Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Η προσφυγή στον ESM και το πειραματόζωο


Τι σημαίνει λοιπόν το αίτημα της κυβέρνησης να προσφύγει στον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τον γνωστό ESM; Αρχικώς σημαίνει νομιμοποίηση ενός υπερκρατικού οικονομικού μηχανισμού που πλέον αποκτά υπόσταση κράτους με δικαιοπρακτική ικανότητα και ετεροδικίας, στο οποίο ουδείς, ουδένα κράτος, μπορεί να αντιπαρατεθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί του. Σε αυτό το υπερκράτος δεν έχει καμιά δικαιοδοσία κανένα κράτος ακόμη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κανένας δεν μπορεί να προσφύγει εναντίον αυτού του υπερκράτους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 32 και την παράγραφο 8 της ιδρυτικής Συνθήκης, δεν υφίσταται καμιά δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τον Οργανισμό αυτό. Επιπλέον, ο μηχανισμός αυτός, μπορεί να αποκτήσει και περιουσία (!) με ότι αυτό συνεπάγεται. Επικεφαλής είναι ο γνωστός μας Ολλανδός Ντάιζελμπλουμ, λόγω της θέσης που κατέχει στην Ευρωομάδα. Όταν λοιπόν κάποιο κράτος, ζητάει χρήματα από τον ESM, το κράτος είναι υποχρεωμένο να συνάψει μνημόνιο με σκληρούς πράγματι όρους. Παράλληλα, αν τα χρήματα θα πάνε για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, για την διάσωση των τραπεζών, τότε όπως αναφέρεται, εφαρμόζεται το σχέδιο κουρέματος, το γνωστό πια Bail in. Δηλαδή, κούρεμα καταθέσεων, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση της Κύπρου.
Στην περίπτωση αυτή είχε αναφερθεί πρόσφατα και η εφημερίδα Financial Times. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα σχέδια περιλαμβάνουν «κούρεμα» τουλάχιστον 30% στις καταθέσεις άνω των 8.000 ευρώ, σε ένα αυξανόμενα πιθανό σενάριο για τουλάχιστον μία τράπεζα.
Πρόκειται λοιπόν για την υλοποίηση αργά αλλά σταθερά του σχεδίου της μονεταριστικής Ευρώπης, με αποικίες κράτη που θα ελέγχονται πλήρως οικονομικά και πολιτικά από το Βερολίνο μέσω του «χρυσού κανόνα» και των νέων θεσμικών εργαλείων. Πρόκειται για την ουσιαστική κατάργηση των κρατών, σε πρώτη φάση των κρατών της ευρωζώνης.
Δυστυχώς, η Ελλάδα για μια ακόμη φορά βρίσκεται στο κέντρο μια πειραματικής διαδικασίας των τοκογλύφων του ευρωσυστήματος. Από την εποχή Παπανδρέου με την υπαγωγή μας, την ένταξή μας στο τρομακτικό ΔΝΤ και την απώλεια της εθνικής κυριαρχίας μας, θα περάσουμε στο νέο μηχανισμό ESM, για την τελική μας υποδούλωση. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο ESM συνεργάζεται πολύ στενά με το ΔΝΤ κατά την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής.
ΡΑΦ
................
Recourse to the ESM and the guinea pig
So what does the government's request to appeal to the Financial Stability Mechanism, the known ESM; Initially mean legitimating a superstate economic mechanism which now acquires status state with legal capacity and immunity, in which no one, no state can confront any way with him. This superstate has no jurisdiction of any State, even the European Court. Nobody may appeal against this superstate.
Specifically in accordance with Article 32 and paragraph 8 of the Treaty establishing, there is no possibility of negotiating with this organization. Moreover, this mechanism may acquire property (!) With all that this entails. Lead is known Dutchman Ntaizelmploum us, because of the position held by the Eurogroup. So when a Member, asking money from the ESM, the state is obliged to conclude a memorandum with hard terms indeed. Furthermore, if the money will go to recapitalize banks, to rescue banks, then as stated, the draft haircut applied the familiar anymore Bail in. That haircut deposits, just as it was in the case of Cyprus.
In such a case had recently been reported and the newspaper Financial Times. According to the report, the plans include a "haircut" of at least 30% on deposits of over 8,000 euro in an increasingly likely scenario for at least one bank.
This is therefore the realization is slowly but surely the draft monetarist Europe colonized states fully controlled economically and politically from Berlin through the "golden rule" and the new institutional tools. This is the effective abolition of states, in the first phase of the euro area members.
Unfortunately, Greece once again located in the center of an experimental procedure of loan sharks Eurosystem. From Papandreou era with our membership, our integration into the IMF and the horrific loss of our sovereignty, we will pass on the new ESM mechanism for our ultimate enslavement. For those not familiar, the ESM cooperates very closely with the IMF in providing financial assistance.
RAF
................
Прибегавање ЕСМ и заморче
Дакле, шта захтев владе да се жали на механизму за финансијску стабилност, познатог ЕСМ; У почетку значи легитимитет и супердржаву економски механизам који сада добија статус државе са пословне способности и имунитет, у којој нико, ниједна држава не може да се супротстави било који начин са њим. Овај супердржаву нема надлежности сваке државе, па чак Европског суда. Нико не може да се жали против те супердржава.
Конкретно, у складу са чланом 32. став 8. и успостављања Уговора, не постоји могућност преговарања са овом организацијом. Осим тога, овај механизам може стицати имовину (!) Са свим што уз то иде. Олово је познато Холанђанин Нтаизелмплоум нас, због позиција коју Еврогрупе. Дакле, када члан, тражећи новац од ЕСМ, држава је дужна да закључи меморандум са тешким условима заиста. Осим тога, ако новац ће ићи за докапитализацију банака, да спасе банке, затим како је наведено, нацрт фризура примењује познато више Кауција у. Ту фризуру депозити, баш као што је било у случају Кипра.
У том случају је недавно пријавио и лист Фајненшел тајмс. Према извештају, планови укључују "фризуру" од најмање 30% на депозите од преко 8.000 евра у све вероватнији сценарио за најмање једној банци.
Ово је, дакле, реализација је полако али сигурно нацрт монетариста Европа колонизовали Државе у потпуности под контролом економски и политички из Берлина преко "златно правило" и нове институционалне алате. Ово је ефективно укидање држава, у првој фази чланова еврозоне.
Нажалост, Грчка поново налази у центру експерименталног поступка зеленаши Еуросистема. Од Папандреуа ери са нашим чланством, наше интеграције у ММФ-у и страшног губитка нашег суверенитета, ми ћемо проћи на новој ЕСМ механизам за наш крајњи поробљавања. За оне који нису упознати, ЕСМ сарађује блиско са ММФ-ом у пружању финансијске помоћи.
РАФ
................
Обращение к ЭОР и свинки
Итак, что же просьбу правительства обратиться к механизму финансовой стабильности, известного ЭОР; Первоначально виду легитимации сверхдержавы экономический механизм, который в настоящее время приобретает государственный статус с правоспособностью и иммунитета, в котором никто, ни одно государство не может противостоять любым способом с ним. Эта супердержава не имеет юрисдикции какого-либо государства, даже в Европейский суд. Никто не может обжаловать это сверхдержавы.
В частности, в соответствии со статьей 32 и пунктом 8 установления договора, нет никакой возможности вести переговоры с этой организацией. Кроме того, этот механизм может приобрести имущество (!) Со всем, что это влечет за собой. Ведущий известно голландец Ntaizelmploum нас, из-за позиции, занимаемой Еврогруппы. Так что, когда члены, просят деньги из ESM, государство обязано заключить меморандум с жестких условиях действительно. Кроме того, если деньги пойдут на рекапитализацию банков, чтобы спасти банки, то, как заявил, проект стрижка применяется знакомы больше Бейл в. То, что стрижка депозитов, как это было в случае с Кипром.
В таком случае недавно сообщалось и газета Financial Times. Согласно докладу, планы включают в себя "стрижку", по крайней мере, на 30% по депозитам свыше 8000 евро в качестве более вероятного сценария, по крайней мере в одном банке.
Таким образом, это реализация медленно, но верно проект монетаристская Европа колонизировали государства полностью контролируемые экономически и политически из Берлина через «золотое правило» и новых институциональных инструментов. Это эффективное упразднение государств, на первом этапе членов зоны евро.
К сожалению, Греция вновь находится в центре экспериментальной процедуры ростовщики Евросистемы. От эпохи Папандреу с нашего членства, нашей интеграции в МВФ и ужасающей потери нашего суверенитета, мы перейдем на новый механизм ESM для нашей конечной порабощения. Для тех, кто не знаком, ESM очень тесно сотрудничает с МВФ в оказании финансовой помощи.
РАФ
................
Il ricorso alla ESM e la cavia
Che cosa fa la richiesta del governo di ricorrere al meccanismo di stabilità finanziaria, il noto ESM; Inizialmente significare legittimare un meccanismo economico superstato che ora acquisisce lo stato di stato con capacità giuridica e l'immunità, in cui nessuno, nessuno Stato può affrontare qualsiasi strada con lui. Questo superstato non è competente di qualsiasi Stato, anche la Corte europea. Nessuno può presentare ricorso contro questo superstato.
In particolare, a norma dell'articolo 32 e del paragrafo 8 del trattato che stabilisce, non vi è alcuna possibilità di negoziare con questa organizzazione. Inoltre, questo meccanismo può acquistare beni (!) Con tutto ciò che questo comporta. Il piombo è noto olandese Ntaizelmploum noi, a causa della posizione detenuta dal dell'Eurogruppo. Così, quando un membro, chiedendo soldi dal ESM, lo Stato ha l'obbligo di concludere un memorandum con termini duri davvero. Inoltre, se i soldi andranno per ricapitalizzare le banche, per salvare le banche, allora come si è detto, il progetto di garanzia applicato il familiare più Bail in. Che i depositi taglio di capelli, come lo è stato nel caso di Cipro.
In questo caso era stato recentemente segnalato e il quotidiano Financial Times. Secondo il rapporto, i piani, dispone di un "taglio di capelli" di almeno il 30% sui depositi per oltre € 8000 in uno scenario sempre più probabile per almeno una banca.
Si tratta quindi di realizzazione è lentamente ma inesorabilmente il progetto monetarista Europa colonizzato stati completamente controllati economicamente e politicamente da Berlino attraverso la "regola d'oro" e dei nuovi strumenti istituzionali. Questa è l'effettiva abolizione degli stati, nella prima fase dei membri dell'area dell'euro.
Purtroppo, la Grecia ancora una volta trova al centro di una procedura sperimentale di strozzini dell'Eurosistema. Da un'epoca Papandreou con la nostra appartenenza, la nostra integrazione nel FMI e la perdita terribile della nostra sovranità, passeremo al nuovo meccanismo ESM per il nostro asservimento finale. Per chi non lo conoscesse, il MES collabora a stretto contatto con il Fondo monetario internazionale nel fornire assistenza finanziaria.
RAF