Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Καλώς τους δεχτήκαμε...


Ωραία λοιπόν, ο Βαρουφάκης "κατηγορείται" για το εναλλακτικό σχέδιο που είχε, ως όφειλε να έχει! Δεν μπαίνω στην κριτική και αξιολόγηση το σχεδίου του. Όφειλε ομως να έχει δεύτερο σχέδιο. Υποχρέωσή του. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός της χώρας, τι προσπαθεί να μας αποδείξει με τη στάση του; Ότι η κυβερνησή του, δεν πρέπει να έχει εναλλακτικό σχέδιο; Ότι είναι έκνομη μια τετοια ενεργεια; Η ότι δεν έχει και εκ προοιμίου πρέπει να δεχθούμε το σχέδιο των τοκογλϋφων δανειστών;
By the way, καλώς να τους δεχθούμε!
Εννοώ τους εκπροσώπους της «τρόικας», που έγιναν, εκπρόσωποι των «θεσμών» και πλέον γίνονται εκπρόσωποι του «κουαρτέτου»! Αυτοί θα έρθουν για καφεδάκι μάλλον εδώ, να μας δουν τι κάνουμε από υγεία κλπ. Μεταξύ αυτών είναι και η Ρουμάνα που έχει αγριέψει ακόμη και τον Κύπριο πρόεδρο. Φανταστείτε τι κάνει και τι ζητάει….
.................
Welcome we received them ...
Alright, Varoufakis \ "charged \" for the alternative plan was, as it should have! There I started the review and evaluation of the project. But he has a second plan. Obligation. However, Prime Minister of the country, what it is trying to show us his attitude? That his government should not have a backup plan? That is unlawful such an act? The that it has from the outset we must accept the plan of usurious lenders?
By the way, welcome to accept them! I mean the representatives of the "troika", made by representatives of "institutions" and most are representatives of the "quartet"! They will come here for coffee rather, let us see what we do with health, etc. Among them is Romanian has even get brutal Cypriot President. Imagine what it does and what asks ....
.................
Добродошли смо их добили ...
У реду, Вароуфакис \\\ "\\\ оптужени" за алтернативни план је био, као што би требало да има! Тамо сам почео преглед и евалуацију пројекта. Али он има други план. Обавеза. Међутим, премијер земље, шта покушава да нам покаже свој став? То је његова влада не би требало да има резервни план? То је незаконито такав чин? Да има од самог почетка морамо прихватити план лихварских кредитора?
Узгред, добродошли да их прихвате! Мислим представнике "тројке", направљене су представници "институција", а већина су представници "Квартет"! Они ће доћи овде за кафу радије, да видимо шта радимо са здрављем, итд Међу њима је румунски чак добити брутална Кипарски председник. Замислите шта се ради и што тражи ....
.................
Добро пожаловать, мы получили их ...
Хорошо, Варуфакис \\\\\\\ '\\\\\\\ обвинил "для альтернативного плана было, как это должно быть! Там я начал обзор и оценку проекта. Но у него есть второй план. Обязательство. Тем не менее, премьер-министр страны, то, что он пытается показать нам свое отношение? То, что его правительство не должно иметь резервный план? Это является незаконным такой акт? Что он имеет с самого начала мы должны принять план ростовщических кредиторов?
Кстати, добро пожаловать, чтобы принять их! Я имею в виду представителей "тройки", сделанные представителями "учреждений", и большинство представителей «четверки»! Они придут сюда для кофе, скорее, давайте посмотрим, что мы делаем со здоровьем, и т.д. Среди них Румынский даже получить в жестокой президент Кипра. Представьте себе, что он делает и что просит ....
.................
Accogliamo con favore li abbiamo ricevuti ...
Va bene, Varoufakis \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ accusato" per il piano alternativo è stato, come avrebbe dovuto! Lì ho iniziato la revisione e valutazione del progetto. Ma ha un secondo piano. Obbligo. Tuttavia, il primo ministro del paese, quello che sta cercando di mostrarci il suo atteggiamento? Che il suo governo non dovrebbe avere un piano di backup? Illegali un atto del genere? Il che ha fin dall'inizio, dobbiamo accettare il piano di istituti di credito usurai?
Tra l'altro, il benvenuto di accettarli! Voglio dire, i rappresentanti della "troika", fatte da rappresentanti delle "istituzioni" e la maggior parte sono rappresentanti del "Quartetto"! Verranno qui per un caffè piuttosto, vediamo cosa facciamo con la salute, ecc Tra di loro è rumeno ha anche ottenere brutale presidente cipriota. Immaginate cosa fa e che cosa chiede ....
.................
Bienvenido nosotros los recibimos ...
Muy bien, Varoufakis \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "acusados \\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "para el plan alternativo era, como debe tener! Allí empecé la revisión y evaluación del proyecto. Pero tiene un segundo plano. Obligación. Sin embargo, el primer ministro del país, lo que está tratando de mostrarnos su actitud? Que su gobierno no debería tener un plan de respaldo? Eso es ilegal tal acto? El que tiene desde el principio tenemos que aceptar el plan de prestamistas usureros?
Por cierto, la bienvenida a aceptarlos! Me refiero a los representantes de la "troika", hechos por los representantes de "instituciones" y la mayoría son representantes del "cuarteto"! Ellos vendrán aquí para tomar un café en lugar, vamos a ver lo que hacemos con la salud, etc. Entre ellos se encuentra rumano ha incluso conseguir brutal presidente chipriota. Imagínese lo que hace y lo que se pregunta ....
.................