Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων!


Το διεθνές τραπεζικό τοκογλυφικό σύστημα, με τους εντολοδόχους των Βρυξελλών και τους εγχώριους και ξένους γκαουλάιτερς ετοιμάζονται προφανώς να επαναλάβουν ότι έκαναν στην Κύπρο. Για να σώσουν πάλι τις τράπεζες σε βάρος του λαού, καθώς οι ολιγάρχες δεν εχουν τετοια θεματα. Εχουν φροντίσει!
Και αυτό θα γίνει σε περίπτωση που ελληνικός λαός θα ψηφίσει "ΝΑΙ". Ουσιαστικά θα δοθεί το "πράσινο φως" στο Βερολίνο να προχωρήσει στα επόμενα βήματα του απάνθρωπου σχεδίου τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρεπει να αποφασίσει η κυβέρνηση γι αυτό!

Είναι ύψιστο χρέος λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης, να αντιδράσει και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων! Εϊναι η ατιγμή να αποδείξει αν είναι πραγματι με τον ελληνικό λαό ή είναι απλώς ένα ακόμη γρανάζι στο σάπιο σύστημα που ήδη καταρρέει.
Οφείλει να θέσει σε καθεστώς δημόσιας εκκαθάρισης τις συστημικές τράπεζες και αυτό άμεσα και στην διάρκεια της λειτουργίας των, υπό την εποπτεία εκκαθαριστών και δικαστικών λειτουργών!
Το μεγάλο ισχυρό ΟΧΙ που θα πει ο ελληνικός λαός την Κυριακή 5 Ιουλίου είναι βέβαιο ότι θα ταρακουνήσει το διευθυντήριο των Βρυξελλών και το Δ´ Οικονομικό Ράιχ. Ήδη, διαφαίνονται οι πρώτες "παρενέργειες". Οι βασικοί γκαουλάιτερς του ευρωσυστήματος έχουν αρχίσει να "στρογγυλεύουν" τις δηλώσεις. Ομως αυτό είναι η νέα παγίδα!
Το καθολικό ΟΧΙ των ΕΛΛΗΝΩΝ και των ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ θα σημάνει πολλά!!
Και είναι χρέος όλων μας!
.......................
To rise to the occasion!
The international usurious banking system, with agents of Brussels and the domestic and foreign Gauleiter obviously prepared to repeat what they did in Cyprus. To save the banks again at the expense of the people, as the oligarchs have no such issues. They have care!
And this will happen if the Greek people will vote \ "YES \". Essentially will be the \ "green light \" in Berlin to develop the next steps of their inhuman project. Otherwise, should the government decide about it!
It is paramount duty therefore the Greek government to react and to rise to the occasion! Is the atigmi to prove if indeed the Greek people or just another cog in the rotten system already collapsing.
Is to bring into public liquidation systemic banks and is directly and during the operation of under the supervision of liquidators and magistrates!
The big powerful NO that will tell the Greek people Sunday, July 5 is sure to shake up the directorate in Brussels, the fourth Financial Reich. Already, emerging first \ "side \". The main Gauleiter Eurosystem have begun to \ "round \" statements. But this is the new trap!
The catholic NO Greeks and ELLINIDON will mean a lot !!
And it is incumbent on us all!
..............
Да расте у прилици!
Међународна зеленашки банкарски систем са агентима у Бриселу и на домаћем и иностраном Гаулајтер очигледно спремни да понове оно што су радили на Кипру. Да бисте поново сачували банке на рачун народа, јер су олигарси немају таквих проблема. Имају царе!
И то ће се десити ако грчки народ ће гласати \\\ '\\\ "Да. У суштини обзиром на \\\ "\\\ зелено светло" у Берлину да развију наредне кораке свог нехуманог пројекта. У супротном, треба да влада одлучује о томе!
То је најважнија дужност према грчка влада да реагују и да расте у прилици! Да ли је атигми доказати ако заиста грчки народ или само једна карика у систему трулог већ пропада.
Је да се у јавности ликвидације системских банака и директно и током рада под надзором ликвидатора и прекршаје!
Велики моћан НЕ који ће рећи грчком народу Сундаи, 5. јула је сигуран да уздрма Дирекцији у Бриселу, четврту финансијски Рајх. Већ у настајању први \\\ "\\\ споредне ефекте." Главни Гаулајтер Еуросистем су почели да \\\ "\\\ Роунд" изјаве. Али ово је нова замка!
Католичка НО Грци и ЕЛЛИНИДОН ће значити много !!
И то је дужност свих нас!
....................
Para estar a la altura!
El sistema bancario de usura internacional, con agentes de Bruselas y el Gauleiter nacional y extranjera preparado obviamente repetir lo que hicieron en Chipre. Para salvar a los bancos de nuevo a expensas de la gente, ya que los oligarcas no tienen tales problemas. Tienen cuidado!
Y esto sucederá si el pueblo griego votará \\\\\\\ '\\\\\\\ SÍ ". Esencialmente dado el \\\\\\\ "\\\\\\\ luz verde" en Berlín para desarrollar los próximos pasos de su proyecto inhumano. De lo contrario, si el gobierno decidirá al respecto!
Es deber primordial, por lo tanto el gobierno griego para reaccionar y altura de las circunstancias! Es la atigmi probar si efectivamente el pueblo griego o simplemente una pieza más en el sistema podrido ya colapsar.
Consiste en poner en liquidación pública bancos sistémicos y es directamente y durante la operación de bajo la supervisión de los liquidadores y magistrados!
El NO potente grande que le dirá el pueblo griego Domingo, 05 de julio es seguro para sacudir a la Dirección en Bruselas, el cuarto Reich Financiera. Ya, emergiendo primero \\\\\\\ '\\\\\\\ efectos secundarios. " La principal Gauleiter Eurosistema han comenzado a \\\\\\\ "\\\\\\\ redondas" declaraciones. Pero esta es la nueva trampa!
Los católicos NO griegos y ELLINIDON significará mucho !!
Y es responsabilidad de todos nosotros!