Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Οι «παράπλευρες απώλειες» των ΗΠΑ

Εκατοντάδες, αν όχι, χιλιάδες άμαχοι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιθέσεις του διεθνούς συνασπισμού που βρίσκεται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του «ισλαμικού κράτους» στο Ιράκ και τη Συρία. Αυτό αναφέρει μια νέα έκθεση που συντάχθηκε από την ομάδα ανεξάρτητων δημοσιογράφων με την ονομασία «Airwars». Η ομάδα, έχει συλλέξει δεδομένα από τις περιοχές που έχουν βομβαρδισθεί. Οι ονομαζόμενες από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους, «παράπλευρες απώλειες», δεν φαίνονται καθόλου «παράπλευρες».
Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την αρχή των αεροπορικών επιθέσεων, πραγματοποιήθηκαν 5800 αεροπορικές επιδρομές. Αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν 489 άμαχοι τις ζωές τους, μεταξύ αυτών τουλάχιστον 100 παιδιά, όπως σημειώνει η εφημερίδα «The Guardian». Το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom), η οποία κατέχει ηγετική θέση στην εκστρατεία εναντίον του «ισλαμικού κράτους» έχει χαρακτηρίσει αυτές τις επιθέσεις ως «τις πλέον ακριβείς και πειθαρχημένες επιδρομές στην ιστορία των αεροπορικών επιθέσεων». Μετά τα αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας «Airwars», οι εν λόγω δημοσιογράφοι αμφισβητούν ευθέως αυτόν τον ισχυρισμό. Συγκεκριμένα ο υπεύθυνος της έρευνας, Κρις Γουντς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ισχυρισμοί περί ακρίβειας κατά τη γνώμη μας δεν υποστηρίζονται από τα γεγονότα» και προσθέτει ότι, οι βομβαρδισμοί του συνασπισμού κατά του ισλαμικού κράτους, ήταν κυρίως σε πόλεις, στις οποίες οι πλειονότητα των ανθρώπων είναι άμαχοι.
...................
Il "danno collaterale" degli Stati Uniti
Centinaia, se non migliaia di civili sono stati uccisi in attacchi aerei su coalizione internazionale, che è guidata dagli Stati Uniti contro la "stato islamico" in Iraq e Siria. Questo dice un nuovo rapporto preparato dal gruppo di giornalisti indipendenti chiamato «Airwars». Il gruppo ha raccolto i dati provenienti da zone bombardate. Così chiamato dagli americani e dai loro alleati, "danni collaterali", non sembrano affatto "collaterali". Secondo i dati dall'inizio di attacchi aerei sono stati effettuati 5800 incursioni. Questi portato a 489 i civili perdono la vita, tra i quali almeno 100 bambini, come le note giornale «The Guardian». L'ironia del caso è che il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), che è leader nella campagna contro il "stato islamico" ha descritto questi attacchi come "le incursioni più precisi e disciplinati nella storia di attacchi aerei." Dopo i risultati del gruppo di ricerca «Airwars», questi giornalisti sfidano direttamente questa affermazione. In particolare, il responsabile della ricerca, Chris Woods, ha dichiarato: "Le accuse di precisione, a nostro avviso non sono supportate dai fatti", e aggiunge che il bombardamento della coalizione contro lo stato islamico, è stato principalmente nelle città, dove la maggior parte dei persone sono civili.
...................
The "collateral damage" of US
Hundreds, if not thousands of civilians were killed in air attacks on international coalition which is led by the US against the "Islamic state" in Iraq and Syria. This says a new report prepared by the group of independent journalists called «Airwars». The group has collected data from areas bombarded. So called by the Americans and their allies, "collateral damage", they do not look at all "collateral." According to data from the start of air strikes were carried out 5800 raids. These resulted in 489 civilians lose their lives, among them at least 100 children, as the newspaper notes «The Guardian». The irony of the case is that the US Central Command (Centcom), which is a leader in the campaign against "Islamic state" has described these attacks as "the most accurate and disciplined raids in the history of air attacks." After the results of the research group «Airwars», these journalists directly challenge this assertion. In particular the person in charge of research, Chris Woods, said: "The allegations of accuracy in our opinion not supported by the facts" and adds that the bombing of the coalition against the Islamic state, it was mainly in cities, where the majority of people are civilians.
...................
"Колатерална штета" од САД
Стотине, ако не и убијено на хиљаде цивила у ваздушним нападима на међународној коалицији коју предводи САД против "исламске државе" у Ираку и Сирији. Ово каже нови извештај који је припремила група независних новинара под називом «Аирварс». Група је прикупио податке из области бомбардовали. Такозвани од стране Американаца и њихових савезника, "колатерална штета", они не погледате све "колатералне". Према подацима из почетка ваздушних удара су спроведене рације 5800. Ово је резултирало 489 цивила изгуби живот, међу њима најмање 100 деце, јер су новински белешке «Тхе Гуардиан». Иронија случају је да САД Централна команда (ЦЕНТЦОМ), која је лидер у кампањи против "исламске државе" је описао ове нападе као "најпрецизније и дисциплиноване рација у историји ваздушних напада." Након резултатима истраживања групе «Аирварс», ови новинари директно оспори ову тврдњу. У конкретном особом која је задужена за истраживања, Крис Вудс, рекао: "Тврдње о тачности по нашем мишљењу није подржана чињеницама" и додаје да је бомбардовање коалиције против исламске државе, то је углавном у градовима, где већина људи су цивили.
...................
"Сопутствующий ущерб" США
Сотни, если не тысячи мирных жителей были убиты в воздушных нападений на международной коалиции, которая во главе с США против "исламского государства" в Ираке и Сирии. Это говорит новый доклад, подготовленный группой независимых журналистов под названием «Airwars». Группа собрала данные из областей, облученных. Так называли американцев и их союзников, "сопутствующий ущерб", они не смотрят на все "залога". По данным с начала авиаударов были проведены рейды 5800. Они привели в 489 гражданских лиц погибают, среди них, по меньшей мере 100 детей, как отмечает издание «The Guardian». Ирония случае является то, что Центральное командование США (ЦЕНТКОМ), которая является лидером в кампании против "исламского государства" назвал эти нападения как "наиболее точных и дисциплинированных рейдов в истории воздушных атак." После результатов исследовательской группы «Airwars», эти журналисты напрямую оспорить это утверждение. В частности, лица, ответственного за исследования, Крис Вудс, сказал: "Утверждения о точности, на наш взгляд, не подтверждается фактами" и добавляет, что бомбардировки коалиции против исламского государства, это было, главным образом, в городах, где большинство люди гражданские.
...................