Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Ο ορισμός της πολιτικής απάτηςΤα γραπτά μένουν έλεγαν οι αρχαίοι Λατίνοι. Στην εποχή τους βέβαια. Ο σοφός λαός μας όμως λέει κάτι πιο "δραστικό": ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, δεν πέρασε παρά ένα εξάμηνο και απεδείχθη περίτρανα το αληθές της σοφής ελληνικής παροιμίας! Επειδή όμως, αυτό λαμβάνει χώρα στην πολιτική, έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος, παίρνει μεγαλύτερη διάσταση και βαρύνουσα σημασία. Σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται "πολιτική απάτη"! Πρόκειται για τον ορισμό του πολιτικού αμοραλισμού και της πολιτικής απάτης!
Στην συγκεκριμένη ομιλία του στην Λαμία, αποδομεί ο ίδιος τα δικά του επειχειρήματα που χρησιμοποίησε όταν με "πόνο καρδιάς" μέσω διαγγέλματος είπε στον ελληνικό λαό, ότι "συνθηκολογήσαμε" με τους τοκογλύφους δανειστές, ότι πρέπει να υπογράψουμε νέο μνημόνιο, διότι "εκβιαστήκαμε", αναφέροντας παράλληλα τα φαιδρά περί πραξικοπήματος κλπ. Απολαύστε λοιπόν τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Αναπαυτικά παρακαλώ!
...........................
The definition of civil fraud
The writings left by the ancient Latin saying. In the season of course. Our wise people but says something more \ "active \": the liar and the thief the first time rejoice. In the case of Mr. Tsipras not spent more than a half and proved beyond any doubt the truthfulness of the Greek wise proverb! However, this takes place in politics, has more weight, get more dimension and weighty significance. In this case called \ "political scam \"! This is the definition of political immorality and political fraud! In this speech in Lamia, he deconstructs its own textual used when a \ "heart pain \" through Millennium Declaration said the Greek people that \ "surrender \" by usurers lenders, that we should sign new memorandum because \ "ekviastikame \" while citing blithely on coup etc. So enjoy the prime minister of Greece and take your conclusions. Back please!
...........................
Дефиниција цивилног преваре
Писање је оставио древне латинске изреке. У сезони наравно. Наши мудри људи, али каже нешто више \\\ "\\\ активан": лажов и лопов први пут се радују. У случају господина Ципрас не троши више од половине и доказана ван сваке сумње у истинитост грчке мудрог пословицом! Међутим, ово се дешава у политици, има већу тежину, добити више димензија и тежине ношења значај. У овом случају се зове \\\ "превара политика \\\"! То је дефиниција политичког неморала и политичке преваре! У том говору у Ламиа, он деконструише своју текстуалне користи када \\\ "\\\ срце боли" кроз Миленијумске декларације, рекао је грчки народ, који \\\ "\\\ капитулација" од зеленаши кредитора, да треба потписати нови меморандум, јер \\\ "\\\ еквиастикаме", док наводећи безбрижно на удар итд Дакле уживају премијера Грчке и преузме своје закључке. Назад молим те!
...........................
Определение гражданского мошенничества
В трудах, оставленный древней Латинской поговорки. В сезоне конечно. Наши мудрые люди, но говорит что-то более \\\\\\\ "\\\\\\\ активный": лжец и вор первый раз веселиться. В случае г-на Tsipras не провел больше половины и доказал вне всякого сомнения правдивость греческий мудрого пословица! Тем не менее, это происходит в политике, имеет больший вес, получить больше, измерение и весомый значение. В этом случае называется \\\\\\\ "\\\\\\\ афера политика"! Это определение политической безнравственности и политической мошенничества! В этой речи в Ламии, он вскрывает свою текстовую используется, когда я \\\\\\\ '\\\\\\\ боли в сердце "через Декларации тысячелетия, сказал греческий народ, что \\\\\\ \ "капитуляция \\\\\\\" ростовщиков кредиторов, что мы должны подписать новый меморандум, потому что \\\\\\\ '\\\\\\\ ekviastikame "в то время как со ссылкой на беспечно на переворот и т.д. Так что наслаждайтесь премьер-министра Греции и принять ваши выводы. Вернуться пожалуйста!
...........................
La definición de fraude civil,
Los escritos dejados por el antiguo dicho latino. En la temporada de golf. Nuestros sabios pero dice algo más \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ activo": el mentiroso y ladrón en el primer año alegrarse. En el caso del señor Tsipras no se gasta más de la mitad y demostró más allá de toda duda la veracidad del sabio proverbio griego! Sin embargo, esto se lleva a cabo en la política, tiene más peso, obtener más dimensión y significación de peso. En este caso llamado \\\\\\\\\\\\\\\ "política de estafa \\\\\\\\\\\\\\\"! Esta es la definición de la inmoralidad política y fraude político! En este discurso en Lamia, que deconstruye su propio texto utilizado cuando un \\\\\\\\\\\\\\\ "dolor en el corazón \\\\\\\\\\\\\\ \ "a través de la Declaración del Milenio, dijo que el pueblo griego, que \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ capitulación "de usureros prestamistas que tienen para firmar nuevo memorando porque \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ ekviastikame", mientras citando alegremente sobre golpe de Estado, etc. Así que disfruten Primer Ministro de Grecia y tomar sus conclusiones. Volver por favor!
...........................
La definizione di frode civile
Gli scritti lasciati dal antico detto latino. Nella stagione di corso. Le nostre persone sagge, ma dice qualcosa di più \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\ attiva \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ": il bugiardo e il ladro la prima volta gioire. Nel caso del signor Tsipras non speso più di mezzo e si è dimostrato oltre ogni dubbio la veridicità del saggio proverbio greco! Tuttavia, questo avviene in politica, ha più peso, ottenere più dimensione e significato pesante. In questo caso \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ chiamata "politica di truffa \\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "! Questa è la definizione di immoralità politica e di frode politica! In questo discorso a Lamia, si decostruisce il proprio testo utilizzato quando un \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ " dolore cardiaco \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "attraverso Dichiarazione del Millennio ha detto che il popolo greco che \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "capitolazione \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ "dagli istituti di credito usurai, che dovremmo firmare nuovo memorandum perché \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ "ekviastikame \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", dicendo che mentre la allegramente sul colpo di stato, ecc in modo da godere il primo ministro della Grecia e prendere le vostre conclusioni. Indietro per favore!
...........................