Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Οι Γερμανοί και οι Έλληνες


Τελικά μόνο ως αστειότητες μπορεί κάποιος να εκλάβει αυτα που κατά καιρούς ελέχθησαν και λέγονται από τους Γερμανούς. Διαμαρτύρονται για το μνημόνιο και τα υποτιθέμενα χρήματα που θα δώσουν στην Ελλάδα! Είτε είναι Φαρισαίοι υποκριτές είτε είναι άσχετοι. Κατ’ αρχήν μας δίνουν αέρα κοπανιστό και παίρνουν πραγματικό ρευστό από την Ελλάδα. Δεύτερον, τα κέρδη που εισπράττουν είναι απίστευτα και επίσης: μας δανείζουν δεν μας τα χαρίζουν!
Και το τελευταίο, έχουν αρπάξει οι γερμανικές εταιρίες σχεδόν όλη την δημόσια περιουσία της χώρας μας σε εξευτελιστικές τιμές. Ποιος είναι κερδισμένος τελικά;
Και το επιμύθιο: Που καταντήσαμε φίλε μου! Να νιώθουμε ανακουφισμένοι και χαρούμενοι, όταν ακούμε ότι το διευθυντήριο των Βρυξελλών και οι τοκογλύφοι δανειστές, δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. O tempora o mores!
..............
The Germans and the Greeks
Eventually only asteiotites one can perceive them at times they said and called by the Germans. They complain about the memorandum and the alleged money you give to Greece! Whether Pharisees hypocrites or are irrelevant. First give us thin air and get real cash from Greece. Second, the profits they receive are incredible and also we do not lend our offer! And the last, the German companies have grabbed almost all the public property of our country at derisory prices. Who finally won?
And Aftermath: Where we ended up my friend! Feel relieved and happy when we hear that the directorate in Brussels, the usurers lenders are satisfied with the developments in Greece. O tempora o mores!
..............
Немци и Грци
На крају само један астеиотитес их може опазити у време рекли и позвао од стране Немаца. Они се жале на меморандуму и наводном новца дајете у Грчку! Било фарисеји лицемери или су небитни. Прво нам ваздуху и да прави новац из Грчке. Друго, профит примају су невероватни и да ми не позајмљују наша понуда! И последње, немачки компаније су ухватио готово све јавне имовине наше земље на подругљив ценама. Ко је коначно победио?
И Последице: Где смо завршили мој пријатељ! Осетити олакшање и срећан када чујем да дирекција у Бриселу, зеленаши зајмодавци су задовољни дешавањима у Грчкој. О темпора, о морес!
..............
Немцы и греки
В конце концов только asteiotites можно воспринимать их порой они сказали, и называли немцы. Они жалуются на меморандума и предполагаемого денег вы даете в Грецию! Будь фарисеев лицемерами или не имеют значения. Сначала дайте нам тонкий воздух и получить реальные деньги из Греции. Во-вторых, прибыль они получают невероятное, а также мы не поддаются наше предложение! И, наконец, немецкие компании схватил почти все общественную собственность нашей страны на смехотворных цен. Кто, наконец, победил?
И Последствия: Где мы закончили, мой друг! Почувствуйте облегчение и радость, когда мы слышим, что дирекция в Брюсселе, ростовщики кредиторы удовлетворены развитием событий в Греции. О Темпора вывода нравы!
..............
I tedeschi e greci
Alla fine asteiotites solo uno di loro può percepire a volte hanno detto e chiamato dai tedeschi. Si lamentano l'atto costitutivo e il presunto soldi si danno a Grecia! Sia Farisei ipocriti o sono irrilevanti. Prima ci danno nulla e ottenere denaro reale dalla Grecia. In secondo luogo, i profitti che ricevono sono incredibili e anche noi non prestano la nostra offerta! E l'ultimo, le società tedesche hanno afferrato quasi tutta la proprietà pubblica del nostro paese a prezzi irrisori. Che finalmente ha vinto?
E Aftermath: Dove abbiamo finito il mio amico! Sentire sollevato e felice quando si sente dire che la direzione di Bruxelles, i creditori usurai sono soddisfatti con gli sviluppi in Grecia. O tempora, o mores!
..............
Los alemanes y los griegos
Finalmente sólo se asteiotites uno puede percibirlos en momentos que decían y llamados por los alemanes. Se quejan de la escritura de constitución y el presunto dinero que usted da a Grecia! Ya sea fariseos hipócritas o son irrelevantes. En primer lugar nos dan nada y obtener dinero en efectivo real desde Grecia. En segundo lugar, los beneficios que reciben son increíbles y también que no se prestan a nuestra oferta! Y el último, las empresas alemanas han acaparado casi toda la propiedad pública de nuestro país a precios irrisorios. Quien finalmente ganó?
Y Consecuencias: Cuando terminamos mi amigo! Siento aliviado y feliz cuando nos enteramos de que la dirección en Bruselas, los prestamistas usureros están satisfechos con los acontecimientos en Grecia. O tempora, o mores
..............