Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Απόφαση που ταράζει τα Βαλκάνια


Τη στιγμή λοιπόν που τα Βαλκάνια βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού μετά τις απειλές των τζιχαντιστών του ισλαμικού κράτους, έρχεται η ελληνική κυβέρνηση να δυναμιτίσει τρόπον τινά την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τον αλβανικό και σερβικό Τύπο, που δημοσιεύουν έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες κάνουν λόγο για αναγνώριση του Κοσόβου και της Μετόχια ως ανεξάρτητου κράτους! Η είδηση αυτή ως ηταν φυσικό προκαλεί την έντονη δυσφορία στο αδερφό σερβικό κράτος, με τον Σέρβο υπουργό εξωτερικών Ι. Ντάτσιτς να ετοιμάζεται για έντονο διάβημα κατά της Αθήνας. Θυμίζω ότι υπάρχουν ακόμη πέντε χώρες της ΕΕ, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ισπανία, που δεν έχουν αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κόσσοβου και Μετόχια.

Ενδιαφέρον έχει το δημοσίευμα αλβανικής εφημερίδας η οποία γράφει επικαλούμενη πληροφορίες από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών: «Η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου είναι μόνο θέμα χρόνου. Ευτυχώς, το Κοσσυφοπέδιο δεν έχει ανοικτά ζητήματα. Το μόνο εμπόδιο στο ζήτημα αυτό είναι τι θα μπορούσε να προκληθεί με την απόφαση στην περίπτωση της Κύπρου. Διερευνούμε προς το παρόν τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα», είπε Έλληνας διπλωμάτης σύμφωνα με το δημοσίευμα. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, το θέμα της αναγνώρισης του Κοσόβου είναι ένα επίκαιρο θέμα στις Βρυξέλλες. «Θεωρώ ενδεχόμενο ότι οι πέντε χώρες της ΕΕ που υπολείπονται, θα αναγνωρίσουν το πολιτειακό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου. Πρέπει, ωστόσο, να παραδεχθούμε ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, επειδή σε ορισμένες χώρες υπάρχει εμμονή», είπε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με το Κοσσυφοπέδιο.
Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, δήλωσε στην Πρίστινα ότι η Αθήνα αναζητά χώρο και χρόνο για την επισημοποίηση της αναγνώρισης του Κοσσυφοπεδίου.
«Όσον αφορά το θέμα της αναγνώρισης πρέπει να έχουμε κατά νου δύο κριτήρια σχετικά με το θέμα αυτό, ένα από αυτά είναι οι ανάγκες της περιοχής και το δεύτερο είναι το εθνικό μας συμφέρον στην Ευρώπη...." Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι, ανέφερε ότι η πρώτη επίσκεψη του Έλληνα επικεφαλής της διπλωματίας στην Πρίστινα αποτελεί επιβεβαίωση της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενέκρινε πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου, με την ενθάρρυνση των πέντε κρατών μελών, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της πρώην σερβικής επαρχίας, να το πράξουν για να διευκολύνουν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Το 2008, η διοίκηση του Κόσοβου και Μετόχια, διακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία του από τη Σερβία, αλλά το Βελιγράδι αρνείται να το αναγνωρίσει.
..........................
Decision upsets the Balkans
Currently So that the Balkans are on alert after threats of jihadist Islamic State, the Greek government is to undermine it were so the situation in the region. According to the Albanian and Serbian press, publishing authoritative information, which speak of recognition of Kosovo and Metohija as an independent state! This news was as natural causes intense discomfort brother Serbian state, with Serbian Foreign Minister I. Dacic be prepared for strong representations against Athens. I remind you that there are still five EU countries, Cyprus, Greece, Romania, Slovakia and Spain, which have not recognized the independence of Kosovo and Metohija.
Interestingly publication Albanian newspaper which writes citing information from the Greek Ministry of Foreign Affairs: "The recognition of Kosovo is only a matter of time. Fortunately, Kosovo has no open issues. The only obstacle to this question is what could be caused by the decision in the case of Cyprus. We investigate presently ways to overcome this problem, "said Greek diplomat according to the report. Again, according to him, the issue of recognition of Kosovo is a topical issue in Brussels. "I possibility that the five EU countries that fall short will recognize the statehood of Kosovo. It must however be acknowledged that this process is not easy, because in some countries there is perseverance, "the diplomat said, adding that there is interest in Greece to deepen bilateral relations with Kosovo.
Meanwhile, Foreign Minister of Greece, Nikos Kotzias said in Pristina that Athens seeks space and time to formalize the recognition of Kosovo.
"On the issue of recognition must bear in mind two criteria on this subject, one of them is the region's needs and the second is our national interest in Europe .... \" However, the Minister of Foreign Affairs and vice president of the Kosovo Government, Hashim Thaci said that the first visit of a Greek head of diplomacy in Pristina is confirmation of strengthening cooperation between the two countries and announced that soon will visit Greece.
In March, the European Parliament adopted a resolution on the process of European integration of Kosovo by encouraging the five Member States which have not yet recognized the independence of the former Serbian province to do so to facilitate the normalization of relations between Belgrade and Pristina. In 2008, the administration of Kosovo and Metohija unilaterally declared independence from Serbia, but Belgrade refuses to recognize it.
..........................
Одлука узнемирава Балкан
Тренутно Тако да је Балкан у стању приправности након претњи џихадиста Исламске државе, грчка влада је да поткопа било тако ситуација у региону. Према албанском и српском штампе, важи информације које су објављене, који се односе на признавање Косова и Метохије као независне државе! Ова вест је као природном смрћу интензиван нелагодност брат српска држава, са српске дипломатије И. Дачић бити спреман за јаке репрезентације против Атине. Желим да вас подсетим да још увек постоји пет земаља ЕУ, Кипар, Грчка, Румунија, Словачка и Шпанија, које нису признале независност Косова и Метохије.
Занимљиво је објављивање Албански новине које пише позивајући се на информације из грчког Министарства спољних послова: "Признање Косова је само питање времена. Срећом, Косово нема отворених питања. Једина препрека на ово питање је шта може бити узрокован одлуком у случају Кипра. Ми тренутно истражује начине за превазилажење овог проблема ", рекао је грчки дипломата наводи се у извештају. Опет, према његовим речима, питање признавања Косова је актуелно питање у Бриселу. "Ја могућност да ће пет земаља ЕУ које спадају кратки признају државност Косова. Међутим, мора се признати да је овај процес није лако, јер у неким земљама постоји упорност ", рекао је дипломата, додајући да постоји интерес у Грчкој да продуби билатералне односе са Косовом.
У међувремену, министар иностраних послова Грчке, рекао је Никос Котзиас у Приштини да Атина тражи простор и време да се формализује признање Косова.
"На питање признавања мора имати у виду два критеријума на ову тему, један од њих је потреба у региону и друга је наш национални интерес у Европи .... \\\" Међутим, министар иностране послове и потпредседник Владе Косова, Хашим Тачи је рекао да прва посета једног грчког шефа дипломатије у Приштини је потврда јачања сарадње између две земље и најавио да ће ускоро посетити Грчку.
У марту, Европски парламент усвојио резолуцију о процесу европских интеграција Косова подстицањем пет држава чланица које још нису признале независност бивше српске покрајине да учини да би се олакшало нормализације односи између Београда и Приштине. У 2008. години, управа Косова и Метохије једнострано прогласила независност од Србије, али Београд одбија да га препознају.
..........................
Решение расстраивает Балканы
В настоящее время так, что Балканы в состояние боевой готовности после угроз джихада исламского государства, греческое правительство, чтобы подорвать это было так ситуация в регионе. По албанской и сербской прессе, достоверная информация опубликована, которые относятся к признанию Косово и Метохии в качестве независимого государства! Эта новость была, как естественных причин интенсивной дискомфорт брат сербское государство, с министром иностранных дел Сербии И. Дачич быть готовы к сильным представлений против Афин. Я напоминаю вам, что есть еще пять стран ЕС, Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания, которые не признали независимость Косово и Метохии.
Интересно публикация Албанский газета, которая пишет со ссылкой на информацию от греческого Министерства иностранных дел: "Признание Косово только вопрос времени. К счастью, Косово не имеет открытых вопросов. Единственным препятствием на этот вопрос, что может быть вызвано решением в случае с Кипром. Мы исследуем данный пути преодоления этой проблемы ", сказал греческий дипломат, согласно докладу. Опять же, по его словам, вопрос о признании Косово актуальной проблемой в Брюсселе. "Я вероятность того, что пять стран ЕС, которые еще не достигли признает государственность Косово. Следует, однако, признать, что этот процесс не простой, потому что в некоторых странах существует настойчивость, "сказал дипломат, добавив, что есть интерес в Греции по углублению двусторонних отношений с Косово.
Между тем, министр иностранных дел Греции Никос Kotzias сказал в Приштине, что Афины стремится пространство и время, чтобы оформить признание Косово.
"На вопрос о признании должны иметь в виду два критерии, по этому вопросу, один из них потребности региона и второй наш национальный интерес в Европе .... \\\\\\\" Тем не менее, министр иностранных дел и вице-президент правительства Косово Хашим Тачи заявил, что первый визит главы греческого дипломатии в Приштине является подтверждением укрепления сотрудничества между двумя странами и заявил, что в ближайшее время посетит Грецию.
В марте Европейский парламент принял резолюцию о процессе европейской интеграции Косово, поощряя пять государств-членов, которые еще не признали независимость бывшей сербской провинции, чтобы сделать так, чтобы облегчить нормализацию Отношения между Белградом и Приштиной. В 2008 году управление Косово и Метохии в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, Белград, но отказывается признать это.
..........................
Decisión trastorna los Balcanes
Actualmente Así que los Balcanes están en alerta después de las amenazas de yihadista Estado Islámico, el gobierno griego es socavar así fuera la situación en la región. Según la prensa albanesa y serbia, información válida publicó, que se refieren al reconocimiento de Kosovo y Metohija como estado independiente! Esta noticia fue como causas naturales intensa hermano molestias Estado serbio, con prepararse ministro serbio de Exteriores I. Dacic por fuertes representaciones contra Atenas. Os recuerdo que todavía hay cinco países de la UE, Chipre, Grecia, Rumania, Eslovaquia y España, que no han reconocido la independencia de Kosovo y Metohija.
Periódico albanés Curiosamente publicación que escribe citando información del Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia: "El reconocimiento de Kosovo es sólo una cuestión de tiempo. Afortunadamente, Kosovo no tiene problemas abiertos. El único obstáculo a esta pregunta es lo que podría ser causada por la decisión en el caso de Chipre. Investigamos la actualidad la manera de superar este problema ", dijo el diplomático griego según el informe. Una vez más, según él, la cuestión del reconocimiento de Kosovo es un tema de actualidad en Bruselas. "Yo posibilidad de que los cinco países de la UE que no cumplen reconocerán la condición de Estado de Kosovo. No obstante, hay que reconocer que este proceso no es fácil, ya que en algunos países existe la perseverancia ", dijo el diplomático, quien agregó que hay interés en Grecia para profundizar las relaciones bilaterales con Kosovo.
Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, dijo Nikos Kotzias en Pristina que Atenas busca espacio y el tiempo para formalizar el reconocimiento de Kosovo.
"Sobre la cuestión del reconocimiento debe tener en cuenta dos criterios sobre este tema, una de ellas es las necesidades de la región y el segundo es nuestro interés nacional en Europa .... \\\\\\\\ \\\\\\\ "Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente del Gobierno de Kosovo, Hashim Thaci, dijo que la primera visita de un jefe de la diplomacia griega en Pristina es la confirmación de fortalecer la cooperación entre los dos países y anunció que pronto lo hará visitar Grecia.
En marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el proceso de integración europea de Kosovo mediante el fomento de los cinco Estados miembros que aún no han reconocido la independencia de la ex provincia serbia de hacerlo a facilitar la normalización de las las relaciones entre Belgrado y Pristina. En 2008, la administración de Kosovo y Metohija declaró unilateralmente su independencia de Serbia, Belgrado, pero se niega a reconocerlo.
..........................
Decisão perturba os Balcãs
Atualmente Assim que os Balcãs estão em alerta após ameaças de Estado islâmico jihadista, o governo grego é minar fosse assim que a situação na região. Segundo a imprensa albanesa e sérvia, válido informações publicadas, que se referem ao reconhecimento de Kosovo e Metohija como um estado independente! Esta notícia foi como causas naturais intenso desconforto irmão estado sérvio, com o chanceler sérvio I. Dacic estar preparado para fortes representações contra Atenas. Gostaria de lembrar que ainda há cinco países da UE, Chipre, Grécia, Roménia, Eslováquia e Espanha, que não reconheceram a independência do Kosovo e Metohija.
Jornal albanês Curiosamente publicação que escreve citando informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros grego: "O reconhecimento do Kosovo é apenas uma questão de tempo. Felizmente, o Kosovo não tem problemas em aberto. O único obstáculo a esta pergunta é o que poderia ser causado pela decisão no caso de Chipre. Investigamos atualmente maneiras de resolver este problema ", disse o diplomata grego, de acordo com o relatório. Novamente, de acordo com ele, a questão do reconhecimento do Kosovo é um tema da actualidade, em Bruxelas. "Eu possibilidade de que os cinco países da UE que ficam aquém irá reconhecer a soberania do Kosovo. Cabe, porém, reconheceu que este processo não é fácil, porque em alguns países há perseverança ", disse o diplomata, acrescentando que há interesse na Grécia para aprofundar as relações bilaterais com o Kosovo.
Enquanto isso, o ministro do Exterior da Grécia, Nikos Kotzias disse em Pristina que Atenas busca espaço e tempo para formalizar o reconhecimento do Kosovo.
"Sobre a questão do reconhecimento deve ter em mente dois critérios sobre este assunto, um deles é as necessidades da região eo segundo é o nosso interesse nacional na Europa .... \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "No entanto, o ministro das Relações Exteriores e vice-presidente do Governo Kosovo, Hashim Thaci disse que a primeira visita de um chefe da diplomacia grega em Pristina é a confirmação do reforço da cooperação entre os dois países e anunciou que em breve vai visitar a Grécia.
Em março, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre o processo de integração europeia do Kosovo, incentivando a cinco Estados-Membros que ainda não reconheceu a independência da antiga província sérvia a fazê-lo para facilitar a normalização das relações entre Belgrado e Pristina. Em 2008, a administração do Kosovo e Metohija declarou unilateralmente a independência da Sérvia, mas Belgrado se recusa a reconhecê-lo.
..........................