Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Καλό κουράγιο …. γείτονες Βούλγαροι


Αρχίζει η διαδικασία για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων ευρώ προς το τέλος του έτους η Βουλγαρία, όπως αναφέρει ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας. Πρόκειται για το ουσιαστικό βήμα της γειτονικής χώρας για προσχώρηση στην ευρωζώνη. Θ’ αρχίσει παράλληλα και η παραγωγή κερμάτων των δύο λέβα που θα γίνουν δίευρα στην πορεία. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά κανείς δεν διδάσκεται ως φαίνεται. Να δούμε πως θα εξηγήσει στον βουλγαρικό λαό και στις επιχειρήσεις ο κ. Μπορίσοφ την εναρμόνιση της εγχώριας φορολογίας των επιχειρήσεων με την ευρωπαϊκή.
Με ότι αυτό συνεπάγεται για την βουλγαρική οικονομία. Το λέω αυτό, διότι, μόλις προχθές, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τόμισλαβ Ντόντσεφ, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, τόνισε ότι προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να μετακινηθούν από 5 έως 7 χιλιάδες ελληνικές εταιρείες (!) στη Βουλγαρία, λόγω της σταθερής και καλύτερης φορολογικής βάσης μέσα σε ένα πολιτικό και προσιτό οικονομικό περιβάλλον, όπως της Βουλγαρίας! Όπως επίσης, ότι η Βουλγαρία και οι επιχειρήσεις εκεί, μπορούν να απορροφήσουν περισσότερους από 100.000 Βούλγαρους πολίτες που εργάζονται στην Ελλάδα! Με το καλό αδέρφια, ζήστε το όνειρο σας…..
.......................
be strong …. Friends Bulgarians
Starts the procedure for printing euro notes at the end of the year Bulgaria, says the governor of the Bulgarian National Bank. This is the essential step of the neighboring country to join the eurozone. I start at the same time the production of coins of two leva will be enlarged in the process. History repeats itself, but nobody taught as it seems. To see how to explain to the Bulgarian people and businesses, Mr. Borisov harmonizing domestic corporate tax with the European. By this means, for the Bulgarian economy. I say that because, just yesterday, Deputy Prime Minister Tomislav Donchev, in an interview to a television station, said that provided in the near future to move from 5-7000 Greek companies (!) In Bulgaria, due to stable and better tax base within a political and economic environment accessible as Bulgaria! As well, that Bulgaria and businesses there, can absorb more than 100,000 Bulgarian citizens working in Greece! With the good brothers, live your dream ... ..
.......................
Буди јак .... суседи Бугари
Почиње поступак за штампање евра белешке на крају године Бугарске, каже гувернер Бугарске народне банке. Ово је важан корак у суседној земљи да се придружи еврозони. Почнем истовремено производња кованица два лева биће увећане у том процесу. Историја се понавља, али нико учио како се чини. Да бисте видели како да објасним бугарског народа и бизниса, господин Борисов је усклађивање домаћег пореза на добит са европским. На тај начин, за бугарску привреду. Кажем то јер, управо јуче потпредседник Владе послова Томислав Дончев, у интервјуу телевизијској станици, рекао је да ако у блиској будућности да се креће од 5-7000 грчких компанија (!) У Бугарској, због стабилног и боље пореске основице у оквиру политичког и економског окружења доступног као Булгариа! Такође, да су Бугарска и предузећа тамо, могу да апсорбују више од 100.000 бугарске држављане који раде у Грчкој! Са добрим браће, живе свој сан ... ..
.......................
Быть сильным .... соседи болгары
Запускает процедуру печати банкноты евро в конце года Болгария, говорит губернатор Болгарского народного банка. Это существенный шаг в соседней стране, чтобы присоединиться к еврозоне. Я начинаю в то же время производство монет из двух левов будет увеличен в процессе. История повторяется, но никто не учил, как кажется. Чтобы увидеть, как объяснить болгарского народа и бизнеса, г-н Борисов гармонизации внутреннего корпоративного налога с европейским. По это означает, для болгарской экономики. Я говорю, что, потому что, только вчера, вице-премьер-министр Томислав Дончев, в интервью телевизионной станции, сказал, что предусмотрено в ближайшее время, чтобы перейти от 5-7000 греческих компаний (!) В Болгарии, из-за стабильной и лучше налоговой базы в политической и экономической среды, доступной в Болгарии! Как хорошо, что Болгария и бизнес там, может поглотить более 100000 болгарских граждан, работающих в Греции! С хорошими братьями, жить своей мечты ... ..
.......................
Sii forte .... vicini bulgari
Avvia la procedura per la stampa banconote in euro alla fine dell'anno la Bulgaria, dice il governatore della Banca nazionale bulgara. Questo è il passo essenziale del paese vicino di aderire alla zona euro. Comincio allo stesso tempo la produzione di monete di due leva sarà ampliata nel processo. La storia si ripete, ma nessuno ha insegnato come sembra. Per vedere come spiegare al popolo bulgaro e le imprese, il signor Borisov armonizzare l'imposta sulle società nazionale con la Commissione europea. In questo modo, per l'economia bulgara. Lo dico perché, proprio ieri, il vice primo ministro Tomislav Donchev, in un'intervista a una stazione televisiva, ha detto che ha fornito in un prossimo futuro, di passare 5-7000 società greche (!) In Bulgaria, a causa della base imponibile stabile e meglio all'interno di un ambiente politico ed economico accessibile come la Bulgaria! Come pure, che la Bulgaria e aziende là, in grado di assorbire più di 100.000 cittadini bulgari che lavorano in Grecia! Con i buoni fratelli, vivere il tuo sogno ... ..
.......................
Sé fuerte .... vecinos búlgaros
Inicia el procedimiento para imprimir billetes de euros al final del año Bulgaria, dice el gobernador del Banco Nacional de Bulgaria. Este es el paso esencial del vecino país para unirse a la eurozona. Empiezo a la vez la producción de monedas de dos levas se ampliará en el proceso. La historia se repite, pero nadie enseña como parece. Para ver cómo explicar al pueblo búlgaro y negocios, el Sr. Borisov armonización del impuesto de sociedades nacional con la europea. De este modo, para la economía búlgara. Lo digo porque, ayer mismo, el viceprimer ministro Tomislav Donchev, en una entrevista a un canal de televisión, dijo que proporcionó en un futuro próximo para mover 5-7000 empresas griegas (!) En Bulgaria, debido a la base tributaria estable y mejor dentro de un entorno político y económico más accesible Bulgaria! Además, que Bulgaria y negocios allí, pueden absorber más de 100.000 ciudadanos búlgaros que trabajan en Grecia! Con los buenos hermanos, vive tu sueño ... ..
.......................