Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

Ετοιμάζουν χτύπημα κατά του Άσαντ


Στο δεύτερο και ουσιαστικό βήμα που έχει ως τελικό στόχο την απομάκρυνση του προέδρου της Συρίας Αλ Άσαντ από την εξουσία προχωρούν οι ΗΠΑ. Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο, Άλιστερ Μπασκ, η αμερικανική κυβέρνηση είναι έτοιμη βοηθήσει τους αντάρτες της Συρίας με οποιοδήποτε μέσο για να πετύχουν το σκοπό τους.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το Πεντάγωνο είναι πρόθυμο να τους παραχωρήσει μαχητικά αεροσκάφη και βαρύ οπλισμό για να τους προστατεύσει.
Στις δηλώσεις αυτές προέβη ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal η οποία ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αποφασίσει να υποστηρίξει με τη χρήση μαχητικών αεροσκαφών τους αντάρτες της συριακής αντιπολίτευσης, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από Αμερικανούς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τόσο τα κυβερνητικά στρατεύματα της Συρίας, όσο και τους εξτρεμιστές του «ισλαμικού κράτους».
Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας «ο πρόεδρος Ομπάμα έχει δώσει την άδεια της χρήσης αεροσκαφών για την προστασία των νέων δυνάμεων στη Συρία, οι οποίες προσβάλλονται από τα κυβερνητικά στρατεύματα ή άλλες ομάδες». Όμως όπως εξηγεί η εφημερίδα, «αυτό το βήμα μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους ανοικτής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ».
.................
Preparing blow against Assad
In the second and essential step that has as its ultimate objective the removal of Syrian President al-Assad from power, the US move. As stated by the representative of the National Security Council at the White House, Alistair Baska, the US government is ready to help the Syrian rebels by any means to achieve their purpose.
According to statements, the Pentagon is willing to cede their fighter jets and heavy weapons to protect them. These statements made by the White House spokesman, after the newspaper Wall Street Journal which stated that the US government has decided to support using combat aircraft rebels Syrian opposition, who were trained by Americans, to deal both government troops of Syria, and the extremists of the "Islamic state."
According to sources of the newspaper "President Obama has given the authorization of the use of aircraft for the protection of new forces in Syria, which are attacked by government troops or other groups." But as the newspaper explains, "this step can increase the risk of open conflict between the United States and the President of Syria Bashar al-Assad."
...............
Припрема удар против Асада
У другом и суштински корак који има као свој крајњи циљ уклањање сиријског председника Ал Асада с власти, САД покрет. Као што је наведено од стране представника Савета за националну безбедност у Белој кући, Алистаир Башка, америчка влада је спремна да помогне сиријске побуњенике на било који начин да остваре своју сврху.
Према изјавама, Пентагон је спреман да уступи своје борбене авионе и тешко наоружање да их заштити. Ове изјаве портпарола Беле куће, после лист Валл Стреет Јоурнал у којем се наводи да је америчка влада је одлучила да подржи користећи борбени авион побуњеника Сиријска опозиција, који су обучени од стране Американаца, да се оба владине трупе у Сирији, и екстремисти у "исламској држави".
Према изворима листа "Председник Обама је дао овлашћење употребе ваздухоплова за заштиту нових снага у Сирији, који су нападнути од стране владиних трупа или другим групама." Али, како објашњава лист, "овај корак може да повећа ризик од отвореног сукоба између Сједињених Држава и председника Сирије Башара ал Асада."
..............
Подготовка удар против Асада
Во втором и важный шаг, который имеет своей конечной целью удаление сирийского президента Асада от власти, США двигаться. Как заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, Алистер Башка, правительство США готовы помочь сирийским повстанцам с помощью любых средств для достижения своей цели.
Согласно заявлениям, Пентагон готов уступить свои истребители и тяжелые оружие, чтобы защитить их. Эти заявления пресс-секретаря Белого дома, после газете Wall Street Journal, который заявил, что правительство США решило поддержать с помощью боевого самолета повстанцев сирийской оппозиции, которые были обучены американцами, дело оба правительственные войска Сирии, и экстремисты "исламского государства".
По словам источников газеты "Президент Обама дал разрешение на использование самолетов для защиты новых сил в Сирии, которые напали правительственными войсками или другими группами." Но, как объясняет газета ", этот шаг может увеличить риск открытого конфликта между Соединенными Штатами и Президента Сирии Башара аль-Асада."
.............
Preparación golpe contra Assad
En la segunda y esencial paso que tiene como objetivo final la eliminación del presidente sirio Al-Assad del poder, los EE.UU. movemos. Según lo declarado por el representante del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Alistair Baska, el gobierno de Estados Unidos está listo para ayudar a los rebeldes sirios por cualquier medio para lograr su propósito.
De acuerdo a las declaraciones, el Pentágono está dispuesto a ceder sus aviones de combate y armas pesadas para protegerlos. Estas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, después de que el diario Wall Street Journal, que declaró que el gobierno de Estados Unidos ha decidido apoyar el uso de aviones de combate rebeldes de la oposición siria, que fueron entrenados por los estadounidenses, para hacer frente tanto las tropas del gobierno de Siria, y los extremistas del "Estado islámico".
Según fuentes del diario "El presidente Obama ha dado la autorización del uso de aviones, para proteger de nuevas fuerzas en Siria, que son atacadas por las tropas del gobierno u otros grupos." Pero como explica el diario, "este paso puede aumentar el riesgo de un conflicto abierto entre los Estados Unidos y el presidente de Siria, Bashar al-Assad."