Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Στην Καλιφόρνια ρωσικά βομβαρδιστικά!


Είναι η δεύτερη φορά που συνέβη στα τελευταία δύο χρόνια. Η πρώτη ήταν το 2013! Την 4η Ιουλίου, την ώρα που στις ΗΠΑ γιορτάζονταν η Ημέρα της Ανεξαρτησίας, τέσσερα ρωσικά βομβαρδιστικά εμφανίστηκαν στον αμερικάνικο εναέριο χώρο, πετώντας κοντά στις ακτές της Αλάσκα και της Καλιφόρνια! Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, την αποκάλυψη έκαναν δύο αξιωματικοί του υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι ανέφεραν δύο περιστατικά, που προκάλεσαν ανησυχία και προβληματισμό. Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό, σημειώθηκε κοντά στις ακτές της Αλάσκας στις 4 Ιουλίου και ώρα 10:30 π.μ., τοπική ώρα, όταν δύο αεροσκάφη F-22 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ, σηκώθηκαν από την βάση της Αλάσκας για να αναχαιτίσουν δύο ρωσικά βομβαρδιστικά Tu-95.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη μισή ώρα αργότερα, κοντά στην κεντρική ακτή της Καλιφόρνιας, όταν δύο αμερικανικά αεροσκάφη F-16 σηκώθηκαν, δεν έγινε γνωστό το σημείο απογείωσης, για να αναχαιτίσουν ένα άλλο ζεύγος ρωσικών βομβαρδιστικών Tu-95. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής αεράμυνας (NORAD) αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι τα βομβαρδιστικά ήταν οπλισμένα ενώ υποστήριξε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη δεν πέρασαν στον εναέριο χώρο της Βόρειας Αμερικής. Γεγονός είναι πάντως ότι, κανείς από τους αξιωματούχους δεν θέλησε να αποκαλύψει πόσο κοντά στις αμερικανικές ακτές βρέθηκαν τα ρωσικά βομβαρδιστικά, ούτε όμως διέψευσαν τις πληροφορίες των αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων!
.....................
California Russian bombers!
It is the second time that has happened in the last two years. The first was in 2013! On July 4, while the US celebrated Independence Day, four Russian bombers appeared in American airspace, flying near the coast of Alaska and California! According to the US television network Fox News, the revelation did two officers of the Defence Ministry, who reported two incidents which caused concern and reflection. Specifically, the first incident occurred near the coast of Alaska on July 4 at 10:30 am local time, when two F-22 aircraft of the US Air Force, got up from the base of Alaska to intercept two Russian bombers Tu-95.
The second incident occurred half an hour later, near the central coast of California, when two US F-16 aircraft stood, was not known takeoff point to intercept another pair of Russian bombers Tu-95. However, the representative of the American Air Defence (NORAD) refused to confirm that the bombers were armed and claimed that Russian aircraft did not pass in the airspace of North America. The fact is that none of the officials do not want to reveal how close to US shores were Russian bombers, but nor denied the information of American TV networks!
.....................
California bombardieri russi!
E 'la seconda volta che è successo negli ultimi due anni. La prima fu nel 2013! Il 4 luglio, mentre gli Stati Uniti celebrato Independence Day, quattro bombardieri russi apparsi nello spazio aereo americano, volando in prossimità delle coste dell'Alaska e California! Secondo la rete televisiva statunitense Fox News, la rivelazione ha fatto due funzionari del Ministero della Difesa, che hanno riferito di due incidenti che hanno provocato preoccupazione e riflessione. In particolare, il primo incidente si è verificato nei pressi della costa dell'Alaska, il 4 luglio alle 10:30 ora locale, quando due aerei F-22 della US Air Force, si alzò dalla base dell'Alaska per intercettare due bombardieri russi Tu-95.
Il secondo incidente si è verificato mezz'ora dopo, nei pressi della costa centrale della California, quando due americani F-16 si trovava, non era noto punto di decollo per intercettare un altro paio di bombardieri russi Tu-95. Tuttavia, il rappresentante della American Air Defense (NORAD) ha rifiutato di confermare che gli attentatori erano armati e hanno affermato che aerei russi non ha superato nello spazio aereo del Nord America. Il fatto è che nessuno dei funzionari non vogliono rivelare quanto vicino alle coste degli Stati Uniti sono stati i bombardieri russi, ma non ha negato le informazioni delle reti televisive americane!
.....................
Цалифорниа Руски бомбардери!
То је други пут да се догодило у последње две године. Први је био 2013. године! Дана 4. јула, док САД прославили Дан независности, четири руски бомбардери појавио у америчкој ваздушном простору, лете близу обале Аљаске и Калифорнији! Према америчкој телевизијске мреже Фок Невс, откриће да ли два официра из Министарства одбране, који су пријавили два инцидента који су изазвали забринутост и размишљање. Наиме, први инцидент догодио у близини обале Аљаске 4. јула у 10.30 часова по локалном времену, када су два Ф-22 авиона америчког ваздухопловства, устао из базе Аљаске до пресретања два Руски бомбардери Ту-95.
Други инцидент догодио пола сата касније, у непосредној близини централне обале Калифорније, када два америчких Ф-16 авиона стајао, није био познат полетања тачку да пресретну још један пар руских бомбардера Ту-95. Међутим, представник америчког Аир одбране (НОРАД) је одбио да потврди да су бомбаши били наоружани и тврдио да руски авиони није прошао у ваздушном простору Северне Америке. Чињеница је да нико од званичника не жели да открије колико су близу обале САД су руски бомбардери, али ни демантовао информацију америчких ТВ мрежа!
.....................