взял левую мэра. Как он говорит: "Кризис затронул нас много, потому что первое, что мы должны были здесь было строительная индустрия. Вот пузырь долго и выскочил. По этой причине они закрыли все предприятия, которые производятся плитки, дверей и связанные с строительной отрасли ". И, конечно, пенсионеры, смеяться, слушая, что он говорит премьер-министр Испании. История успеха аля-испански. Что вы говорите, разница?
.......................
Falso sviluppo di Rajoy
Un reportage appiattisce politica spagnola primo ministro e si svuota per quanto riguarda il loro vanto di, per la crescita negli ultimi mesi nel suo paese, pubblicato da Deutsche Welle. Circa tre ore al di fuori di Madrid c'è una città Brivieska che prima della crisi ha vissuto più di 10.000 persone. In più ha lasciato quasi la metà dei residenti, in cerca di fortuna altrove perché hanno perso il loro posto di lavoro. La città presenta un quadro di desolazione vie dello shopping. Di vendita sono bloccati in tutto il mondo, chiuse porte e finestre. La piccola città castigliana non sembra capire lo sviluppo che mantiene la leadership politica lì. Coloro che potrebbe lasciare a sinistra e sono andato nelle zone costiere al lavoro. Le zone turistiche sono ancora gli unici in grado di fornire posti di lavoro. In quali condizioni è un altro discorso. A volte le persone funzionano solo per poche settimane o pochi giorni. Non è sorprendente che, secondo gli ultimi sondaggi, la professione ha più opportunità in Spagna è quella di un cameriere. Il risultato della crisi, il pagamento e l'ex sindaco di Jose Maria Ortiz Fernandez. Ha sconfitto un paio di settimane fa e il luogo per la prima volta da quando Franco ha preso un sindaco di sinistra. Come egli dice: "La crisi ci ha colpito molto perché la prima cosa che abbiamo avuto qui era l'industria delle costruzioni. Qui la bolla è stata lunga e spuntato. Per questo motivo hanno chiuso tutte le imprese che hanno fabbricato piastrelle, porte e legate al settore delle costruzioni. " E, naturalmente, i pensionati, ridono ad ascoltare quello che dice il primo ministro spagnolo. Una storia di successo ala spagnola. Qual è la differenza che dici?
.......................