Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Αποικία χρέους, αργά και σταθερά η Ελλάδα


Μετά και την πρόσφατη απόφαση της αριστερής και ολίγον πατριωτικής πλην όμως μνημονιακής κυβέρνησης να παραδώσει ουσιαστικά τη χώρα στον ESM, το κατ´ εξοχήν εργαλείο του Δ´ οικονομικού Ράιχ για την υποδούλωση των ευρωκρατών, είναι ξεκάθαρο ότι αργά αλλά σταθερά η χώρα μας μετατρέπεται σε αποικία χρέους.
Οι τοκογλύφοι δανειστές θα διατάζουν και όλοι εμείς οι κατά τα άλλα δημοκράτες, προοδευτικοί και απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, θα εκτελούμε με κατεβασμένα κεφάλια.
Αυτοί θα ορίζουν τι θα τρώμε, από που θα αγοράζουμε, που θα πηγαίνουμε, τι θα κάνουμε γενικώς στη ζωή μας. Το πείραμα πλέον συνεχίζεται με επιτυχία και με "προοδευτικό" και "αριστερό" πρόσημο. Και εμείς στον ύπνο τον βαθύ!
Ας κάνουμε ένα χρονικό άλμα, να θυμηθούμε λίγο τον «εθνάρχη» που είχε εντάξει την Ελλάδα στην τότε ΕΟΚ. Μήπως ξέρετε τι υπογραφές είχε βάλει; Είχε υπογράψει μεταξύ άλλων, τις ποσοστώσεις στον αγροτικό τομέα, το οποίο σήμανε και την αρχή της αγροτικής καταστροφής. Ακολούθησε η υποχρεωτική πτωτική τροχιά στην παραγωγή, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να εισάγουμε. Τότε είχαμε κάποια χρήματα, μετά ήρθαν τα δάνεια, νέες ποσοστώσεις σε όλους τους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας, νέα δάνεια, μέχρι που φθάσαμε στα μνημόνια που μας έχουν δέσει χειροπόδαρα. Αυτή είναι η Ευρώπη!
Προσέξτε λοιπόν και ορισμένα στοιχεία, που απεικονίζουν την πορεία του ελληνικού χρέους, πόσο θα εκτοξευθεί το 2022, μετά από τρία και προφανώς τέσσερα μνημόνια, συγνώμη "προγράμματα" ήθελα να πω: Το 2010 το χρέος ήταν 110 δις ευρώ, το 2014 εκτοξεύτηκε στα 310 δις, το 2018 το χρέος θα φτάσει τα 420 δις και το 2022 στα 550 δις ευρώ και πάει λέγοντας. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Παράλληλα, όλη η υπέργεια και υπόγεια εναπομείνασα δημόσια περιουσία περνάει δια της "μεταρρύθμισης" σε φίλους και γνωστούς τους ευρωσυστήματος.
Και μπορεί να μου πει κάποιος από αυτούς τους ευρωλάγνους και ευρωλιγούρηδες που θέλουν πάση θυσία στο ευρώ, η χώρα μας μετατρέπεται σε αποικία χρέους, ναι ή όχι; Αυτή η χώρα έχει μέλλον στο ευρώ; Και δεν αναφέρομαι καθόλου στην ολική εθνική καταστροφή που θα συντελεστεί σε όλα τα επίπεδα, ούτε βεβαίως και στο γεγονός ότι αυτή η χώρα δεν θα έχει μέλλον! Διότι, το μέλλον της που είναι οι νέες γενιές, ήδη ξεκίνησαν, μετά το 1955, το δεύτερο κύκλο της μαζικής μετανάστευσης. Και που οδεύει η πλειοψηφία των νέων; Στην Γερμανία! Τυχαίο; Δεν νομίζω!
.......................
Colony debt slowly and steadily Greece
Following the recent decision of the left and a little patriotic but mnimoniakis government to effectively deliver the country to the ESM, the instrument par excellence of the fourth Reich for economic enslavement of Eurocrats, it is clear that slowly but surely our country turned into a colony debt.
The usurers lenders ordering and all of us against the other Democrats, progressives and descendants of the ancient Greeks, will perform with lowered heads. They will define what to eat, where will we buy, that we go, what we generally do in our lives. The experiment now continues successfully and \ "progressive \" and \ "left \" sign. And we sleep in the deep!
Let's make a time jump, to just remember the "national leader" who had included the then EEC in Greece. Do you know what signatures had put? Signed inter alia, quotas in the agricultural sector, which marked the beginning of the agricultural disaster. Followed by a mandatory declining trend in production, thus forced to import. Then we had some money, then they came the loans, new quotas in all areas of the production process, new loans, until we reached the understandings we have tied hand and foot. This is Europe!
Watch therefore, and some items that depict the course of the Greek debt, how much will be launched in 2022, after three and probably four memoranda, sorry \ "programs \" want to say: In 2010 the debt was 110 billion, in 2014 launched 310 billion, in 2018 the debt will reach 420 billion and in 2022 to 550 billion euros and so on. These are facts. Furthermore, all aboveground and underground remaining public property passes by \ "reform \" to friends and acquaintances Eurosystem.
And can someone tell me of these evrolagnous and evroligourides who want at all costs to the euro, our country turns into debt colony, yes or no? This country has a future in the euro? And I am not referring at all to the overall national disaster that will be on all levels, let alone the fact that this country has a future! Because, the future of which is the new generations, already started, after 1955, the second cycle of mass immigration. And that goes the majority of young people? In Germany! Random? I do not think!
.......................
Колонија дуг полако и постепено Грчка
Након недавне одлуке лево и мало патриотски, али мнимониакис владе да ефикасно испоручи земљу на ЕСМ, инструмент пар екцелленце четвртог Рајха за економску поробљавања еурократама, јасно је да полако, али сигурно наша земља претворена у колонију дуг.
Зеленаши кредитора наручивање и све нас против других демократа, напредњака и потомака старих Грка, наступиће са смањеним главе. Они ће дефинисати шта да једе, где ћемо купити, да идемо, оно што обично радимо у нашим животима. Експеримент сада успешно наставља и \\\ "прогресивна \\\" и \\\ "\\\ лефт" знак. И спавамо у дубоко!
Хајде да направимо временски скок, само да се сетим "национални лидер" који је укључивао затим ЕЕЦ у Грчкој. Да ли знате шта је потписа пут? Потписан између осталог, квоте у пољопривредном сектору, која је обележила почетак пољопривредног катастрофе. Следи обавезног опадајући тренд у производњи, тако приморани да увозе. Онда смо имали нешто новца, онда су дошли кредите, нове квоте у свим областима производног процеса, нових кредита, док смо стигли до разумевања смо стегли руке и ноге. Ово је Европа!
Гледај дакле, и неке ствари које осликавају ток грчког дуга, колико ће бити покренут у 2022., након три и вероватно четири меморандума, сорри \\\ "\\\ програми" би рекли: У 2010. дуг је 110 милијарди евра , покренут у 2014. до 310 милијарди дуга 2018 достићи ће 420 милијарди, ау 2022 до 550 милијарди евра и тако даље. То су чињенице. Осим тога, сви надземна и подземна преостала јавна имовина пролази \\\ "\\\" реформе са пријатељима и познаницима Еуросистема.
И може ли ми неко рећи ових евролагноус и евролигоуридес који желе по сваку цену у односу на евро, наша земља се претвара у колонију дуга, да или не? Ова земља има будућност у еуро? И не говорим уопште целокупном националне катастрофе која ће бити на свим нивоима, а камоли на чињеницу да ова земља има будућност! Јер, будућност која је нове генерације, већ почела, после 1955. године, други циклус масовне имиграције. А то важи и већину младих људи? У Немачкој! Случајно? Не мислим!
.......................
Колония долг медленно и неуклонно Греция
После недавнего решения левой и немного патриотическое, но mnimoniakis правительства эффективно предоставлять стране ЭОР, инструмент преимуществу четвертого рейха экономического порабощения еврократов, ясно, что медленно, но верно наша страна превратилась в колонию задолженности.
Упорядочение ростовщики кредиторы и всех нас от других демократов, прогрессивных и потомков древних греков, выступит с опущенными головами. Они будут определять, что есть, где мы будем покупать, что мы идем, что мы, как правило делаем в наших жизнях. Эксперимент в настоящее время успешно продолжается и \\\\\\\\\\\\\\\ "прогрессивной \\\\\\\\\\\\\\\" и \\\\\\\\ \\\\\\\ "оставили \\\\\\\\\\\\\\\" знак. И мы спим в глубине!
Давайте сделаем время прыжка, чтобы просто вспомнить "национального лидера", который входит в ЕЭС в Греции. Вы знаете, что подписи поставили? Подписано в частности, квоты в сельскохозяйственном секторе, который ознаменовал начало сельскохозяйственного бедствия. Вслед за обязательным понижательной тенденции в производстве, таким образом, вынуждены импортировать. Тогда мы были деньги, то они пришли кредиты, новые квоты во всех областях производственного процесса, новых кредитов, пока мы не достигли договоренности, мы связаны по рукам и ногам. Это Европа!
Итак, бодрствуйте, и некоторые элементы, которые изображают ход греческого долга, сколько будет запущен в 2022 году, через три и, вероятно, четыре меморандумы, извините \\\\\\\\\\\\\\\ "программ \\\\ \\\\\\\\\\\ "Я бы сказал,: В 2010 году долг был 110 млрд в 2014 году вырос до 310 млрд долга 2018 достигнет 420 000 000 000, а в 2022 до 550 млрд евро и перейти говоря. Таковы факты. Кроме того, все наземные и подземные остальные общественной собственности проходит \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ реформы" для друзей и знакомых Евросистемы.
И не кто-то может сказать мне, из этих evrolagnous и evroligourides, которые хотят любой ценой в евро, наша страна превращается в долговой колонии, да или нет? Эта страна имеет будущее в евро? И я имею в виду не вообще к общей национальной катастрофы, которая будет на всех уровнях, не говоря уже о том, что эта страна имеет будущее! Потому что, будущее которых новые поколения, уже началась, после 1955 года, второй цикл массовой иммиграции. И, что идет большинство молодых людей? В Германии! Случайная? Я не думаю!
.......................
Lenta e progressivamente a dívida Colony Grécia
Na sequência da recente decisão da esquerda e um pouco patriótico mas mnimoniakis governo para efetivamente entregar o país ao ESM, o instrumento por excelência do quarto Reich para a escravização econômica de eurocratas, é claro que lenta mas seguramente, o nosso país se transformou em uma colônia dívida.
A ordenação usurários credores e todos nós contra os outros democratas, progressistas e descendentes dos antigos gregos, irá realizar com as cabeças abaixadas. Eles vão definir o que comer, onde é que vamos comprar, que nós vamos, o que geralmente fazemos em nossas vidas. O experimento agora continua com sucesso e \ "\ progressista" e \ "esquerda \" sinal. E dormimos no profundo!
Vamos fazer um salto no tempo, apenas para lembrar o "líder nacional" que incluiu a CEE, em seguida, na Grécia. Você sabe o que assinaturas tinha posto? Assinado inter alia, quotas no sector agrícola, que marcou o início da catástrofe agrícola. Seguido por uma tendência de queda obrigatória na produção, portanto, obrigados a importar. Então nós tivemos um pouco de dinheiro, então eles vieram os empréstimos, novas quotas em todas as áreas do processo de produção, novos empréstimos, até alcançarmos os entendimentos já amarrados de pés e mãos. Esta é a Europa!
Vigiai, pois, e alguns itens que retratam o curso da dívida grega, quanto vai ser lançado em 2022, depois de três e, provavelmente, quatro memorandos, desculpe "programas \" \ quero dizer: Em 2010 a dívida era de 110 bilhões, em 2014, lançou 310,000 milhões, em 2018, a dívida deve alcançar 420,000 milhões e em 2.022-550.000.000.000 euros, e assim por diante. Estes são os fatos. Além disso, todos os restantes propriedade pública na superfície e subterrâneo passa por \ "reforma \" para amigos e conhecidos do Eurosistema.
E alguém pode me dizer destes evrolagnous e evroligourides que querem a todo o custo para o euro, o nosso país se transforma em colônia dívida, sim ou não? Este país tem um futuro no euro? E eu não estou me referindo a todos para o desastre nacional global que estará em todos os níveis, sem falar no fato de que este país tem um futuro! Porque, o futuro do que é as novas gerações, já iniciado, depois de 1955, o segundo ciclo da imigração em massa. E que vai a maioria dos jovens? Na Alemanha! Acaso? Eu não acho!
..................................
Debito Colony lentamente e costantemente in Grecia
A seguito della recente decisione della sinistra e un po 'patriottica ma mnimoniakis governo di fornire in modo efficace il paese per l'ESM, lo strumento per eccellenza del quarto Reich per asservimento economico di eurocrati, è chiaro che lentamente ma inesorabilmente il nostro paese si trasformò in una colonia debito.
I finanziatori usurai ordini e tutti noi contro gli altri democratici, progressisti e discendenti degli antichi greci, si esibiranno a testa bassa. Essi definiranno cosa mangiare, dove potremo acquistare, che andiamo, ciò che generalmente facciamo nella nostra vita. L'esperimento ora continua con successo e \\\ "\\\ progressista" e \\\ "\\\ sinistra" segno. E dormiamo nel profondo!
Facciamo un salto temporale, per ricordare solo il "leader nazionale" che ha incluso l'allora CEE in Grecia. Sai cosa firme avevano messo? Firmato tra l'altro, le quote nel settore agricolo, che ha segnato l'inizio del disastro agricolo. Seguito da un andamento obbligatoria calo della produzione, quindi costretta ad importare. Poi abbiamo avuto un po 'di soldi, poi sono venuti i prestiti, nuove quote in tutte le aree del processo di produzione, i nuovi prestiti, fino a raggiungere le intese che abbiamo legato mani e piedi. Questa è l'Europa!
Vegliate dunque, e alcuni elementi che raffigurano il corso del debito greco, quanto sarà lanciato nel 2022, dopo tre e probabilmente quattro note, mi spiace \\\ "\\\ programmi" direbbero: Nel 2010 il debito era di € 110.000.000.000 , lanciata nel 2.014-310.000.000.000 nel 2018 debito raggiungerà 420 miliardi e in 2022-550.000.000.000 euro, così via. Questi sono fatti. Inoltre, tutti i restanti beni pubblici in superficie e sotterraneo passa \\\ "\\\ riforma" ad amici e conoscenti dell'Eurosistema.
E qualcuno può dirmi di queste evrolagnous e evroligourides che vogliono a tutti i costi verso l'euro, il nostro paese si trasforma in colonia debito, sì o no? Questo paese ha un futuro nell'euro? E non mi riferisco a tutti al disastro nazionale complessivo che sarà a tutti i livelli, per non parlare del fatto che questo paese abbia un futuro! Perché, il cui futuro è delle nuove generazioni, già iniziato, dopo il 1955, il secondo ciclo di immigrazione di massa. E che va la maggior parte dei giovani? In Germania! Casuale? Non credo!