Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Γκρίλο κατά της Γερμανίας και καυστικός κατά Τσίπρα


Σταθερά υπέρ της εξόδου από την ευρωφυλακή και την ευρωζώνη, παραμένει ο ηγέτης του Κινήματος των Πέντε Αστέρων στην γειτονική Ιταλία Μπέπε Γκρίλο, ο οποίος σε χθεσινές δηλώσεις του στο προσωπικό ιστολόγιο, αναφέρθηκε με σκληρά λόγια για την στάση της Ε.Ε. στη διαπραγμάτευση με την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κ. Γκρίλο, τον σύμμαχο του γνωστού επικεφαλής του βρετανικού UKIP στην Ευρωβουλή Νάιτζελ Φάρατζ, η λύση για την Ιταλία είναι να εγκαταλείψει το ευρώ και να εθνικοποιήσει τις τράπεζες.
Στην ανάρτησή του ο Ιταλός αντισυστημικός πολιτικός, εκφράστηκε ιδιαίτερα οργισμένα κατά της Γερμανίας, κατηγορώντας τη για «ολοφάνερο ναζισμό» στις σχέσεις της με τις λεγόμενες περιφερειακές ευρωπαϊκές χώρες, αποκαλώντας μάλιστα τον υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, «Αδόλφο».
Ο Μπέπε Γκρίλο, έχει ανατρέψει τους παραδοσιακούς πολιτικούς συσχετισμούς στην Ιταλία, με τη δημιουργία του αντισυστημικού Κινήματος το 2009 και είναι δεδηλωμένος αντίπαλος της ευρωζώνης.
Το Κίνημα Πέντε Αστέρων έχει αρχίσει να αυξάνεται σταθερά στις δημοσκοπήσεις από τον Μάρτιο. Συγκεντρώνει πλέον την υποστήριξη σχεδόν του 25% των Ιταλών ψηφοφόρων κλείνοντας την ψαλίδα με το κυβερνών κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα του Ιταλού πρωθυπουργού, Ματέο Ρέντσι. Ο Μπέπε Γκρίλο ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για την τελευταία συμφωνία, σημειώνοντας: «Θα ήταν δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς τα συμφέροντα του ελληνικού λαού χειρότερα από ό, τι το έκανε ο κ. Τσίπρας» και πρόσθεσε: «Η άρνησή του να βγει από το ευρώ ήταν και η θανατική του καταδίκη. Ήταν πεπεισμένος ότι θα μπορούσε να σπάσει το "γάμο" μεταξύ του ευρώ και της λιτότητας, αλλά κατέληξε να παραδώσει τη χώρα του στα χέρια της Γερμανίας, σαν κάποιος υποτακτικός».
...............................
Grillo against Germany and torrid in Tsipras
Consistently in favor of leaving the evrofylaki and the eurozone remains the leader of the Five Star Movement in neighboring Italy Beppe Grillo, who in yesterday's statements on personal blog, reported with harsh words for the attitude of the EU in negotiating with Greece. According to Mr. Grillo, the ally of the famous chief of the British UKIP in the European Parliament Nigel Farage, the solution for Italy to abandon the euro and to nationalize the banks. The posting of the Italian antisystemic politician expressed very angry against Germany, blaming it for "obvious Nazism" in its relations with so-called peripheral European countries, even calling him the German Finance Minister Wolfgang Schaeuble, "Adolf".
The Beppe Grillo, has upset the traditional political associations in Italy, with the creation of an antisystemic movement in 2009 and is a declared opponent of the eurozone.
The Five Star Movement has been rising steadily in the polls since March. It gathers most support almost 25% of Italian voters by closing the gap with the ruling center-left Democratic Party of Italian Prime Minister Matteo Renzi. The Beppe Grillo was particularly caustic with the Greek prime minister, Alexis Tsipras, the latest agreement, noting: "It would be difficult to defend the interests of the Greek people worse than did Mr. Tsipras" and added: " refusal to leave the euro was the death sentence. He was convinced that he could break the \ "marriage \" between the euro and austerity, but turned out to deliver his country into the hands of Germany, as a slave. "
...............................
Грилло против Немачке и ватрен у Ципрас
Доследно у корист напуштања еврофилаки и еврозони остаје лидер Покрета Стар Фиве у суседној Италија Беппе Грилло, који у изјавама јучерашњим на личном блогу, јавили су са тешким речима за став ЕУ у преговорима са Грчком. Према речима Грилло, савезника чувеног шефа британске УКИП у Европском парламенту Нигел Фараге, решење за Италију да напусти евро и да национализује банке. Постављање италијанског политичара антисистемских изразили веома љут против Немачке, то криве за "очигледне нацизма" у њеним односима са такозваним периферним европским земљама, чак га је позвао немачки министар финансија Волфганг Сцхаеубле, "Адолфом".
Беппе Грилло, пореметило је традиционалне политичке удружења у Италији, са стварању антисистемски кретања у 2009. години и прогласио противник еврозоне.
Фиве Стар Покрет је у сталном порасту у анкетама од марта. Она окупља највећу подршку скоро 25% од италијанских бирача затварањем јаз у односу на владајуће левог центра Демократска странка италијанског премијера Матео Ренци. Беппе Грилло је био посебно каустичне са грчког премијера, Алексис Ципрас, најкасније споразума, истичући: "Било би тешко бранити интересе грчког народа лошије него ли је господин Ципрас" и додао: " одбијање да напусти евро је смртна казна. Био је уверен да би могао да пробије \\\ "\\\" брак између евра и строгости, али се испоставило да достави своју земљу у руке Немачке, као роб. "
...............................
Грилло против Германии и жарких в Tsipras
Последовательно в пользу оставив evrofylaki и еврозоны остается лидером Движения Star Five в соседней Италии Беппе Грилло, который в вчерашних заявлений о личном блоге, сообщается с резкими словами для отношения ЕС в переговоры с Грецией. По словам г-Грилло, союзника знаменитого начальника британской UKIP в Европейском Парламенте Найджел Farage, решение для Италии отказаться от евро и национализировать банки. Размещение в итальянской антисистемной политик выразил очень зол против Германии, обвиняя его в "очевидной нацизма» в своих отношениях с так называемыми периферийных европейских странах, даже называя его министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, "Адольф".
Беппе Грилло, расстроило традиционных политических объединений в Италии, с создания антисистемной движения в 2009 году и является противником заявил еврозоны.
Звезда Движение Пять неуклонно растет в опросах с марта. Она собирает наибольшую поддержку почти 25% итальянских избирателей, закрыв разрыв с правящей левоцентристской Демократической партии премьер-министра Италии Маттео Renzi. Беппе Грилло особенно едкий с премьер-министром Греции, Ципрас, последнее соглашение, отметив,: "Это будет трудно отстаивать интересы греческого народа хуже, чем сделал г-н Tsipras" и добавил: " отказ покинуть евро был смертный приговор. Он был убежден, что он может нарушить \\\\\\\ "\\\\\\\" брак между евро и экономии, но оказалось, чтобы доставить свою страну в руки Германии, как раб ".
...............................
Grillo contra Alemania y tórrido en Tsipras
Consistentemente a favor de dejar la evrofylaki y la eurozona sigue siendo el líder del Movimiento Cinco Estrellas en la vecina Italia Beppe Grillo, quien en declaraciones de ayer en el blog personal, informó con duras palabras para la actitud de la UE en las negociaciones con Grecia. Según el Sr. Grillo, el aliado del famoso jefe del UKIP británico en el Parlamento Europeo a Nigel Farage, la solución para que Italia abandone el euro y de nacionalizar los bancos. La publicación del político antisistémico italiano expresó muy enojado contra Alemania, culpándola de "nazismo obvia" en sus relaciones con los llamados países periféricos de Europa, incluso llamándolo el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, "Adolf".
El Beppe Grillo, ha molestado a las asociaciones políticas tradicionales en Italia, con la creación de un movimiento antisistémico en el 2009 y es un adversario declarado de la eurozona.
El Movimiento Cinco Estrellas ha ido en aumento en las encuestas desde marzo. Reúne más apoyo casi 25% de los votantes italianos cerrando la brecha con el Partido Democrático de centro-izquierda gobernante del primer ministro italiano, Matteo Renzi. El Beppe Grillo fue particularmente cáustico con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, el último acuerdo, y señaló: "Sería difícil defender los intereses del pueblo griego peor que hizo el señor Tsipras" y ha añadido: " negativa a abandonar el euro fue la sentencia de muerte. Estaba convencido de que podía romper el \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ matrimonio" entre el euro y la austeridad, pero terminó para entregar a su país en manos de Alemania, como alguien sumiso ".
...............................