Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Μόσχα: Δεν ζήτησε βοήθεια η Αθήνα


Ξεκαθαρίζει τη στάση της και ταυτόχρονα διαλύει τους μύθους που πλανώνται στον αέρα μέσω δημοσιευμάτων η Μόσχα, αναφορικά με την βοήθεια προς την Ελλάδα. Διαψεύδει τις φήμες που φέρουν τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να έχει ζητήσει οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία για την εκτύπωση ενός νέου νομίσματος. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι «κατ επανάληψη και ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ο αρμόδιος υπουργός και εμείς σε διαφορετικά επίπεδα, έχουμε δηλώσει ότι η ελληνική πλευρά και οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ζητήσει οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία».
Η κατηγορηματική διάψευση αυτή έγινε μετά από το θόρυβο που έγινε μέσω δημοσιευμάτων, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, 10 δις δολάρια για να εκτυπώσει στο νόμισμα της δραχμής. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, οι επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη Ρωσία, χρησίμευσαν και στην άσκηση πίεσης προς την Γερμανία για τη διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εύκολο, αναφέρουν οι αναλυτές και η Μόσχα είχε ξεκαθαρίσει τη στάση της από νωρίς, για το ζήτημα και προσθέτουν: «Όταν αυτό δεν έγινε κατορθωτό (η διαγραφή χρέους), το μόνο που είχε απομείνει στον Αλέξη Τσίπρα ήταν να παραδοθεί στη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ». Σε περίπου ίδιο επίπεδο κινούνται και τα σχετικά ελληνικά δημοσιεύματα.
......................
Moscow: he asked for help Athens
Clarifies its stance and simultaneously dismantles the myths that wander into the air through publications Moscow, regarding the assistance to Greece. Denies rumors flying the Greek Prime Minister Alexis Tsipras have requested financial assistance from Russia for printing a new currency. In particular, the Kremlin spokesman Dmitry Peskov, told reporters yesterday that "repeatedly and the President of the Russian Federation and the Minister and we at different levels, we have stated that the Greek side and the Greek authorities have requested financial assistance from Russia. " The categorical refutation was made after the noise was through publications, that the Greek Prime Minister Alexis Tsipras asked the President of Russia Vladimir Putin, 10 billion dollars to print the currency drachma. According to political analysts, visits Alexis Tsipras in Russia, served in lobbying for Germany to write off part of the Greek debt. However, this was not easy, said analysts and Moscow had made clear its stance early on about the issue and adding: "When this was not feasible (remission), all that was left to Alexis Tsipras was delivered the German Chancellor Angela Merkel. " At about the same level and move on Greek publications.
......................
Москва: Nije тражио помоћ Атинa
Разјашњава свој став и истовремено растура митове који лутају у ваздух кроз публикације Москви, у погледу помоћи Грчкој. Демантује гласине лети грчки премијер Алексис Ципрас су затражила финансијску помоћ од Русије за штампање нову валуту. Посебно, портпарол Кремља Дмитриј Песков, изјавио је новинарима јуче да је "у више наврата и председник Руске Федерације и Владе и ми смо у различитим нивоима, смо навели да грчка страна и грчке власти су затражиле финансијску помоћ од Русија. " Категоричан побијање је донета након бука је кроз публикације, да грчки премијер Алексис Ципрас затражио од председника Русије Владимира Путина, 10 милијарди долара за штампање валутни драхми. Према политичких аналитичара, посетио Алекис Ципрас у Русији, служио у лобирању за Немачку да отпише део грчког дуга. Међутим, то није било лако, кажу аналитичари и Москва су јасно њен став рано о том питању и додао: "Када то није било изводљиво (ремисија), све што је остало да се Алекис Ципрас је достављен Немачка канцеларка Ангела Меркел. " Отприлике у истом нивоу и кренути даље грчким публикацијама.
......................
Москва: он обратился за помощью к Афинах
Уточняется, свою позицию и одновременно демонтирует мифы, которые бродят в воздух через публикации Москве, о помощи Греции. Отрицает слухов премьер-министр Греции Ципрас уже запросили финансовую помощь от России для печати новую валюту. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил вчера журналистам, что "неоднократно и президент Российской Федерации и Министра и мы на разных уровнях, мы заявили, что греческая сторона и греческие власти запросили финансовую помощь от Россия ". Категоричны опровержение было сделано после того, как шум был через публикации, что премьер-министр Греции Ципрас попросил президента России Владимира Путина, 10 миллиардов долларов, чтобы напечатать валюты драхму. По мнению политологов, посещает Ципрас в России, служил в лоббировании Германии списать часть греческого долга. Тем не менее, это было не просто, говорят аналитики и Москва ясно дала понять, его позиция рано о проблеме и добавил: "Когда это не представлялось возможным (ремиссия), все, что осталось Ципрас был доставлен Канцлер Германии Ангела Меркель ". В том же уровне, и двигаться дальше греческих изданий.
......................
Moscú: pidió ayuda Atenas
Aclara su postura y desmonta de forma simultánea los mitos que vagan en el aire a través de publicaciones de Moscú, en cuanto a la ayuda a Grecia. Niega los rumores que enarbolan el primer ministro griego Alexis Tsipras han solicitado ayuda financiera de Rusia para la impresión de una nueva moneda. En particular, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, dijo a la prensa ayer que "en varias ocasiones y el Presidente de la Federación de Rusia y el Ministro y que a diferentes niveles, hemos declarado que la parte griega y las autoridades griegas han solicitado ayuda financiera Rusia ". La refutación categórica fue hecha después de que el ruido era a través de publicaciones, que el primer ministro griego, Alexis Tsipras pidió al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, a 10 mil millones de dólares para imprimir la dracma moneda. Según los analistas políticos, visita Alexis Tsipras en Rusia, que se sirve en el cabildeo para Alemania a cancelar parte de la deuda griega. Sin embargo, esto no fue fácil, dijeron analistas y Moscú había dejado clara su postura desde el principio sobre el tema y agregó: "Cuando esto no era factible (remisión), todo lo que quedaba de Alexis Tsipras fue entregado la canciller alemana, Angela Merkel ". Más o menos al mismo nivel y movimiento en las publicaciones griegas.
......................
Mosca: ha chiesto aiuto ad Atene
Chiarisce la sua posizione e smantella contemporaneamente i miti che vagano nell'aria attraverso pubblicazioni di Mosca, per quanto riguarda l'assistenza alla Grecia. Nega le voci battenti primo ministro greco Alexis Tsipras hanno chiesto assistenza finanziaria dalla Russia per la stampa di una nuova moneta. In particolare, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha detto ai giornalisti ieri che "più volte e il Presidente della Federazione Russa e il Ministro e noi a diversi livelli, abbiamo affermato che la parte greca e le autorità greche hanno chiesto assistenza finanziaria da Russia ". La confutazione categorica è stata fatta dopo il rumore era attraverso le pubblicazioni, che il primo ministro greco Alexis Tsipras ha chiesto al Presidente della Russia Vladimir Putin, 10 miliardi di dollari per stampare dracma valuta. Secondo gli analisti politici, visita Alexis Tsipras in Russia, servito in lobbying per la Germania di cancellare parte del debito greco. Tuttavia, questo non è stato facile, ha detto che gli analisti e Mosca aveva chiarito la sua posizione nella fase iniziale sulla questione e aggiungendo: "Quando questo non è stato possibile (remissione), tutto quello che rimaneva di Alexis Tsipras è stato consegnato il cancelliere tedesco Angela Merkel. " A circa lo stesso livello e la mossa sulle pubblicazioni greche.
......................