Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Oικονομικό Νταχάου

Να ρωτήσω κάτι φίλοι μου: χρειάζεται να γράψει κάποιος ινστρούχτορας των οικονομικών και μάλιστα αλλοδαπός ότι αυτό το σύγχρονο ευρωπαϊκό οικονομικό Νταχάου (Ευρωπαϊκή Ένωση το λένε) που δημιούργησαν οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι και τώρα έχουν αρχιγκαουλάιτερς τον Σόιμπλε και την Μέρκελ, δεν μπορεί να πάει άλλο, για να το καταλάβουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και ειδικά οι Έλληνες;
Δηλαδή, πρέπει να σου χαϊδέψουν πάλι τα αυτιά σου ταλαίπωρε Έλληνα, αυτή τη φορά αλλότρια συμφέροντα, για να πεις ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ; Ακόμη δεν το έχεις συνειδητοποιήσει; Ακόμη δεν νιώθεις δούλος; Ακόμη δεν νιώθεις νεκρός; Ακόμη δεν βλέπεις ότι οι επόμενες γενιές θα σε καταριούνται για το εθνικό έγκλημα στο οποίο φέρεις ακεραία την ευθύνη;
..........................
Let me ask you something, my friends: you need to write a instrouchtoras economic and even alien that this modern European economic Dachau (European Union say) created by bankers and industrialists and now have the archigkaoulaiters Schäuble and Merkel can not go another for the peoples of Europe and especially the Greeks to understand? That must again caress thy ears hassle Greek, this time alien interests, to say enough is enough? Still you have not realized? Still not feel servant? You still do not feel dead? You still do not see that future generations will curse the national crime in which intact bring responsibility?
..........................
Да те питам нешто, своје пријатеље: треба написати инстроуцхторас економски, па чак и странца да је ова модерна европска економска Дахау (Европска унија каже) цреатед би банкара и индустријалаца и сада имају арцхигкаоулаитерс Шојбле и Меркел не може да иде други за народе Европе и посебно Грка да разуме? То мора поново милују твоје уши муке грчки, овај пут ванземаљаца интересе, да кажем је доста? Ипак нисте схватили? Још увек не осећају слугу? Још увек не осећају мртав? Још увек не видим да ће будуће генерације проклињу национални злочин у којем нетакнута донети одговорност?
..........................
Позвольте мне спросить вас кое-что, друзья мои, вы должны написать instrouchtoras экономической и даже чужеродным, что это современное европейское экономическое Дахау (Европейский союз сказать), созданный банкиров и промышленников, и теперь у нас есть archigkaoulaiters Шойбле и Меркель не может идти другой для народов Европы и особенно греков, чтобы понять? Это должно снова ласкать уши твои хлопот греческий, на этот раз чужеродных интересы, сказать: хватит? Тем не менее вы не поняли? Тем не менее, не чувствовать себя раба? Вы все еще не чувствовал себя мертвым? Вы все еще не видите, что будущие поколения будут проклинать национальной преступностью, в котором нетронутыми принести ответственность?
..........................
Lascia che ti chieda una cosa, i miei amici: è necessario scrivere un instrouchtoras economica e anche aliena che questo moderno economico Dachau europeo (Unione Europea dice) creato da banchieri e industriali e ora hanno le archigkaoulaiters Schäuble e Merkel non può andare un altro per i popoli d'Europa e soprattutto i Greci a capire? Che deve ancora accarezzare tue orecchie greca problemi, questa volta gli interessi alieni, a dire basta? Ancora non hai capito? Ancora non si sentono servo? Ancora non ti senti morto? Ancora non si vede che le generazioni future maledire il crimine nazionale in cui intatto portare responsabilità?
..........................
Déjame preguntarte algo, mis amigos: hay que escribir una económica instrouchtoras e incluso alienígena que este moderno Europeo económica Dachau (Unión Europea dicen) creado por banqueros e industriales y ahora tienen los archigkaoulaiters Schäuble y Merkel no pueden ir otra para los pueblos de Europa y especialmente a los griegos a entender? Eso debe acariciar de nuevo tus oídos griega molestia, esta vez los intereses ajenos, para decir basta? Aún no se ha dado cuenta? Aún no se siente siervo? Todavía no se siente muerta? Usted todavía no ve que las generaciones futuras a maldecir la delincuencia nacional en el que intacta traer responsabilidad?
..........................