Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Το Ράιχ είναι εδώ!


Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η χώρα να βρεθεί προσωρινά εκτός ευρωζώνης, δηλαδή Grexit, όπως το ονομάζουνε, για λίγο χρονικό διάστημα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Κάτι ξέρει ή το λέει για να περάσει η ώρα;
Όμως, προφανώς και δεν το λέει χωρίς να γνωρίζει κάτι. Και αυτό διότι, για να καταλάβετε τι μας ετοιμάζει το Δ’ Οικονομικό Ράιχ και οι εκπρόσωποι του στο Βερολίνο, προσέξτε το παρακάτω: «Η ομάδα των «Πέντε Σοφών» της γερμανικής κυβέρνησης τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μηχανισμού για την κήρυξη χρεοκοπίας (sovereign insolvency mechanism) στη ζώνη του ευρώ. σύμφωνα με το γνωστό πρακτορείο Reuters, σε ειδική έκθεση που δημοσιεύτηκε χθες, η επιτροπή των πέντε ειδικών που είναι γνωστοί ως «Σοφοί», υποστηρίζουν ότι η ελληνική κρίση κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την ευρωζώνη πιο σταθερή!

Δηλαδή, θέλουν περισσότερη εξουσία και λιγότερο εθνικά κράτη. Και βεβαίως λιγότερη έως μηδενική δημόσια περιουσία. Αν δεν συμμορφώνονται τα κράτη, τότε θα τιμωρούνται με ....ελεγχόμενη χρεοκοπία εντός ευρώ! Ελεγχόμενη έξοδος από την ευρωζώνη! Αντιλαμβάνεστε ότι οσονούπω κράτη - μέλη δεν θα υφίστανται και δεν συζητώ για εθνική κυριαρχία. Θα υπάρχουν μόνο αποικίες χρέους σε νέο καθεστώς σύγχρονης φεουδαρχίας. Ερώτηση αφελούς:
Όταν λοιπόν το διευθυντήριο θα μας βγάζει έξω από την ευρωζώνη και θα έχουμε προφανώς και διπλό νόμισμα, θα έχουν το θάρρος και τη δύναμη αυτοί οι δικηγόροι που κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά κατά του Βαρουφάκη, να κάνουν το ίδιο κατά του διευθυντηρίου; Ή μήπως τότε όλα θα είναι καλώς καμωμένα; Λοιπόν, αυτή την Ευρώπη θέλετε;
..........................
The Reich is here!
Not ruled out the possibility that the country found temporarily outside the Eurozone, ie Grexit, as I call it, for some time, the MEP SYRIZA Costas Chrysogonos. Something knows or says to pass the time?
But obviously it does not say without knowing something. This is because, to understand what our prepares the Fourth Financial Reich and representatives in Berlin, note the following: "The group of" Five Wise Men "of the German government is in favor of setting up a mechanism for the declaration of bankruptcy (sovereign insolvency mechanism ) in the euro area. according to the well-known agency Reuters, in a report published yesterday, the committee of five experts who are known as "Wise", argue that the Greek crisis has demonstrated the urgent need for further reforms to make the eurozone more stable!
That is, they want more power and less national states. And certainly less or no public property. If Member States do not comply, they will be punished with .... orderly default in euros! Controlled exit from the euro zone! You understand that osonoupo Member - States would not exist and not to discuss sovereignty. There will only debt colonize new regime modern feudalism. Question naive:
So when the directorate will puts us out of the eurozone and we obviously double currency will have the courage and strength these lawyers lodged a complaint report against Varoufakis, to do the same against the directorate? Or is it all will be well mellowed? Well, this Europe want?
..........................
Рајх је овде!
Није искључио могућност да земља нашла привремено ван еврозоне, односно Грекит, како ја то зовем, већ неко време, члан Европског парламента СИРИЗА Костас Цхрисогонос. Нешто зна или каже да прође време?
Али очигледно не каже да не зна нешто. То је зато што, да разуме шта наша припрема четврти финансијски Рајх и представнике у Берлину, обратите пажњу на следеће: "групе" Пет мудраца "из немачке владе је у прилог успостављању механизма за проглашење банкрота (механизам суверену стечајни ) у еврозони. у складу са познатом агенције Ројтерс, у извештају који је објављен јуче, комисија од пет стручњака који су познати као "мудар", тврде да грчка криза је показала хитну потребу за даље реформе да би еврозона стабилнији!
То јест, они желе више снаге и мање националне државе. И свакако мање или не јавно власништво. Ако државе чланице не поштују, они ће бити кажњени са .... уредно подразумевано у еврима! Цонтроллед излазак из зоне евра! Схватате да осоноупо Члан - Државе неће постојати, а не да разговарају суверенитет. Ту ће само дуг колонизацију новог режима модерни феудализам. Питање наивно:
Дакле, када Дирекција ће нас ставља ван еврозоне, а ми очигледно двоструки валута ће имати храбрости и снаге ови адвокати поднели извештај пријаву против Вароуфакис, да раде то исто против дирекције? Или је све ће бити добро смекшао? Па, ово Европа жели?
..........................
Райх здесь!
Не исключено, что возможность страна оказалась временно находящиеся за пределами еврозоны, то есть Grexit, как я это называю, в течение некоторого времени, депутат Европарламента СИРИЗА Костас Chrysogonos. Что-то знает или говорит, чтобы скоротать время?
Но, очевидно, это не сказать ничего не зная. Это потому, что, чтобы понять, что наши подготавливает четвертый финансовый рейх и представителей в Берлине, обратите внимание на следующее: "Группа" Пять мудрецов »немецкого правительства в пользу создания механизма для объявления банкротства (суверенный механизм неплатежеспособности ) в зоне евро. в соответствии с хорошо известной агентства Reuters, в докладе, опубликованном вчера, комитет из пяти экспертов, которые известны как «мудрый», утверждают, что греческий кризис показал настоятельную необходимость дальнейших реформ, чтобы сделать более стабильной еврозоны!
То есть, они хотят больше энергии и меньше национальных государств. И, конечно, меньше или нет государственной собственностью. Если государства-члены не отвечают, они будут наказаны с .... упорядоченного дефолта в евро! Контролируемый выход из зоны евро! Вы понимаете, что osonoupo Государства - члены не могли бы существовать и не обсуждать суверенитет. Там будет только долг колонизировать новый режим современный феодализм. Вопрос наивный:
Поэтому, когда директорат ставит нас из еврозоны, и мы, очевидно, дважды валюта иметь мужество и силу эти адвокаты подали отчет жалобу Варуфакис, чтобы сделать то же самое по отношению к дирекции? Или это все будет хорошо смягчился? Ну, это Европа хочет?
..........................
El Reich está aquí!
No descartó la posibilidad de que el país se encontraba temporalmente fuera de la zona euro, es decir Grexit, como yo lo llamo, desde hace algún tiempo, el eurodiputado SYRIZA Costas Chrysogonos. Algo sabe o dice para pasar el tiempo?
Pero obviamente no dice sin saber algo. Esto se debe a que, para entender lo que nuestro prepara el Cuarto Reich Financiera y representantes en Berlín, tenga en cuenta lo siguiente: "El grupo de los" Cinco Sabios "del gobierno alemán está a favor de la creación de un mecanismo para la declaración de quiebra (mecanismo de insolvencia soberana ) en la zona del euro. según la agencia conocida Reuters, en un informe publicado ayer, el comité de cinco expertos que se conoce como "sabio", argumentan que la crisis griega ha demostrado la urgente necesidad de nuevas reformas para hacer la eurozona más estable!
Es decir, que quieren más poder y menos estados nacionales. Y, ciertamente, menos o ninguna propiedad pública. Si los Estados miembros no cumplen, serán castigados con .... default ordenado en euros! Salida controlada de la zona euro! Usted entiende que osonoupo miembro - Unidos no existiría y no discutir la soberanía. Habrá única deuda colonizar nuevo régimen de feudalismo moderno. Pregunta ingenua:
Así que cuando la voluntad Dirección nos pone fuera de la zona euro y que, obviamente, doble moneda tendrá el coraje y la fuerza de estos abogados presentaron una queja contra el informe Varoufakis, a hacer lo mismo en contra de la dirección? ¿O es todo va a estar bien suavizado? Bueno, esta Europa quiere?
..........................
Il Reich è qui!
Non escluso la possibilità che il paese ha trovato temporaneamente al di fuori della zona euro, vale a dire Grexit, come lo chiamo io, per qualche tempo, l'eurodeputato SYRIZA Costas Chrysogonos. Qualcosa sa o dice per passare il tempo?
Ma ovviamente non dice senza sapere qualcosa. Questo perché, per capire ciò che la nostra prepara il Quarto finanziaria Reich e rappresentanti di Berlino, tenere presente quanto segue: "Il gruppo dei" Cinque saggi "del governo tedesco è a favore della creazione di un meccanismo per la dichiarazione di fallimento (meccanismo di insolvenza sovrana ) nell'area dell'euro. secondo l'agenzia noto Reuters, in un rapporto pubblicato ieri, il comitato di cinque esperti che sono conosciuti come "Wise", sostengono che la crisi greca ha dimostrato l'urgente necessità di ulteriori riforme per rendere la zona euro più stabile!
Cioè, vogliono più potere e meno stati nazionali. E certamente minore o nessuna proprietà pubblica. Se gli Stati membri non rispettano, saranno puniti con .... default ordinato in euro! Uscita controllata dalla zona euro! Lei è consapevole che osonoupo membro - membri non esisterebbe e non discutere la sovranità. Ci sarà solo il debito colonizzare nuovo regime feudalesimo moderno. Domanda ingenua:
Così, quando la volontà direzione ci mette fuori dalla zona euro e ovviamente doppia moneta avrà il coraggio e la forza questi avvocati presentato una relazione di denuncia contro Varoufakis, a fare lo stesso contro la direzione? O è tutto sarà ben addolcita? Beh, questa Europa vuole?
..........................