Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Ντροπή σας!


Δηλαδή πόσο πιο ωμά να στο πουν ότι είσαι άχρηστος ρε φίλε πολιτικέ που διαφεντεύεις τις τύχες του ελληνικού λαού; Και σου λένε κατάμουτρα: « Αφήστε μας να αγοράσουμε τα νησιά σας για να σωθείτε από την κρίση!» Ποιος το λέει αυτό; Είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρώην πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος «Δημοκρατική Ένωση Κέντρου» της Ελβετίας (SVP) και νυν βουλευτής Πιέρ Ρουσκόνι στην ελληνική κυβέρνηση μέσω της ελβετικής εφημερίδας Blick.
Και κάνει και παραινέσεις ο Ελβετός: «έτσι θα ξεχρεώσετε τους πιστωτές σας»! Μα δεν ντρέπεστε καθόλου να λέγεστε Έλληνες; Λίγη τσίπα ρε δεν έχετε να σας χλευάζουν όλοι; Και εντάξει εσείς, είστε χοντρόπετσοι. Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός βρε ανύπαρκτοι, τι σας χρωστάει και τον διασύρετε ανά τον κόσμο έτσι;
..........................
same on you!
That is how to be more bluntly say that you're useless politicians eh buddy who dominate the fate of the Greek people? And they tell you in their faces: "Let us buy your islands to be saved from the crisis!" Who says that? It is the message sent by the former president of the Conservative Party "Democratic Union of the Center» Switzerland (SVP) and current MP Pierre Rouskoni the Greek government through the Swiss newspaper Blick. And do and inducements Swiss "so you pay off your creditors!" But not ashamed at all to your name Greek? Little D Cipa not have to mock all of you? And you okay, you're thick-skinned. The Greece and the Greek people VRE nonexistent, what you owe and denigrate the world right?
..........................
Исти на тебе!
То је како да буде отворено рећи да сте бескорисни политичари ех другара који доминирају судбину грчког народа? А они вам рећи у лице: "Хајде да купите острва да буду спасени из кризе!" Ко то каже? То је порука која је послата од стране бившег председника Конзервативне странке "Демократске уније центра» Швајцарске (СВП) и актуелни посланик Пјер Роускони грчке владе преко Швајцарске новине Блицк. А да и подстицај швајцарски "тако да исплати своје повериоце!" Али не стиди уопште вашег имена грчког? Литтле Д Ципа не морају да се ругају свима вама? А ти добро, ти си дебео коже. Грчка и грчки народ ЖЕЕ не постоји, оно што дугујете и омаловажавају свет зар не?
..........................
То же самое на вас!
Это как быть более откровенно сказать, что вы бесполезные политические ль приятель, которые доминируют судьбу греческого народа? И они говорят вам в лицо: "Давайте покупать ваши острова, чтобы спастись от кризиса!" Кто это говорит? Это сообщение отправлено с бывшим президентом консервативной партии "Демократический союз Центр» (Швейцария) и SVP тока МП Пьер Rouskoni греческого правительства по швейцарской газете Blick. И делать и стимулы швейцарские ", так что вы погасить ваши кредиторы!" Но не стыдно вообще с вашим именем греческого? Маленькая D Cipa не нужно издеваться над всеми вами? И ты в порядке, вы толстокожий. Греция и греческий народ ВРЕ существует, то, что вы должны и очернить мир правильно?
..........................
Mismo en ti!
Eso es cómo ser más rodeos dices que eres políticos inútiles eh compinche que dominan el destino del pueblo griego? Y ellos le dicen a la cara: "Vamos a comprar sus islas para ser salvado de la crisis!" ¿Quién dice eso? Es el mensaje enviado por el ex presidente del Partido Conservador "Unión Democrática del Centro» Suiza (SVP) y MP actual Pierre Rouskoni el gobierno griego a través del diario suizo Blick. Y hacen y alicientes suizos "por lo que pagan a sus acreedores!" Pero no se avergüenza en absoluto a su nombre griego? Poco D Cipa no tiene que burlarse de todos ustedes? Y estás bien, estás de piel gruesa. La Grecia y el pueblo griego VRE inexistente, lo que debe y denigrar el mundo ahora?
..........................
Mesmo em você!
Isso é como ser mais sem rodeios dizer que você é os políticos inúteis eh amigo que dominam o destino do povo grego? E eles lhe dizer na cara deles: "Vamos comprar suas ilhas para ser salvo da crise!" Quem diz isso? É a mensagem enviada pelo ex-presidente do Partido Conservador "União Democrática do Centro» Suíça (SVP) e MP atual Pierre Rouskoni o governo grego através do jornal suíço Blick. E fazer e incentivos suíços "para que você pagar seus credores!" Mas não se envergonha a todos para o seu nome grego? Pouco D Cipa não tem a zombar todos vocês? E você está bem, você é casca-grossa. A Grécia eo povo grego VRE inexistente, o que você deve e denegrir o mundo certo?
..........................