Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Μαδούρο: Μη φοβάστε Έλληνες!


Ένα αγωνιστικό και μαχητικό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης του λαού της Βενεζουέλας προς τον ελληνικό λαό έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νικολά Μαδούρο. Στο πράγματι συγκινητικό τηλεοπτικό μήνυμα συμπαράστασης, ο επικεφαλής του μπολιβαριανού λαού τόνισε με έμφαση: «Μη φοβάστε, Έλληνες και Ελληνίδες. Ο δρόμος είναι να σπάσουμε τα δεσμά με το διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να αποτινάξουμε τον ζυγό που προσπαθεί να ρουφήξει το αίμα των λαών, την εργασία των λαών, τον πλούτο των χωρών.
Αυτός είναι ο δρόμος». Σε άλλο σημείο ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει θαυμασμό προς τν ελληνικό λαό για τη στάση του λέγοντας: «Θαυμάζουμε αυτό που κάνει ο λαός της Ελλάδας! Ένας αγώνας δύσκολος, σύνθετος ενώ οι εκβιασμοί υψώνονται εναντίον του λαού της Ελλάδας, οι οικονομικοί εκβιασμοί. Είναι επίσης ένας πόλεμος με σκοπό ο λαός της Ελλάδας να μην κάνει ούτε ένα βήμα προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία και η Ευρώπη γενικότερα να μην ξυπνήσει ποτέ από αυτό το λήθαργο, αυτή την κυριαρχία των «θεσμών» αυτών! ….Εμείς όλα αυτά τα έχουμε ήδη ζήσει. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε μαζί τους και να τους πούμε πως εδώ είχαν ιδιωτικοποιηθεί όλα, πως είχαν εξαφανιστεί οι συντάξεις και η δημόσια εκπαίδευση, πως η εκπαίδευση ιδιωτικοποιήθηκε. Και πώς σπάσαμε τα δεσμά μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο!... Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο παρελθόν της Ελλάδας και στη Δημοκρατία: «Αν κάτι είναι γνωστό στην Ελλάδα εδώ και 2.000 χρόνια , αυτό είναι η λέξη «δημοκρατία». Και ο ελληνικός λαός θα απαντήσει με δημοκρατία».
...................
Madouro: Fear not Greek!
A racing and militant message of solidarity and support of the Venezuelan people to the Greek people sent the country's president Nicolas Madouri. In fact touching video message of support, the head of the Bolivarian people intoned: "Do not be afraid, Greek men and women. The road is to break the shackles with international finance capital and the International Monetary Fund. To shake off the yoke that tries to suck the blood of people, working people, the wealth of countries. This is the way. " Elsewhere Nicolas Madouri declares admiration ton Greek people to stop saying: "We admire what makes the people of Greece! A match is difficult, complex and extortion rising up against the people of Greece, economic blackmail. It is also a war in order for the people of Greece can not make a single step towards freedom and independence, and Europe in general never wake up from this lethargy, this domination of "institutions" them! ... .We All that we have already lived. If we could talk with the Greek men and women, we could sing with them and tell them that here they had privatized all, they had disappeared pensions and public education, that education was privatized. And how we broke our bonds with the International Monetary Fund! ... The president of Venezuela, did not fail to mention in the past of Greece and the Republic: "If something is known in Greece for 2000 years, this is the word ' democracy. " And the Greek people will respond with democracy. "
............................
Мадoурo: Ne plasite se Грци!
Трке и милитантна порука солидарности и подршци Венецуеле људи на грчком народу послао председнику земље Ницолас Мадоури. У ствари додирује видео поруку подршке, шеф Боливарске људи изводи: "Не бојте се, грчким мушкарце и жене. Пут је разбити окове са међународним финансијским капиталом и Међународног монетарног фонда. Да отрести јарам који покушава да сисају крв људи, радних људи, богатство земаља. Ово је начин. " На другом месту Ницолас Мадоури изјављује дивљење тон грчки народ да престану каже: "Ми се дивимо оно што народ Грчке! Меч је тешко, комплексно и изнуда диже против народа Грчке, економске уцене. Такође је рат како би народ Грчке не може учинити ниједан корак ка слободи и независности, и Европа уопште никада не пробудим из ове летаргије, ова доминација "институција" њих! ... Ми Све што смо већ живели. Ако бисмо могли да разговарамо са грчким мушкараца и жена, моземо да певамо са њима и реците им да овде су приватизована, они су нестали пензије и јавно образовање, да образовање је приватизован. ! И како смо раскинули наше обвезнице са Међународним монетарним фондом ... Председник Венецуеле, није пропустио споменути у прошлости Грчке и Републике: "Ако је нешто позната у Грчкој 2000 година, ово је реч" демократија ". И грчки народ ће одговорити са демократијом ".
..................
Мадурo: Страх греки!
Гоночный и боевой послание солидарности и поддержки венесуэльского народа к греческому народу отправлено президенту страны Николя Мадури. На самом деле, касаясь видеообращение поддержки, глава Боливарианской людей произнес: "Не бойся, греческие мужчины и женщины. Дорога разорвать оковы с международного финансового капитала и Международного валютного фонда. Для стряхнуть иго, которое пытается сосать кровь людей, трудящихся, богатство страны. Это способ. " В другом месте Николя Мадури заявляет восхищение тонн греческий народ, чтобы остановить говоря: "Мы восхищаемся, что делает людей Греции! Матч сложная, комплексная и вымогательство поднимается против народа Греции, экономического шантажа. Это также война для того, чтобы народ Греции не может сделать ни одного шага к свободе и независимости, а Европа в целом никогда не проснуться от этого летаргического сна, это доминирование «институтов» их! ... Мы все, что мы уже жили. Если бы мы могли говорить с греческими мужчинами и женщинами, мы могли бы петь вместе с ними и сказать им, что здесь они приватизировали все, что они исчезли пенсии и государственное образование, что образование было приватизировано. ! А как мы расстались наши облигации с Международным валютным фондом ... президент Венесуэлы, не преминул упомянуть в прошлом Греции и Республики: "Если что-то известно в Греции в течение 2000 лет, это слово" демократия ». И греческие люди будут реагировать с демократией ".
......................
Madouro: Miedo griegos!
A las carreras y el mensaje militante de la solidaridad y el apoyo del pueblo venezolano a los griegos enviaron al presidente del país, Nicolas Madouri. De hecho tocar mensaje de vídeo de apoyo, el jefe del pueblo bolivariano entonó: "No sea, hombres y mujeres griegas miedo. El camino es romper las ataduras con el capital financiero internacional y el Fondo Monetario Internacional. Para sacudir el yugo que trata de chupar la sangre de la gente, la gente de trabajo, la riqueza de los países. Este es el camino. " En otros lugares Nicolas Madouri declara toneladas admiración pueblo griego que dejar de decir: "Admiramos lo que hace el pueblo de Grecia! Un partido es difícil, complejo y la extorsión se levanta contra el pueblo de Grecia, chantaje económico. También es una guerra para que el pueblo de Grecia no puede hacer un solo paso hacia la libertad y la independencia, y Europa en general no despertar de este letargo, esta dominación de "instituciones" ellos! ... .We Todo lo que ya hemos vivido. Si pudiéramos hablar con los hombres y las mujeres griegas, podríamos cantar con ellos y decirles que aquí habían privatizado las pensiones de todo, habían desaparecido y la educación pública, que la educación fue privatizada. ! Y cómo nos separamos nuestros lazos con el Fondo Monetario Internacional ... El presidente de Venezuela, no dejó de mencionar en el pasado de Grecia y de la República: "Si algo es conocido en Grecia durante 2000 años, esta es la palabra ' democracia ". Y el pueblo griego responderán con la democracia ".