Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

Για ποιο λόγο κύριοι;


Κύριοι της συγκυβέρνησης: Με το τρίτο μνημόνιο δένετε πλέον το λαό χειροπόδαρα, παραδίδοντάς τον στον περίφημο ΕΜΣ. Όπως έκανε η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου το 2010, που νομιμοποίησε και επέτρεψε την παρουσία του ΔΝΤ στον σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης, έτσι τώρα και εσείς, νομιμοποιείτε έναν βασικό μοχλό υποδούλωσης των ευρωπαϊκών κρατών, τον ΕΜΣ. Και όλα αυτά, για να πάρετε 53 δις ευρώ δάνειο από τα οποία, περίπου 12,5 δις θα καλύψουν νέες "μαύρες τρύπες" των τραπεζών, ανακεφαλαιοποίηση (sic) και τα υπόλοιπα προς πληρωμή χρεολυσίων και των ομολόγων που διακρατούν οι τοκογλύφοι δανειστές.
Δηλαδή, θα επιστρέψουν ξανά στις τσέπες τους, με τη διαφορά ότι ο ελληνικός λαός θα φορτωθεί και άλλο χρέος! Αλήθεια, εσείς δεν λέγατε μετ επιτάσεως ότι "είναι αδιανόητο να δανείζεσαι για να πληρώνεις το χρέος;" Αλήθεια, γι αυτό σας έδωσε τις εντολές ο ελληνικός λαός; Να υπερασπίζεστε με πάθος την μονεταριστική πολιτική του Δ´ οικονομικού Ράιχ και των τοκογλυφικών κέντρων, δίνοντας μάλιστα τον λαό το ψευτοδίλημμα "συμφωνία ή Grexit"; Μήπως φοβηθήκατε να μην πτωχεύσει η Ελλάδα; Το θεωρώ ηλίθιο και να το σκέφτεστε εσείς οι σοβαροί και γνώστες της παγκόσμιας ιστορίας και των κινημάτων!
Για ποιο λόγο λοιπόν χρησιμοποιήσατε κατά τέτοιον ιταμό τρόπο έναν ολόκληρο λαό; Για λόγους που άπτονται της ιατρικής; Για λόγους που άπτονται της κοινωνιολογίας; Θα το κατανοήσω και θα το αποδεχθώ. Αν είναι όμως για λόγους πολιτικής, τότε κύριοι, λυπάμαι αλλά είστε ο ορισμός της πολιτικής απάτης!
Παράκληση: οσοι εκ των μαρκουτσοφόρων και μολυβοσπροχτών επαγγελματιών της είδησης ασχολούνται με το ζήτημα, ας κάνουν τον κόπο να διαβάσουν την ιδρυτική Συνθήκη του ESM. Καλό θα σας κάνει, διότι δεν θα εκτείθεστε πετώντας ..άκυρα! Εκτός και αν....
........................
Why gentlemen?
Gentlemen of the coalition: The third memorandum longer tie the people hand and foot, handing it over to the famous ESM. As did the socialist government of the third. Papandreou in 2010, which legalized and allowed the presence of the IMF on the hard core of the Eurozone, so now you, legitimizes a key lever enslavement of European countries, the ESM. All this to get 53 billion loan which, about 12.5 billion will cover new \ "black holes \" of the banks, recapitalization (sic) and the rest to be paid and amortization of bond holdings usurers lenders . That is, they will return again in their pockets, with the difference that the Greek people will be loaded and other debt! Really, you do not say strongly urges that \ "it is unthinkable to borrow to pay debt? \" Really, so I gave you orders the Greek people? Defend passionately monetarist economic policies fourth Reich and usurious centers, even giving people the false dilemma \ "agreement or Grexit \"; Do not be afraid that Greece goes bankrupt? I feel stupid and you think you are serious and knowledgeable of world history and movements!
So why used in such a way Itami an entire people? For reasons of medicine? For reasons of sociology? I will understand and will accept. If however, for policy reasons, gentlemen, I'm sorry but you are the definition of political fraud!
Please: Those of markoutsoforon and molyvosprochton the news professionals dealing with the issue, let's take the trouble to read the founding treaty of the ESM. It would do you because it will not be exposed tossing ..akyra! Unless ....
........................
Зашто господо?
Господо коалиције: Трећи Меморандум више везати људе руке и ноге, предајом на чувеном ЕСМ. Као и на социјалистичку владу трећег. Папандреу у 2010. години, што легализована и дозвољено присуство ММФ-а на хард језгро еврозоне, сада си, легитимише кључну полугу поробљавање европских земаља, на ЕСМ. Све ово да се 53 милијарди евра кредита од којих око 12,5 милијарди ће покривати нови \\\ "\\\ црне рупе" банака, докапитализација (сиц), а остатак треба да се плати и амортизације обвезница држите зеленаши кредиторе. То јест, они ће се поново вратити у својим џеповима, с том разликом да ће грчки народ да се учита и друге дужничке! Стварно, не снажно апелује да кажем \\\ "је незамисливо да позајми да плати дуг? \\\" Стварно, па дао сам ти наређује грчки народ? Браните страсно монетаристичку економске политике Четврти Рајх и зеленашки центри, чак и дајући људима лажну дилему \\\ "споразум или Грекит \\\"; Немојте се плашити да Грчка банкротира? Осећам се глупо и мислите да сте озбиљни и упознати са светске историје и покретима!
Па зашто се користи на такав начин Итами цео народ? Из разлога медицине? Из разлога социологије? Ја ћу разумети и прихватити. Ако, међутим, за креаторе разлога, господо, жао ми је, али ти си дефиниција политичког преваре!
Молимо: Они маркоутсофорон и моливоспроцхтон новинске професионалце који се баве питањем, узмимо проблема да прочита уговор оснивању ЕСМ. То би и ти, јер неће бити изложен тоссинг ..акира! Осим ....
........................
Почему господа?
Джентльмены коалиции: Третий меморандум больше связать руки и ноги людей, передав его знаменитой ESM. Как сделал социалистическое правительство третьего. Папандреу в 2010 году, который легализован и позволило присутствие МВФ на жестком ядре еврозоны, так что теперь вы, узаконивает ключевую рычаг порабощение стран Европы, ЭОР. Все это, чтобы получить 53 млрд евро кредита, из которых около 12,5 млрд будет охватывать новые \\\\\\\\\\\\\\\ "черные дыры \\\\\\\\\ \\\\\\ "банки, рекапитализация (в оригинале) и остальная часть будет выплачена и амортизация холдингов облигаций ростовщиков кредиторов. То есть, они будут возвращаться снова в их карманах, с той разницей, что греческий народ будет загружен и другой задолженности! Действительно, вы не говорите, что настоятельно призывает \\\\\\\\\\\\\\\ "немыслимо брать взаймы, чтобы заплатить долг? \\\\\\\\\\\\\\\" Действительно, так, что дал вам заказы греческого народа? Защитите страстно монетаристской экономической политики Четвертый Рейх и ростовщические центры, даже давая людям ложную дилемму \\\\\\\\\\\\\\\ "соглашения или Grexit \\\\\\\\ \\\\\\\ "? Не бойтесь, что Греция обанкротится? Я чувствую себя глупым и вы думаете, что вы серьезный и знающий мировой истории и движений!
Так почему используется таким образом, Итами весь народ? По соображениям медицины? По причинам, социологии? Я понимаю и примет. Однако, если по политическим причинам, господа, я извиняюсь, но вы определение политической мошенничества!
Пожалуйста: Те из markoutsoforon и molyvosprochton новостей специалисты, занимающиеся этим вопросом, давайте на себя труд прочитать договор основания ESM. Это будет делать вас, потому что он не будет подвергаться воздействию бросая ..akyra! Если не ....
........................
Perché signori?
Signori della coalizione: legare il terzo memorandum lungo la mano la gente e il piede, di consegnarlo al famoso ESM. Come ha fatto il governo socialista del terzo. Papandreou nel 2010, che ha legalizzato e ha permesso la presenza del Fondo monetario internazionale sul nocciolo duro della zona euro, così ora, legittima una leva chiave asservimento dei paesi europei, l'ESM. Tutto questo per ottenere 53 miliardi di Euro di finanziamento che, circa 12,5 miliardi coprirà nuovo \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ "buchi neri \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" banche, ricapitalizzazione (sic) e il resto per ammortamento e obbligazionari partecipazioni usurai finanziatori. Cioè, torneranno di nuovo in tasca, con la differenza che il popolo greco saranno caricati e altri debiti! Davvero, non si dice fortemente sollecita che \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "è impensabile di prendere in prestito per pagare il debito? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Davvero, quindi ho dato ordini al popolo greco? Difendere le politiche economiche monetariste appassionatamente quarto centri Reich e usurai, anche dando alla gente la falsa dilemma \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\ "accordo o Grexit \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"; Non abbiate paura che la Grecia va in bancarotta? Mi sento stupido e pensi di essere serio e ben informato della storia e dei movimenti mondo!
Allora, perché utilizzato in modo Itami un intero popolo? Per ragioni di medicina? Per motivi di sociologia? Capirò e accetterò. Se, tuttavia, per ragioni di politica, signori, mi dispiace ma tu sei la definizione di frode politica!
Prego: Quelli di markoutsoforon e molyvosprochton professionisti notizie che trattano il problema, prendiamo la briga di leggere il trattato istitutivo del MES. Ti farebbe perché non sia esposta ..akyra che getta! Salvo Che ....
........................