Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

BRICS (NDB)

Την έναρξη της Νέας Τράπεζας Ανάπτυξης των BRICS (NDB) ανακοίνωσε ο επικεφαλής του ρωσικού Υπουργείου Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ. Σύμφωνα με το ρώσο υπουργό η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τα πρώτα έργα ανάπτυξης μέχρι το τέλος του 2015. Πρόεδρος της Τράπεζας των BRICS επιλέχθηκε ο πρώην επικεφαλής της ινδικής τράπεζας ICICI Κουνταπούρ Βάμαν Καμάτχα, ενώ το αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο μεταξύ, αργήσατε, λέει Ρώσος αξιωματούχος, προς την ελληνική κυβέρνηση, να αποφασίσετε για την ένταξή σας στην ομάδα των BRICS. Για την ακρίβεια, η πρόταση από την Ρωσία έγινε τον περασμένο Μάιο. Αλλά μόνο ο Λαφαζάνης έλεγε «ναι». Οι άλλοι, ασκούσαν υψηλή διπλωματική πολιτική!
ΡΑΦ
................
The opening of New Development Bank of BRICS (NDB) announced the head of the Russian Ministry of Finance Anton Silouanof. According to the Russian minister of New Development Bank will be able to finance the first development projects by the end of 2015. President of the Bank of BRICS chosen the former head of the Indian bank ICICI Kountapour Vaman Kamatcha while the initial capital of the Bank reached $ 100 billion.
Meanwhile, take long, says Russian official, to the Greek government, to decide on your membership in the group of BRICS. In fact, the proposal was made by Russia last May. But only Lafazanis said "yes." The others, practiced high diplomatic policy!
RAF
................
Отварање нових Развојне банке БРИЦ групе (НДБ) најавио је шеф руског Министарства финансија Антон Силоуаноф. Према руском министру нове развојне банке ће бити у стању да финансира прве развојне пројекте до краја 2015. године председника банке БРИЦ групе изабране бившег шефа индијске банке ИЧИЋИ Коунтапоур Ваман Каматцха док почетни капитал Банке достигао 100 милијарди долара.
У међувремену, траје дуго, каже руски званичник, грчкој влади, да одлучује о својој чланства у групи Брицс. У ствари, предлог је направио Русија у мају прошле године. Али само Лафазанис рекао "да". Остали, практикује високу дипломатску политику!
РАФ
................
Открытие нового банка развития БРИКС (ОПРС) заявил глава российского Министерства финансов Антона Silouanof. По словам российского министра Новой банка развития будет в состоянии финансировать первые проекты развития к концу 2015 года Президент Банка БРИКС выбранной бывший глава индийского банка ICICI Kountapour Ваман Kamatcha а начальный капитал Банка достиг $ 100 млрд.
Между тем, займет много времени, говорит русский чиновник, греческому правительству, чтобы решить, на членство в группе БРИКС. На самом деле, предложение было сделано Россией в мае прошлого года. Но только Lafazanis сказал "да". Остальные, практикуется высокую дипломатическую политику!
РАФ
................
L'apertura della nuova Banca di sviluppo del BRICS (NDB) ha annunciato il capo del ministero delle Finanze Anton Silouanof russo. Secondo il ministro russo della Nuova Banca per lo Sviluppo sarà in grado di finanziare i primi progetti di sviluppo entro la fine del 2015. Il presidente della Banca del BRICS scelto l'ex capo della banca indiana ICICI Kountapour Vaman Kamatcha mentre il capitale iniziale della Banca ha raggiunto $ 100 miliardi.
Nel frattempo, richiede molto tempo, dice ufficiale russo, per il governo greco, per decidere sul proprio appartenenza al gruppo di BRICS. In realtà, la proposta è stata fatta dalla Russia lo scorso maggio. Ma solo Lafazanis ha detto "sì". Gli altri, praticato alta politica diplomatica!
RAF
................