Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Πρώτη φορά .. αριστερά είπατε;


Προφανώς οι περισσότεροι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη τι θα συμβεί με την εφαρμογή των νέων μέτρων. Ειδικά στον αγροτικό τομέα θα γίνει η σφαγή του Δράμαλη με την αύξηση του ΦΠΑ 23% στις πρώτες ύλες των αγροτών, με τις καταργήσεις των φοροαπαλλαγών, με το αφορολόγητο πετρέλαιο κλπ. Μέχρι και το χύμα τσίπουρο απαγορεύουν διότι λέει υπάρχει φοροδιαφυγή! Θέλω να ξέρω, αυτοί οι βουλευτές της επαρχίας, τι θα λένε, πως θα τα εξηγήσουν όλα αυτά; Αν δεν γίνουν εκλογές, βλέπω μετά τον Οκτώβριο να …..παραλύει η επαρχία από τα τρακτέρ!

Θέλω να δω την Τετάρτη, στη Βουλή ποιος από τους βουλευτές θα ψηφίσει για την εφαρμογή του κώδικα της πολιτικής δικονομίας! Την προηγούμενη φορά οι δικηγόροι ειχαν κάνει γενική απεργία. Τώρα;
Πρόκειται για την παράδοση όλων των υποθηκευμένων σπιτιών (πρώτη κατοικία εννοούμε) στους τοκογλύφους δανειστές (ESM) μέσω των τραπεζών που είναι υπό τον έλεγχό τους πλέον. Θα γίνονται οι πλειστηριασμοί χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς και ούτε θα μπορεί να το αντικρούσει. Έρχονται πολύ σκληρές σκηνές από Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Πολύ πιο σκληρές! Πρώτη φορά ...αριστερά λέμε;
................
First time left .. you said?
Obviously most are still unaware of what will happen with the implementation of new measures. Especially in the agricultural sector will become the slaughter Dramalis by increasing the 23% VAT on raw materials of farmers, with the abolition of tax exemptions, the tax-free oil etc. Up to prohibit bulk raki because he says there is fraud! I want to know, those Members of the province, what would they say, how to explain it all? If no elections, I see after October to ... ..paralyei the province of the tractor!
I want to see Wednesday in Parliament by MPs who would vote for the implementation of the Code of Civil Procedure! Last time the lawyers had made a general strike. Now?
This delivery of all mortgaged homes (first home mean) loan sharks lenders (ESM) through banks that are under their control now. They are auctions without getting wind of anyone, nor will be able to refute. They come very tough scenes from Portugal, Spain, etc. Much harder! First time left ... we say?
................
Први пут оставио .. рекао си?
Очигледно је већина још увек нису свесни шта ће се десити са имплементацијом нових мера. Посебно у пољопривредном сектору ће постати клање Драмалис повећањем ПДВ-а на 23% сировина пољопривредника, са укидањем пореских олакшица, без пореза уље итд До забрани расутих ракију јер каже да је превара! Хоћу да знам, оних припадника покрајине, шта би они рекли, како то да све објасним? Ако нема избора, видим после октобра до ... ..паралиеи покрајину трактора!
Хоћу да видим среду у парламенту посланици који би гласали за имплементацију Закона о парничном поступку! Последњи пут адвокати су направили генерални штрајк. Сада?
Ова испорука све под хипотеком домова (први дом средња) зеленаши кредитори (ЕСМ) преко банака које су под њиховом контролом. Они су на аукцији без добијања вјетар никоме, нити ће моћи да оповргне. Они долазе веома тешке сцене из Португала, Шпаније, итд Много је теже! Први пут оставио ... кажемо?
................
Первый раз оставили .. ты сказал?
Очевидно, большинство из них до сих пор не знают, что будет происходить с внедрением новых мер. Особенно в сельскохозяйственном секторе станет заклание Dramalis путем увеличения 23% НДС на сырье фермеров, с отменой налоговых льгот, облагаемый налогом масло и т.д. до запретить объемную раки, потому что он говорит, что есть обман! Я хочу знать, те члены из провинции, что бы они сказать, как объяснить все это? Если нет выборов, я вижу, после октября ... ..paralyei провинцию трактора!
Я хочу, чтобы в среду в парламенте депутатов, которые будут голосовать за осуществлением Гражданского процессуального кодекса! Последний раз адвокаты сделали всеобщую забастовку. Теперь?
Эта поставка всех заложенных домов (первый дом среднее) ростовщики кредиторы (ESM) через банки, которые находятся под их контролем. Они аукционы без получения ветер любого, и не будет иметь возможность опровергнуть. Они приходят очень жесткие сцены из Португалии, Испании и т.д. Гораздо сложнее! Первый раз оставил ... мы говорим?