Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Ο ...Ολαντρέου ζητάει κυβέρνηση στην ευρωζώνη


Τη δημιουργία μιας κυβέρνησης της ζώνης του ευρώ, ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, «η οποία θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο ευρωπαϊκό σχέδιο», καθώς όπως είπε, έχει κλονιστεί μετά την ελληνική κρίση.
Πρόκειται για την αναβίωση της αρχικής πρότασης του Ζακ Ντελόρ, αλλά στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ. Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε: «Θέλουμε μια κυβέρνηση της ευρωζώνης με έναν προϋπολογισμό, καθώς και ένα κοινοβούλιο, για να διασφαλίσει τον δημοκρατικό έλεγχο της», προσθέτοντας ότι οι 19 χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ είχαν επιλέξει να προσχωρήσουν στη νομισματική ένωση, επειδή ήταν προς το συμφέρον τους και κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη να βγει έξω από αυτή.

Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον Ολάντ, δηλώνει ότι πρέπει να ενισχυθεί αυτή η Ένωση και η εμπροσθοφυλακή των χωρών πρέπει να αποφασίσει σχετικά με αυτό! Και συμπληρώνει ο ίδιος, στο άρθρο του στην εβδομαδιαία εφημερίδα Journal du Dimanche: «Αυτό που μας απειλεί δεν είναι μια υπερβολή της Ευρώπης, αλλά η ανεπάρκεια της». Και στην κατακλείδα του, ο Γάλλος πρόεδρος προχωράει και λίγο πιο βαθιά χρησιμοποιώντας και φόβο για να πείσει τους αναγνώστες του άρθρου του, λέγοντας ότι ο λαϊκισμός στην Ευρώπη θα μεγαλώσει αν δεν προχωρήσουν τα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Καταλαβαίνετε τι μας επιφυλάσσουν;
................
The ... Olantreou asks government in the eurozone
The creation of a government of the euro area, asked French President Francois Hollande, "which will renew the confidence of citizens in the European project", as he said, has been shaken after the Greek crisis.
It is the revival of the original proposal by Jacques Delors, but at the level of the euro area. The French president said: "We want a government of the euro zone with a budget, and a parliament, to ensure democratic control", adding that the 19 euro area member states had chosen to join the monetary union, because it was in their interest and nobody has claimed responsibility to get out of it.
This fact, according to Hollande, said the need to strengthen this Union and the vanguard countries should decide about it! And he says, in his article in the weekly newspaper Journal du Dimanche: «What threatens us is not an exaggeration of Europe, but insufficient." And the finishing touch, the French president goes a little deeper and using fear to convince readers of his article, saying that populism in Europe will grow if you do not move the European institutions. You see what reserve us?
................
... Олантреоу пита владу у еврозони
Стварање владе еврозоне, питао француски председник Франсоа Холланде, "који ће обновити поверење грађана у европском пројекту", како је рекао, уздрман након кризе у Грчкој.
То је оживљавање оригиналне предлог Жак Делор, али на нивоу еврозоне. Француски председник је рекао: "Желимо влада еврозоне са буџетом, и парламента, како би се осигурало демократску контролу", додајући да је 19 еуро земље чланице површина је изабран да се придруже монетарној унији, јер је то био у њиховом интересу и нико није преузео одговорност да изађу из њега.
Ова чињеница, према Холланде, рекао је потреба да се ојача ову уније и земаља Вангуард треба да одлучи о томе! А он каже, у свом чланку у недељник Јоурнал ду Диманцхе: «Шта прети нам није претеривање Европе, али недовољна". А Завршни, француски председник иде мало дубље и користећи страх да убеди читаоце свом чланку, рекавши да је популизам у Европи ће расти ако не помери европске институције. Видиш шта нас задржава?
................
... Olantreou просит правительство в еврозоне
Создание правительства еврозоны, попросил президента Франции Франсуа Олланда ", который будет возобновить доверие граждан к европейскому проекту», как он сказал, был потрясен после греческого кризиса.
Это возрождение первоначального предложения Жак Делор, но на уровне еврозоны. Французский президент сказал: "Мы хотим, чтобы правительство еврозоны с бюджетом, и парламента, чтобы обеспечить демократический контроль", добавив, что 19 евро государства-члены области решила присоединиться к валютному союзу, потому что это было в их интересах, и никто не взял на себя ответственность, чтобы выйти из него.
Этот факт, по мнению Олланда, заявил о необходимости усилить этот Союз и страны должны решить, авангардные об этом! И он говорит в своей статье в еженедельнике Journal дю Dimanche: «Что нам угрожает не преувеличение Европе, но недостаточно". И завершающий штрих, французский президент идет немного глубже и с помощью страха, чтобы убедить читателей своей статье, говоря, что популизм в Европе будет расти, если вы не двигаетесь европейских институтов. Вы видите, что оставляем мы?
................
O ... Olantreou pede governo da zona do euro
A criação de um governo da zona do euro, pediu ao presidente francês François Hollande ", que vai renovar a confiança dos cidadãos no projecto europeu", como ele disse, foi abalada depois da crise grega.
É o renascimento da proposta original por Jacques Delors, mas ao nível da área do euro. O presidente francês disse: "Queremos um governo da zona do euro com um orçamento e um parlamento, para garantir o controlo democrático", acrescentando que os € 19 estados membros da área tinha escolhido para fazer parte da união monetária, porque era no seu interesse e ninguém assumiu a responsabilidade de sair dela.
Este fato, de acordo com Hollande, disse que a necessidade de reforçar esta União e os países de vanguarda deve decidir sobre isso! E ele diz, em seu artigo no Jornal semanário du Dimanche: «O que nos ameaça não é um exagero da Europa, mas insuficiente". E o toque final, o presidente francês vai um pouco mais e usar o medo para convencer os leitores de seu artigo, dizendo que o populismo na Europa vai crescer se você não mover as instituições europeias. Você ver o que nos reserva?
................
Il ... Olantreou chiede governo della zona euro
La creazione di un governo della zona euro, ha chiesto al presidente francese Francois Hollande ", che rinnova la fiducia dei cittadini nel progetto europeo", come ha detto, è stata scossa dopo la crisi greca.
E 'la rinascita della proposta originaria da Jacques Delors, ma a livello della zona euro. Il presidente francese ha detto: "Vogliamo un governo della zona euro con un bilancio, e un parlamento, al fine di garantire il controllo democratico", aggiungendo che i 19 € Stati membri della zona avevano scelto di aderire all'Unione monetaria, perché era nel loro interesse e nessuno ha rivendicato la responsabilità per uscirne.
Questo fatto, secondo Hollande, ha detto che la necessità di rafforzare l'Unione ei paesi all'avanguardia dovrebbero decidere su di esso! E dice, nel suo articolo sul settimanale Journal du Dimanche: «Quello che ci minaccia non è un'esagerazione d'Europa, ma insufficiente". E il tocco finale, il presidente francese va un po 'più in profondità e con la paura di convincere i lettori del suo articolo, dicendo che il populismo in Europa crescerà se non si spostano le istituzioni europee. Si vede che cosa ci riserva?
................