Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Αυτό λέγεται … πρόταση ανάπτυξης!


Για προσέξτε λίγο τη λίστα των άμεσων ληστρικών μέτρων που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, στους τοκογλύφους δανειστές, προκειμένου να πάρει μόνο κάποια δις, τη λεγόμενη «γέφυρα» για να πληρώσει τα τρέχοντα ομόλογα που λήγουν. Το «πακέτο μέτρων Γιουνγκέρ» φαντάζει …νηπιαγωγείο, ενώ οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης έχουν μπει για τα καλά στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας!
Η αρχή γίνεται με τις βαριές «μεταρρυθμίσεις», δηλαδή το ξεπούλημα αεροδρομίων, λιμανιών κλπ. Ακολουθούν οι μειώσεις συντάξεων. Αυτό γίνεται με έμμεσο τρόπο μέσω της «εισφοράς». Αυξάνεται αναδρομικά από την αρχή του έτους, η εισφορά υπέρ υγείας από 4% σε 6% για την κύρια σύνταξη και από 0% σε 6% για την επικουρική! Παράλληλα, αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης, ενώ ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων από το 26% ανεβαίνει στο 28%.
Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα δύο χρόνια, με έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Νέο καθεστώς για το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ και άνοιγμα «κλειστών» επαγγελμάτων όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικούς επιμελητές κλπ.
Ένα καίριο χτύπημα που δέχεται ο Έλληνας πολίτης, είτε είναι άνεργος είτε προνομιούχος, είναι μέσω ΦΠΑ: από το 13% αυξάνεται στο 23% ο συντελεστής για: όλα τα μεταποιημένα, συσκευασμένα και κονσερβοποιημένα τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζι και όσπρια πωλούμενα σε συσκευασίες, μπισκότα, σοκολάτες, πατατάκια, τσιπς, κονσέρβες, αναψυκτικά, συσκευασμένοι χυμοί, κατεψυγμένα τρόφιμα, γλυκά, παγωτά, μαρμελάδες, επεξεργασμένο και συσκευασμένο ψωμί, σάντουιτς, προμαγειρεμένο φαγητό, έτοιμο φαγητό σε συσκευασίες, τοματοπολτοί, σάλτσες σε κονσέρβες κ.λπ.), τις υπηρεσίες μεταφορών (εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, αεροπλάνων, πλοίων, κόμιστρα ταξί)!
Με λίγα λόγια, γίνεται όχι μόνο οριζόντια και κάθετη έμμεση περικοπή μισθών αλλά παίρνουν χρήματα και από ανέργους, μέσω του ΦΠΑ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια και νέα ύφεση και νέα καθίζηση της κατανάλωσης.
αυξάνεται ο συντελεστής ΦΠΑ για τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία από το 6,5% στο 13%, με συνέπεια οι τιμές των υπηρεσιών και των προϊόντων αυτών να αυξηθούν κατά 6,1%.
Και όλα αυτά τα παραπάνω είναι μια πρόγευση, το τι θα επακολουθήσει με την οριστική υπογραφή του τρίτου μνημονίου το φθινόπωρο! Αλήθεια για ποιο λόγο ψήφισε «ΟΧΙ» το 62% του ελληνικού λαού;
.....................
It's called ... proposal development!
To watch a little list of direct predatory measures proposed by the Greek government, the usurers lenders in order to get only one billion, the so-called "bridge" to pay current bonds expire. The 'Juncker package' seems ... kindergarten, while announcements of Thessaloniki have entered well into the dustbin of history!
It starts with the heavy "reforms", ie selling off the airports, ports etc. Below are the pension reductions. This is done indirectly through the "contribution". Increases retroactively to the beginning of the year, the contribution for health from 4% to 6% for the main pension from 0% to 6% for the adjuvant! At the same time, increasing the solidarity levy, while the tax rate on businesses by 26% rising to 28%. Maintain ENFIA for the next two years, on revenue of 2.65 billion. Euros annually and independently from the revaluation of objective values. New scheme for tax-free 9.500 euros and opening "closed" professions such as notaries, bailiffs, etc.
A blow was received by the Greek citizen, unemployed or privileged, is through tax: 13% increasing to 23% the rate for: all processed, packaged and canned foods (pasta, rice and beans sold in packs, cookies , chocolates, crisps, chips, canned soft drinks, packaged juices, frozen foods, sweets, ice cream, jams, processed and packaged bread, sandwiches, pre-cooked food, prepared food in packaging, tomato paste, canned sauces, etc.), the transport services (bus tickets, train, airplane, ship, taxi fares)!
In short, it is not only horizontal and vertical indirect wage cuts, but take money from the unemployed, through VAT. This will lead to new recession and new precipitation of consumption.
VAT rate increases for accommodation services in hotels by 6.5% to 13%, resulting in the prices of these services and products to increase by 6.1%.
And all the above is a foretaste, of what will follow with the final signing of the third Memorandum of autumn! Really why he voted "NO" 62% of the Greek people?
................
То се зове ... Предлог развој!
Да бисте гледали мали списак директних пљачкашких мера које је предложила грчка влада, зеленаши кредитори како би се само једну милијарду, такозвани "мост" да плати текуће обвезнице истиче. 'Јункер пакет' изгледа ... обданиште, док су најаве Солуну су добро ушли у сметлиште историје!
Почиње са тешким "реформама", односно продаје са аеродрома, лука итд Испод су пензиони смањења. Ово се ради индиректно кроз "допринос". Повећава ретроактивно на почетак године, допринос за здравство од 4% до 6% за главни пензију од 0% до 6% за адјуванту! Истовремено, повећање солидарности такса, док пореска стопа на предузећа за 26% расте до 28%. Одржавајте ЕНФИА за наредне две године, приходи од 2,65 милијарди. Евра годишње и независно од ревалоризације објективних вредности. Нова шема за пореске без 9.500 евра и отварање "затворене" професије као што су нотари, судских извршитеља, итд
Ударац је примио грчки држављанин, незапослени или привилегованих, је кроз порез: 13% повећава на 23% стопе за: све прерађени, упаковани и конзервирана храна (тестенина, пиринач и пасуљ који се продају у пакетима, колачи , чоколаде, чипс, чипс, конзервирана безалкохолна пића, упаковане сокове, замрзнуту храну, слаткише, сладолед, џемови, прерађене и паковане хлеб, сендвиче, претходно куване хране, који је припремио храну на паковању, парадајз, конзервиране сосова, итд), услуге превоза (аутобуске карте, воз, авион, брод, такси фарес)!
Укратко, није само хоризонталне и вертикалне индиректни смањење плата, али узимам новац од незапослених, кроз ПДВ-а. То ће довести до нове рецесије и новог падавина потрошње.
Повећава стопа ПДВ-а за услуге смјештаја у хотелима за 6,5% до 13%, што је резултирало цена ових услуга и производа да се повећа за 6,1%.
И све изнад је проба, шта ће уследити са коначним потписивањем Меморандума треће јесени! Стварно зашто је гласао "НЕ" 62% од грчког народа?
................
Это называется ... предложение развития!
Для просмотра немного перечень прямых хищных мер, предложенных правительством Греции, ростовщиков кредиторов в порядке, чтобы получить только один миллиард так называемый «мост» для оплаты текущих облигаций истекает. "Юнкер пакет" кажется ... детский сад, в то время как анонсы Салоники вошли также на свалку истории!
Она начинается с тяжелыми «реформ», т.е. продавая аэропортов, портов и т.д. Ниже приведены сокращения пенсионных. Это делается косвенно, через "вклад". Увеличивает задним числом в начале года, вклад для здоровья от 4% до 6% для основного пенсионного от 0% до 6% для адъюванта! В то же время, увеличение солидарности налог, в то время как ставка налога на предприятия на 26% рост до 28%. Поддержание ENFIA в течение следующих двух лет, на доходы 2,65 миллиарда. Евро в год и независимо от переоценки объективных ценностей. Новая схема для безналоговых 9.500 евро и открытия "закрыто" профессий, таких, как нотариусы, судебные приставы и т.д.
Удар был получен гражданином Греции, безработных или привилегированного, через налог: 13% с увеличением до 23% ставку за: все обработаны, упакованы и консервы (макаронные изделия, рис и бобы продаются в упаковках, печенье , конфеты, чипсы, чипсы, консервы безалкогольные напитки, упакованные соки, замороженные продукты, сладости, мороженое, джемы, обработанный и упакованный хлеб, бутерброды, предварительно приготовленную пищу, приготовленную пищу в упаковке, томатную пасту, консервированные соусы и т.д.), транспортные услуги (автобус, билеты, поезд, самолет, корабль, такси)!
Короче говоря, это не только горизонтальные и вертикальные косвенные сокращения заработной платы, но брать деньги с безработных через НДС. Это приведет к новой рецессии и новой осадков потребления.
Увеличивается ставка НДС для размещения услуг в отелях на 6,5% до 13%, в результате чего цены на эти услуги и продукты, увеличится на 6,1%.
И все выше предвкушение, что будет следовать с окончательного подписания Меморандума третьем осени! Действительно, почему он голосовал "НЕТ" 62% греческого народа?
................