Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Ένα όνειρο ...τρελό!


Πρέπει να σας διηγηθώ ένα όνειρο που είδα το μεσημέρι ετσι οπως κοιμόμουν, απολαμβάνοντας τη σιέστα μου. Ηταν πολύ έντονο, σα να ήταν αληθινό! Λοιπον, σας το εξιστορώ:
Αφού "απελευθερώθηκαν" μετά την υπογραφή τους στο νέο επαίσχυντο μνημόνιο πρεπει μα ετοιμαστούμε να ζήσουμε και να μάθουμε τι σημαινει ΣΥΡΙΖΑ-αριστερά του Αλεξη Τσίπρα και πατριώτες ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου σε όλη τους την μεγαλοπρέπεια και σε όλο το εύρος της πολισχιδούς δραστηριότητας. Αρχίζουμε λοιπόν από τη διαπλοκή:
Όλες οι υποθέσεις που αναμένει η Ζωή Κωνσταντοπουλου για να τις εισάγει στην Βουλή θα μείνουν στα συρτάρια διοτι απλώς δεν θα είναι προεδρος της Βουλής. Όλα τα νομοσχέδια που ψήφισαν μονομερώς υποτίθεται φιλολαϊκά, τα παίρνουν πίσω. Παραδίδουν τα έσοδα των υδρογονανθράκων στις εταιρίες, που ουδεϊς γνωρίζει και ήδη κατέθεσαν ..προτάσεις. Παραδίδουν ιδιωτική και δημόσια περιουσία (από σπίτια μεχρι την ΕΥΔΑΠ) στη γνωστή τράπεζα του Δ´ οικονομικού Ράιχ, μέσω του νεοφασιστικού θεσμικού εργαλείου ΕΜΣ. Η ανθρωπιστική κρίση φτάνει σε απίστευτα μεγαλο βαθμό. Στην εξωτερική πολιτική, υποχρεώνονται να ακολουθήσουν τον "οδικό χάρτη" που τους εχει δοθεί: πάγωμα διπλωματικών σχέσεων με την Ρωσία, Κινα κλπ με άλλοθι ότι δεν τους εδόθη βοήθεια οταν τη ζήτησαν (την οποία ποτε δεν ζήτησαν) και εφαρμογή της γερμανικής πολιτικής στα Βαλκάνια. Για παρΑδειγμα αναγνώριση του Κοςςυφοπεδίου ως ανεξάρτητο κράτος, συμφωνία με τα Σκόπια....Κλπ. Όλες οι προτασεις και οι θέσεις του Βερολίνου με ...αμερικανικό σαντιγί.
Δυστυχώς με ξύπνησαν και δεν μπόρεσα να δω τη συνέχεια του ονείρου. Σας υπόσχομαι όμως ότι θα το συνεχίσω καποια στιγμή......
......................
... A crazy dream!
Should I tell a dream I saw at midday as they slept, enjoying my siesta. It was very intense, as if it were true! Well, you recite:
After \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ released" after signing the new Memorandum shameful but must get ready to live and learn what means-left SYRIZA Alexis Tsipras and patriots ANEL Panos Kammenou in all their splendor and the whole range of polischidous activity. So we begin by the interweaving: All cases expects Konstantopoulos Life for introducing them to the parliament will stay in drawers because simply will not be the Speaker. All the bills voted unilaterally assumed Filolaou, get them back. Deliver revenue hydrocarbon companies, which no one knows already submitted ..protaseis. Deliver private and public property (houses until the water) in the fourth known bank financial Reich, through the neo-fascist institutional ESM tool. The humanitarian crisis reaches incredibly large extent. In foreign policy, forced to follow the \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ road map" which has given them: freezing diplomatic relations with Russia, China, etc. with an excuse that they do not help given when the requested (which they never asked) and implementation of German policy in the Balkans. For example Kosovo recognition as an independent state, an agreement with Skopje .... Etc. All suggestions and Berlin positions ... American whipped.
Unfortunately woke me up and I could not see the rest of the dream. But I promise you that we will continue some time ......
.....................
... Луди сан!
Да кажем сан сам видио у подне док су спавали, уживам сиеста. Било је веома напето, као да је то истина! Па, рецитовати:
Након \\\\\\\ '\\\\\\\ објављена "након потписивања новог меморандума срамотно, али да се спремиш да живе и уче шта значи левом СИРИЗА Алексис Ципрас и патриоте Анел Панос Камменоу током њихов сјај и читав низ полисцхидоус активности. Дакле, да почнемо од прожимању: Сви случајеви очекује Константопоулос живот за увођење их парламенту ће остати у фиокама, јер једноставно неће бити звучника. Сви рачуни гласала једнострано преузела Филолаоу, да их назад. Избави приход угљоводоника компанија, које нико не зна већ поднете ..протасеис. Испорука јавне и приватне имовине (кућа до воде) у четвртом познати банке финансијске Рајха, кроз институционалну ЕСМ алат нео-фашистичка. Хуманитарна криза достиже невероватно великој мери. У спољној политици, приморани да прате \\\\\\\ "мапу пута \\\\\\\" које им: Замрзавање дипломатске односе са Русијом, Кином, итд са изговором да не помоћ коју када тражи (који сам нисам питао) и имплементација немачке политике на Балкану. На пример Косово признање као независне државе, споразум са Скопљем .... итд Све сугестије и Берлин позиције ... Амерички шлаг.
Нажалост, ми пробудио и нисам могао да видим остатак сна. Али ја вам обећавам да ћемо наставити неко време ......
..........................
... Бредовый сон!
Должен ли я сказать, мечта, я увидел в полдень, как они спали, наслаждаясь моей сиесты. Это был очень интенсивный, как если бы это было правдой! Ну, вы читаете:
После \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "выпустила \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ "после подписания нового меморандума стыдно, но должны быть готовы жить и узнать, что означает левый СИРИЗА Алексис Tsipras и патриоты Анель Panos Kammenou всей их величие и полный спектр polischidous деятельности. Итак, мы начинаем с переплетением: Все случаи ожидает Константопулос Жизнь для введения их в парламент останется в ящиках, потому что просто не будет спикер. Все законопроекты проголосовали в одностороннем порядке предполагается Filolaou, получить их обратно. Доставка доход углеводородных компаний, которые никто не знает, уже представленные ..protaseis. Доставка частной и общественной собственности (дома, пока вода) в четвертом известно кредитно-финансовой рейха, через нео-фашистская институциональной инструмент ESM. Гуманитарный кризис достигает невероятно большой степени. В области внешней политики, обязаны следовать \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "дорожную карту \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ", возложенные на них: замораживание дипломатических отношений с Россией, Китаем и т.д. с оправданием, что они не помогают, когда данной просьбой ( которые они никогда не просил) и реализация немецкой политики на Балканах. Например Косово признания в качестве независимого государства, соглашения с Скопье .... И т.д. Все предложения и Берлин позиции ... Американский взбитые.
К сожалению, разбудил меня, и я не мог видеть остальную часть сна. Но я обещаю вам, что мы будем продолжать некоторое время ......
.............................
Un sogno ... pazzesco!
Devo dire un sogno che ho visto a mezzogiorno mentre dormivano, godendo la mia siesta. Era molto intenso, come se fosse vero! Beh, reciti:
Dopo \ "rilasciato \" dopo la firma del nuovo protocollo vergognoso ma devono prepararsi a vivere e imparare cosa significa sinistra SYRIZA Alexis Tsipras e patriots ANEL Panos KAMMENOU in tutto il loro splendore e tutta la gamma di attività polischidous. Iniziamo dunque dall'intreccio: Tutti i casi si aspetta Konstantopoulos vita per introdurli al parlamento resterà nei cassetti perché semplicemente non sarà il Presidente. Tutte le fatture votato unilateralmente assunto Filolaou, farli tornare. Consegnare le società entrate di idrocarburi, che non si sa ..protaseis già presentati. Consegnare la proprietà privata e pubblica (case fino a quando l'acqua) al quarto Reich finanziario banca noto, attraverso lo strumento ESM istituzionale neofascista. La crisi umanitaria raggiunge incredibilmente larga misura. In politica estera, costretti a seguire la \ "road map \" loro assegnato: il congelamento delle relazioni diplomatiche con la Russia, la Cina, ecc, con una scusa che non aiutano danno se la richiesta (che non hanno mai chiesto) e l'attuazione della politica tedesca nei Balcani. Per esempio il riconoscimento Kossyfopediou come stato indipendente, un accordo con Skopje .... Etc. Tutti i suggerimenti e le posizioni di Berlino ... American frustati.
Purtroppo mi ha svegliato e non riuscivo a vedere il resto del sogno. Ma vi prometto che continueremo po 'di tempo ......
......................
Um sonho ... louco!
Devo contar um sonho que eu vi ao meio-dia, enquanto dormiam, desfrutar da minha sesta. Foi muito intenso, como se fosse verdade! Bem, você recita:
Depois \\\ "\\\ lançou" após a assinatura do novo Memorando vergonhoso, mas deve se preparar para viver e aprender o que significa que a esquerda SYRIZA Alexis Tsipras e patriotas ANEL Panos Kammenou em todo seu esplendor e toda a gama polischidous de actividade. Assim, começamos pelo entrelaçado: Todos os casos espera Konstantopoulos Vida para apresentá-los para o parlamento vai ficar em gavetas porque simplesmente não vai ser o orador. Todas as contas votado unilateralmente assumido FILOLAOU, levá-los de volta. Entregar empresas receita de hidrocarbonetos, que ninguém sabe ..protaseis já apresentados. Entregar propriedade privada e pública (casas até que a água) no quarto banco conhecido Reich financeira, através da ferramenta ESM institucional neo-fascista. A crise humanitária atinge incrivelmente grande medida. Na política externa, forçado a seguir o \\\ "\\\ mapa do caminho" que lhes deu: o congelamento das relações diplomáticas com a Rússia, China, etc, com uma desculpa que eles não ajuda dada quando o requerido (o que eles nunca perguntou) e implementação da política alemã nos Bálcãs. Por exemplo Kossyfopediou reconhecimento como um Estado independente, um acordo com a Skopje .... Etc. Todas as sugestões e posições Berlim ... American chicoteado.
Infelizmente me acordou e eu não podia ver o resto do sonho. Mas eu prometo a você que nós continuaremos algum tempo ......
......................