Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 5 Ιουλίου 2015

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΟΧΙ ΣΤΟ Δ´ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΑΙΧ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΡΩΦΑΣΙΣΜΟ!


Νιώθω περήφανος, για το συντριπτικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος! Νιώθω περήφανος Έλληνας πολίτης!
Νιώθω περήφανος για την Ιστορία μου!
Από σήμερα αρχίζει η πραγματική και η νέα σελίδα της Μεταπολίτευσης!
Από σήμερα ξεκινάει ο πραγματικός ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ!
Από σήμερα ξεκινάει η πορεία προς την Ελευθερία!
Από σήμερα ξεκινάει η πορεία προς την Αξιοπρέπεια!
Κανένα βήμα οπισθοχώρησης! Κανένα βήμα υποταγής!
VENCEREMOS!!


.....................
NOT IN mnemonic NOT IN ECONOMIC fourth Reich NO TO NEW EVROFASISMO!
I feel proud of the overwhelming referendum result! I feel proud Greek citizen!
I feel proud of my history!
From today begins the actual and the new page of the new regime!
From today begins the real ANENDOTOS!
From today starts the path to Freedom!
From today starts the path to Dignity!
No step backwards! No step submission!
VENCEREMOS !!
.....................
НИЈЕ У мнемонички НИЈЕ НА ЕКОНОМСКОМ четвртог рајха НЕ НА НОВОЈ ЕВРОФАСИСМО!
Осећам се поносан на огромне резултата референдума! Осећам поносну грчки држављанин!
Осећам се поносан на своју историју!
Од данас почиње стварни и нову страницу у новом режиму!
Од данас почиње праве АНЕНДОТОС!
Од данас почиње пут ка слободи!
Од данас почиње пут за достојанство!
Не корак уназад! Не корак подношење!
ВЕНЦЕРЕМОС !!
.....................
НЕ В мнемонические НЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ четвертого рейха Нет новому EVROFASISMO!
Я горжусь подавляющего результате референдума! Я горжусь греческий гражданин!
Я горжусь моей истории!
С сегодняшнего дня начинается фактическая и новую страницу в новом режиме!
С сегодняшнего дня начинается реальные ANENDOTOS!
С сегодняшнего дня начинается путь к свободе!
С сегодняшнего дня начинается путь к достоинства!
Нет шаг назад! Нет шаг представления!
Мы победим !!
.....................
NOT IN mnemonico NON ECONOMICO quarto Reich NO ALLA NUOVA EVROFASISMO!
Mi sento orgoglioso del risultato del referendum travolgente! Mi sento orgoglioso cittadino greco!
Mi sento orgoglioso della mia storia!
Da oggi inizia la reale e la nuova pagina del nuovo regime!
Da oggi inizia la ANENDOTOS veri!
Da oggi inizia il percorso verso la libertà!
Da oggi inizia il percorso di dignità!
No passo indietro! No presentazione passo!
VENCEREMOS !!
.....................
NO EN mnemotécnica NO EN ECONÓMICO cuarto Reich NO AL NUEVO EVROFASISMO
Me siento orgulloso del resultado del referéndum abrumadora! Me siento ciudadano griego orgulloso!
Me siento orgulloso de mi historia!
A partir de hoy comienza la real y la nueva página del nuevo régimen!
A partir de hoy comienza la ANENDOTOS reales!
A partir de hoy comienza el camino hacia la libertad!
A partir de hoy comienza el camino hacia la dignidad!
No paso atrás! No presentación paso!
VENCEREMOS !!
.....................