Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Euro ueber alles


Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι οι εγχώριοι ολιγάρχες με τα εξαπτέρυγα και το σάπιο πολιτικό σύστημα, οσονούπω θα θεσπίσουν νόμο που θα ποινικοποιεί ακόμη και την εκφορά του όρου "εθνικό νόμισμα". Η όλη διαδικασία προς τα εκεί κινείται. Δηλαδή, ειναι πολύ πιθανόν να δούμε έναν "δραχμονόμο" κατά τα πρότυπα του τρομονόμου. Για τον οποίο ειρήσθω εν παρόδω οι ριζοσπάστες αριστεροί δεν έχουν πει κουβέντα με δεδομένο οτι παλιότερα ήταν φωτιά και λάβρα εναντίον. Ετσι λοιπόν, στην πορεία αν κάποιος θα αρθρογραφεί υπέρ του "εθνικού νομίσματος" θα αντιμετωπίζει ίσως σοβαρές κατηγορίες, καθώς θα τελεί αδίκημα κατά της χώρας και της Ευρώπης συνολικότερα, το οποίο θα είναι ακόμη πιο σοβαρό.
Το ευρώ, δεν είναι απλά ενα νόμισμα, όπως είπε η φράου Μέρκελ. Κάτι γνωρίζει περισσότερο. Προφανώς, θα του προσδώσουν και θρησκειολογική σημασία ελέω της Πρωτεσταντικής προέλευσης των ανθρώπων που εξουσιάζουν σήμερα την Ε.Ε. Με άλλα λόγια, το ευρώ θα "περιβληθεί" και με θρησκευτική ευλάβεια, για να μην τολμήσει ουδείς στο εξής να το αμφισβητήσει. Και δεν είναι υπερβολή.
Το πιο συγκλονιστικό όμως είναι η απίστευτη μετάλλαξη των αριστερών και πατριωτών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και βεβαίως των βοηθών τους των ...παπαγάλων. Οι μέχρι πρότεινος υπερασπιστές του "όχι πάση θυσία ευρώ" έγιναν υπερασπιστές του "euro uber alles" και εξοστρακίζουν κάθε αντίθετη φωνή! Αλήθεια, πως αντέχετε να βλέπεστε στον καθρέφτη;
...............
Euro ueber alles
It is mathematically certain that domestic oligarchs with cherubim and the rotten political system osonoupo will adopt a law that would criminalize even the pronunciation of the word \ "Currency \". The entire process is driven towards it. That is, it is very likely to see a \ "drachmonomo \" along the lines of the terror law. For whom incidentally radical leftists have not said a word given that formerly fire and labrys against. So then, along the way if someone writes in favor of \ "the hryvnia \" will probably facing serious charges, as it will is an offense against the country and Europe more globally, which will be even more serious. The euro is not just a currency as said Frau Merkel. Something more familiar. Obviously, they give it a religious significance and grace of Protestantikis origin of people who today dominate the EU In other words, the euro will \ "surrounded \" and religiously, not none hereafter dare to challenge. And it is no exaggeration.
The most shocking though is the incredible transformation of leftist and patriotic government SYRIZA-ANEL and certainly their assistants ... parrot. The proponents propose to \ "no any euro sacrifice \" became defenders of \ "euro uber alles \" and ostracized any conflicting voice! Really, how you can afford to see in the mirror?
...............
Евро уeбер аллес
То је математички извесно да ће домаћи олигарси са херувима и трулог политичког система осоноупо усвоји закон којим би се криминализује чак и изговор речи \\\ "\\\ националне валуте." Цео процес је вођен према њему. То је, врло је вероватно да види \\\ "\\\ драцхмономо" на линији закона терора. За кога узгред радикални левичари нисам рекао ријеч с обзиром да раније ватру и лабрис против. Дакле, успут, ако неко пише у корист \\\ "\\\ Хривниа" вероватно ће се суочавају са озбиљним оптужбама, као што ће се кривично дело против земље и Европе више глобално, што ће бити још тежа. Евро је не само валута као што је речено Фрау Меркелова. Нешто више познато. Очигледно, они су му дати верски значај и милост Протестантикис порекла људи који данас доминирају у ЕУ Другим речима, евро ће \\\ "\\\ груписање" и верски, не ни у даљем тексту се усудио да оспори. И није претеривање.
Најшокантнији иако је невероватна трансформација левичар и патриотски владе СИРИЗА-Анел и сигурно њихових асистената ... папагаја. Заговорници предлаже \\\ "ниједан евро жртва \\\" постали бранитељи \\\ "евра убер аллес \\\" и одбачен било супротстављених глас! Стварно, како можете приуштити да виде у огледалу?
...............
Евро уeбер аллес
Это математически уверены, что домашние олигархов с херувимами и гнилой политической системы osonoupo будет принят закон, который бы уголовную ответственность даже произношение слова \\\\\\\ '\\\\\\\ национальной валюты. " Весь процесс управляется по отношению к нему. То есть, это очень вероятно, чтобы увидеть \\\\\\\ "\\\\\\\" drachmonomo вдоль линий закона террора. Для кого кстати радикальные левые не сказал слово, учитывая, что бывший огонь и Лабрис против. Итак, по пути, если кто-то пишет в пользу \\\\\\\ "\\\\\\\ гривен", вероятно, сталкиваются с серьезными обвинениями, как это будет в преступление против страны и Европы в более глобальном масштабе, который будет Это еще более серьезными. Евро не только валютой, как сказала фрау Меркель. Что-то более знакомым. Очевидно, что они дают ему религиозное значение и благодать Protestantikis происхождения людей, которые сегодня доминируют в ЕС Другими словами, евро \\\\\\\ '\\\\\\\ "группировку и религиозно, ни у кого не далее осмеливается бросить вызов. И это не преувеличение.
Самым шокирующим, хотя это невероятно трансформация левых и патриотических правительства СИРИЗА-Анель и конечно их помощников ... попугая. Сторонники предложить \\\\\\\ "не любой евро жертва \\\\\\\" стал защитников \\\\\\\ "евро убер Alles \\\\\\\" и остракизму друг В противном случае голос! Действительно, как вы можете себе позволить, чтобы увидеть в зеркале?
...............
Euro ueber alles
E 'matematicamente certo che gli oligarchi nazionali con cherubini e il marcio osonoupo sistema politico adotteranno una legge che criminalizza anche la pronuncia della parola \\\\\\\\\\\\\\\ "valuta nazionale \\\ \\\\\\\\\\\\ ". L'intero processo è guidato verso di essa. Cioè, è molto probabile vedere un \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ drachmonomo" sulla falsariga della legge del terrore. Per chi incidentalmente sinistra radicale non hanno detto una parola, dato che in passato il fuoco e Labrys contro. Allora, lungo la strada, se qualcuno scrive in favore di \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ grivna" probabilmente accusato gravi in quanto è un reato contro il paese e l'Europa più globale, che sarà ancora più grave. L'euro non è solo una moneta come ha detto la signora Merkel. Qualcosa di più familiare. Ovviamente, gli danno un significato religioso e la grazia di origine Protestantikis di persone che oggi dominano l'UE In altre parole, l'euro \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ raggruppamento" e religiosamente, non osano nessuno d'ora in poi la sfida. E non è un'esagerazione.
La più scioccante è però l'incredibile trasformazione di governo di sinistra e patriottica SYRIZA-ANEL e di certo loro assistenti ... pappagallo. I sostenitori propongono di \\\\\\\\\\\\\\\ "no qualunque sacrificio euro \\\\\\\\\\\\\\\" divenne difensori di \\\\\\ \\\\\\\\\ "euro uber alles \\\\\\\\\\\\\\\" e ostracizzato qualsiasi voce in conflitto! Davvero, come si può permettere di vedere nello specchio?
...............
Euro ueber alles
Es matemáticamente seguro de que los oligarcas nacionales con querubines y lo podrido osonoupo sistema político se adopte una ley que criminaliza incluso la pronunciación de la palabra \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ "moneda nacional \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Todo el proceso es impulsado hacia ella. Es decir, es muy probable que vea un drachmonomo \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "en la línea de la ley del terror. ¿Para quién por cierto izquierdistas radicales no han dicho una palabra, dado que antiguamente fuego y labrys contra. Así pues, en el camino si alguien escribe \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ favor de "moneda nacional \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "probablemente enfrentan cargos graves, ya que es un delito contra el país y Europa más global, que será aún mas serio. El euro no es sólo una moneda, como dijo la señora Merkel. Algo más familiar. Obviamente, ellos le dan un significado religioso y la gracia de origen Protestantikis de personas que hoy dominan la UE En otras palabras, el euro \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "rodeada \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "y religiosamente, no ninguno en adelante se atreven a desafiar. Y no es una exageración.
El más impactante, aunque es la increíble transformación de gobierno de izquierda y patriótico SYRIZA-ANEL y ciertamente sus asistentes ... loro. Los defensores proponen \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "sin ningún sacrificio euro \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "se convirtió en defensores de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ "euro uber alles \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" y condenado al ostracismo cualquier voz en conflicto! Realmente, cómo puede darse el lujo de ver en el espejo?
...............
Euro uber alles
É matematicamente certo que oligarcas domésticos com querubins e do sistema político podre osonoupo vai adotar uma lei que criminaliza até mesmo a pronúncia da palavra \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "moeda nacional \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ ". Todo o processo é conduzido em relação a ele. Ou seja, é muito provável que assistamos a uma \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"δραχμονόμο\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ao longo das linhas da lei terror. Para quem aliás esquerdistas radicais não disse uma palavra, dado que anteriormente fogo e labrys contra. Assim então, ao longo do caminho se alguém escreve em favor de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "hryvnia \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "vai provavelmente enfrentar acusações graves, como é infracção contra o país e na Europa em termos mais globais, que será ainda mais grave. O euro não é apenas uma moeda como disse Frau Merkel. Algo mais familiar. Obviamente, eles dar-lhe um significado religioso e graça de origem Protestantikis de pessoas que hoje dominam a UE Em outras palavras, o euro \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"περιβληθεί\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" e religiosamente, não seguir nenhum se atreve a desafiar. E não é exagero.
O mais chocante, porém, é a incrível transformação do governo de esquerda SYRIZA e patriótico-ANEL e, certamente, os seus assistentes ... papagaio. Os proponentes propor ao \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ "sem qualquer sacrifício euro \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "tornou-se defensores da \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\ "uber alles euro \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "e condenado ao ostracismo qualquer voz contrária! Realmente, como você pode dar ao luxo de ver no espelho?