Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Είστε κατώτεροι των περιστάσεων!


Και όμως δεν πρόκειται για αστείο, είναι απολύτως σοβαρό, όσο και απίστευτο παράλληλα. Μετά από την προ λίγων ωρών απαξίωση της Κοινοβουλευτικής διαδικασίας, μετά από πέντε μήνες διακυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, φαντάζει ως μια ομάδα μαθητευόμενων μάγων που δεν γνωρίζει που βαδίζει, που οδηγεί τη χώρα, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Και που διαπίστωσε ως εκ του θαύματος, ότι δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο, δεν έχει στρατηγική για να δώσει λύση σε ένα σοβαρό αδιέξοδο στο οποίο η ίδια εν πολλοίς έχει συμβάλει. Και το χειρότερο: ο πρωθυπουργός και οι συν αυτώ, χρησιμοποιούν αυτό ακριβώς το επιχείρημα για να απαλλάξουν τον εαυτό τους από οποιαδήποτε ευθύνη! Και μάλιστα ο ίδιος ζητάει από τα διαφωνούντα μέλη της κυβέρνησης εναλλακτική λύση, διαφορετικά οφείλουν να υπακούσουν όλοι τους στις εντολές των τοκογλύφων δανειστών, κατά τον προσφιλή χαρακτηρισμό τους! Ας βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έλαβε την εντολή του ελληνικού λαού να κυβερνήσει με μία προϋπόθεση: ότι δεν θα συνεχίσει την ίδια πολιτική λιτότητας και νέων μνημονίων όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις την τελευταία πενταετία. Ότι θα ασκήσουν πολιτική σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Αποτέλεσμα, πέντε μήνες μετά, υπογράφουν ένα από τα πλέον σκληρότερα μνημόνια και με υποθήκευση ακόμη και του υπόγειου ορυκτού πλούτου της χώρας! Επιπροσθέτως, με το γνωστό από τους προηγούμενους κυβερνώντες σαθρό επιχείρημα που δεν αντέχει στη λογική, «τι να κάνουμε; Δεν έχουμε άλλη λύση, πρέπει να σώσουμε τη χώρα!»
Επειδή το …αστείο έχει παρατραβήξει με την «κυβερνώσα αριστερά» και τους «πατριώτες της δεξιάς», κύριοι της κυβέρνησης αποδείξατε ότι είστε κατώτεροι των περιστάσεων, ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό που υποσχεθήκατε, έχετε μία και μόνον λύση: Παραίτηση!
Παραιτηθείτε λοιπόν κύριοι, διότι έχετε γίνει η χλεύη των ηττημένων, κατά την παλιά σοφή ρύση του αείμνηστου Παπανδρέου! Έτσι, αναλαμβάνονται σοβαρά οι ευθύνες κύριε Τσίπρα. Παραιτηθείτε για την τιμή της Αροστεράς!
ΥΣ: Αλήθεια κύριε Δραγασάκη, ποια η μέγιστη αναγκαιότητα να ευχαριστήσετε και μάλιστα δημόσια την κυβέρνηση των ΗΠΑ;
....................
You lower the circumstances!
And yet it is not a joke, it is absolutely serious, and incredible parallel. After a few hours before devaluation of parliamentary procedure, after five months governance of the country, the government SYRIZA- ANEL, seems as a group sorcerer's apprentices who does not know that walking, leading the country in a very critical juncture. And identified as a miracle that no backup plan, no strategy to provide a solution to a serious impasse in which she largely contributed. And the worst: the Prime Minister and all those behind it use this very argument to exempt themselves from any liability! And indeed he asks dissident members of the government alternative, otherwise required to obey all the commandments of usurers lenders, when dear characterization! Let's put some things in place. The government SYRIZA-ANEL took command of the Greek people to rule with one condition: that they will continue the same policy of austerity and new memoranda as previous governments in the last five years. That will put politics in the exact opposite direction. Result, five months later, signing one of the most hardest memoranda and mortgaging even underground mineral wealth of the country! Furthermore, with the known from previous rulers flimsy argument does not stand up to logic, "what to do? We have no other option, we must save the country! "
Because ... joke has gone too far with the "ruling left" and "right-wing patriots," Gentlemen of the government proved that you are inferior circumstances, you can not respond to what you promised, you have only one solution: Resignation!
Resign So gentlemen, because you become the mockery of the defeated, when wise old bleeding of the late Papandreou! So seriously undertaken responsibilities Mr Tsipras. Resign for price Arosteras!
NB: Truth Dragasaki sir, what is the maximum necessity to please and even public the US government?
....................
Ви спустите околности!
А ипак то није шала, то је апсолутно озбиљно, и невероватно паралелно. Након неколико сати пре девалвације парламентарној процедури, након пет месеци управљање земљом, влада СИРИЗА- Анел, изгледа као приправника је група Сорцерер 'ко не зна да хода, води земљу у веома критичном тренутку. И идентификован као чудо да нема резервни план, стратегија да се обезбеди решење за озбиљну застоја у којој је у великој мери допринео. А најгоре: премијер и сви они који стоје иза тога користите ову саму аргумент да се ослободи сваке одговорности! И заиста пита дисиденте чланове Владе алтернативу, иначе тражи да се повинује све заповести зеленаши кредитора, када драги карактеризација! Ставимо неке ствари на своје место. Влада СИРИЗА-АНЕЛ преузео команду од грчког народа да влада под једним условом: да ће наставити исту политику за штедњу и нових меморандума, као претходних влада у последњих пет година. То ће ставити политику у тачан супротном смеру. Резултат, пет месеци касније, потписивањем један од највећих најтежим меморандума и хипотеку чак и под земљом минерална богатства земље! Надаље, познати из претходних владара климава аргумент не устане логици ", шта да радим? Ми немамо другу опцију, морамо спасити земљу! "
Зато што ... шала је отишао предалеко са "владајућом лево" и "десно крило патриота" Господо из власти показали да сте инфериорни околности, не могу да одговоре на оно што си обећао, имате само једно решење: Оставка!
Поднесе оставку да господо, јер сте постали ругло од поражене, када мудра стара крварење покојног Папандреу! Дакле, озбиљно предузети одговорности г Ципрас. Ресигн за цену Аростерас!
Напомена: Истина Драгасаки господине, шта је максимална потреба да се задовољи, па чак и јавно америчка влада?
....................
Вы опускаете обстоятельства!
И все же это не шутка, это абсолютно серьезно, и невероятная параллельно. Через несколько часов до девальвации парламентской процедуры, после пяти месяцев управлении страной, правительство SYRIZA- ANEL, кажется, учеников группы колдунов, которые не знают, что ходьба, ведет страну в очень критический момент. И определили как чудо, что ни один план резервного копирования, ни одна стратегия не обеспечить решение серьезной тупика, в котором она в значительной степени способствовала. И худшее: премьер-министр и все тех, кто за него использовать именно этот аргумент, чтобы освободить себя от любой ответственности! И в самом деле, он спросит диссидентов членов правительства альтернативы, в противном случае обязан соблюдать все заповеди ростовщиков кредиторов, когда дорогая характеристика! Скажем некоторые вещи на месте. Правительство СИРИЗА-ANEL принял командование греческого народа, чтобы править с одним условием: что они будут продолжать ту же политику жесткой экономии и новых меморандумов, как предыдущих правительств за последние пять лет. Это поставит политику в прямо противоположном направлении. Результат, пять месяцев спустя, подписав один из самых трудных меморандумов и залогового даже подземных минеральных богатств страны! Кроме того, с известно из предыдущих правителей неубедительный довод не выдерживает логики, "что делать? У нас нет другого выбора, мы должны спасти страну! "
Потому что ... шутка зашла слишком далеко с "правящей левых» и «правых патриотов," Джентльмены правительства доказали, что уступают обстоятельства, вы не можете ответить на то, что вы обещали, у вас есть только одно решение: Отставка!
В отставку So господа, потому что вы стали издевательство над побежденной, когда старого мудрого кровотечения в конце Папандреу! Так серьезно предприняты обязанности г-н Tsipras. В отставку за ценовой Arosteras!
Примечание: Истина Dragasaki сэр, что максимальная потребность угодить и даже общественного правительство США?
....................
Si abbassa le circostanze!
E tuttavia non è uno scherzo, è assolutamente seria, e incredibile parallelo. Dopo poche ore prima svalutazione della procedura parlamentare, dopo cinque mesi di governo del paese, il governo SYRIZA- ANEL, sembra come apprendisti stregoni di un gruppo che non sa che camminare, portando il paese in un momento molto critico. E identificato come un miracolo che nessun piano di backup, nessuna strategia per fornire una soluzione a un grave impasse in cui ha in gran parte contribuito. E la cosa peggiore: il primo ministro e tutti quelli dietro utilizzare questo argomento per esimersi da qualsiasi responsabilità! E infatti egli chiede ai membri dissidenti del governo alternativa, altrimenti richiesto di obbedire a tutti i comandamenti di istituti di credito usurai, quando cara caratterizzazione! Mettiamo alcune cose a posto. Il governo di SYRIZA-ANEL prese il comando del popolo greco per governare con una condizione: che continueranno la stessa politica di austerità e di nuovi protocolli come i governi precedenti negli ultimi cinque anni. Che mettere la politica in direzione esattamente opposta. Risultato, cinque mesi dopo, firmando una delle note più dure e ipotecando anche sottoterra ricchezze minerarie del paese! Inoltre, con il noto da governanti precedenti argomento fragile non regge alla logica, "cosa fare? Non abbiamo altra scelta, dobbiamo salvare il paese! "
Perché ... scherzo è andata troppo oltre con la "sinistra di governo" e "patrioti di destra," Signori del governo hanno dimostrato che vi sono circostanze inferiori, non è possibile rispondere a ciò che ha promesso, si ha solo una soluzione: Dimissioni!
Resign signori Quindi, perché si diventa la beffa dei vinti, in cui vecchio e saggio emorragia di fine Papandreou! Così intrapreso seriamente le responsabilità signor Tsipras. Rassegnati per prezzo Arosteras!
NB: La verità Dragasaki signore, che cosa è la necessità massima di piacere e anche pubblico il governo degli Stati Uniti?
....................
Você diminuir as circunstâncias!
E, no entanto, não é uma piada, é absolutamente sério, e incrível paralelo. Depois de algumas horas antes da desvalorização do procedimento parlamentar, após cinco meses de governação do país, o governo SYRIZA- ANEL, parece como aprendizes de feiticeiro grupo que não sabe que a caminhada, levando o país em um momento muito crítico. E identificado como um milagre que nenhum plano de backup, nenhuma estratégia para fornecer uma solução para um impasse sério, no qual ela contribuiu largamente. E o pior: o primeiro-ministro e todos aqueles por trás dele usar esse mesmo argumento para se isentar de qualquer responsabilidade! E, de fato, ele pede aos membros dissidentes do governo alternativo, caso contrário, obrigados a obedecer a todos os mandamentos de usurários credores, quando querida caracterização! Vamos colocar algumas coisas no lugar. O governo SYRIZA-ANEL assumiu o comando do povo grego para governar com uma condição: que eles vão continuar a mesma política de austeridade e novos memorandos como os governos anteriores nos últimos cinco anos. Isso vai colocar a política no sentido oposto exato. Resultado, cinco meses depois, assinando um dos memorandos mais difíceis e mesmo hipotecar riqueza mineral subterrânea do país! Além disso, com o conhecido a partir de governantes anteriores argumento frágil não resiste à lógica ", o que fazer? Não temos outra opção, temos de salvar o país! "
Porque ... brincadeira foi longe demais com a "esquerda no poder" e "patriotas de direita," Senhores do governo provou que vocês são inferiores circunstâncias, não é possível responder ao que você prometeu, você tem apenas uma solução: Demissão!
Demitir-se senhores que sim, porque você se torna o escárnio dos derrotados, quando o sangramento velho sábio da tarde Papandreou! Tão a sério realizado responsabilidades Sr. Tsipras. Renunciar por preço Arosteras!
NB: Verdade Dragasaki senhor, o que é a necessidade máximo para agradar e até mesmo público do governo dos EUA?
....................
A reducir las circunstancias!
Y sin embargo, no es una broma, es absolutamente seria, e increíble paralelo. Después de un par de horas antes de la devaluación del procedimiento parlamentario, después de cinco meses de gobierno del país, el gobierno SYRIZA- ANEL, parece como aprendices de brujo grupo que no sabe que el caminar, lo que lleva al país en un momento muy crítico. Y identificado como un milagro que ningún plan de copia de seguridad, ninguna estrategia para proporcionar una solución a un callejón sin salida seria en la que en gran medida ha contribuido. Y lo peor: el Primer Ministro y todos aquellos detrás de ella utilice este mismo argumento para eximirse de cualquier responsabilidad! Y en efecto, pregunta miembros disidentes de la alternativa del gobierno, se requiere de otro modo a obedecer todos los mandamientos de usureros prestamistas, cuando querida caracterización! Vamos a poner algunas cosas en su lugar. El gobierno de SYRIZA-ANEL tomó el mando del pueblo griego para gobernar con una condición: que van a seguir la misma política de austeridad y nuevos memorandos como los anteriores gobiernos en los últimos cinco años. Eso pondrá la política en la dirección exactamente opuesta. El resultado, cinco meses más tarde, la firma de uno de los más duros y memorandos hipotecar incluso riqueza minera subterránea del país! Además, con la conoce por los gobernantes anteriores argumento endeble no resiste a la lógica, "¿qué hacer? No tenemos otra opción, tenemos que salvar al país! "
Porque ... broma ha ido demasiado lejos con la "izquierda gobernante" y "patriotas de derecha," Señores del gobierno demostraron que son circunstancias inferiores, no se puede responder a lo que había prometido, sólo tiene una solución: Dimisión!
Renunciar señores que sí, porque usted se convierte en la burla de los vencidos, cuando el sangrado viejo sabio del fallecido Papandreou! Así emprendido seriamente responsabilidades señor Tsipras. Renunciar a precio Arosteras!
NB: La verdad Dragasaki señor, ¿cuál es la necesidad máxima de agradar e incluso público del gobierno de Estados Unidos?
....................