Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

Ο ..υποκύψας


Παρεμπιπτόντως να ξεκαθαρίσουμε κάτι: ο πρωθυπουργός μας πληροφόρησε δημόσια ότι εκβιάστηκε και έτσι αναγκάστηκε να υποκύψει στον εκβιασμό. Νομιμοποιούμεθα λοιπόν μα τον χαρακτηρίσουμε ως υποκύψαντα. Η μήπως υπάρχει κάποιος όρος διαφορετικός; Επίσης ο ίδιος καθώς και ο υπουργός άμυνας και εταίρος στην συγκυβέρνηση, μας πληροφόρησαν ότι συνθηκολόγησαν! Ομολόγησαν δηλαδή ότι παρέδωσαν τη χώρα στους οικονομικούς δολοφόνους. Πως χαρακτηρίζεται αυτό;
Αν αυτός ο πρωθυπουργός ο υποκύψας, ευρίσκετο στη θέση του φασίστα Ιωάννη Μεταξά θα έλεγε "ναι" στον Μουσουλίνι; Και εν τέλει, Πως είναι δυνατόν ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός έχοντας τη συναίνεση του 62% του ελληνικού λαού, να προδίδει ουσιαστικά την εμπιστοσύνη αυτού του λαού και το χειρότερο, να τον παραδίδει βορά στις ορέξεις των τοκογλύφων δανειστών;
Αραγε, ποιους εκπροσωπεί τελικά αυτός ο υποκύψας Πρωθυπουργός;
Άραγε, ταιριάζει σε αυτό τον λαό του περήφανου 62% "οχι" ένας υποκύψας πρωθυπουργός;
............................
Incidentally to clarify something: our prime minister has informed publicly that ekviastike and so was forced to succumb to blackmail. Nomimopoioumetha but we characterize as the ypokypsanta. Or perhaps there is a different word? Also they and the defense minister and partner in the coalition, informed us that capitulated! They confessed that it handed over the country to economic killers. What characterized this?
If this prime minister bowed, present in the place of fascist Metaxas would say \ "yes \" in Mousoulini? And finally, How can an elected prime minister having the consent of 62% of the Greek people to essentially betray the trust that the people and the worst, to deliver the prey to loan sharks lenders appetites?
I wonder, what ultimately represents this bow Prime Minister?
Does it fit his people proud 62% \ "not \" a bow Prime Minister?
............................
Узгред да разјаснимо нешто: наш Таоисеацх обавестио јавност да еквиастике па је био приморан да подлегне уценама. Номимопоиоуметха али смо окарактерисали као ипокипсанта. Или можда постоји другачија реч? Такође су и министар одбране и партнер у коалицији, обавестио нас је да капитулирала! Признали су да је предао земљу економским убицама. Шта карактерише ово?
Ако је ово премијер клањали, присутан на месту фашистичке Метаксаса бих рекао \\\ '\\\ Да "у Моусоулини? И на крају, како се изабран за премијера добијања сагласности од 62% од грчког народа да суштински издати повјерење које народ и најгоре, да би пружио плен зеленаши и даваоцима кредита апетит?
Питам се, шта на крају представља овај лук премијера?
Да ли се уклапа свој народ поносан 62% \\\ "\\\" не лептир премијера?
............................
Кстати, чтобы что-то уточнить: наш премьер-министр сообщил, что публично ekviastike и так был вынужден поддаться шантажу. Nomimopoioumetha но мы характеризуем как ypokypsanta. Или, возможно, есть другое слово? Кроме того, они и министр обороны, и партнером в коалиции, сообщил нам, что капитулировал! Они признались, что передали страну к экономической убийц. Что характерно это?
Если это премьер-министр поклонился, присутствует на месте фашистского Метаксаса бы сказать \\\\\\\ '\\\\\\\ да "в Mousoulini? И, наконец, как можно избран премьер-министром имея на это согласия 62% греческого народа, по существу, предать доверие, что люди и худшее, чтобы доставить добычу в ростовщики кредиторов аппетиты?
Интересно, что в конечном итоге представляет этот лук премьер-министра?
Соответствует ли его люди гордое 62% \\\\\\\ '\\\\\\\ "не лук премьер-министра?
............................
Aliás esclarecer uma coisa: o nosso primeiro-ministro informou publicamente que ekviastike e assim foi forçado a sucumbir à chantagem. Nomimopoioumetha mas nós caracterizamos como o ypokypsanta. Ou talvez haja uma palavra diferente? Também eles eo ministro da Defesa e parceiro na coalizão, nos informou que capitulou! Eles confessaram que entregou o país para assassinos econômicos. O que caracteriza este?
Se este primeiro-ministro fez uma reverência, presente no local de fascista Metaxas diria \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ sim" a Mousoulini? E, finalmente, como pode um primeiro-ministro eleito ter o consentimento de 62% do povo grego para trair essencialmente a confiança que as pessoas e para o pior, para entregar a presa para agiotas credores apetites?
Eu me pergunto, o que em última análise, representa este arco-primeiro-ministro?
Ele se encaixa o seu povo orgulhoso 62% \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ não" um arco-primeiro-ministro?
............................
Tra l'altro a chiarire una cosa: il nostro Taoiseach informato pubblica che ekviastike e così è stato costretto a cedere al ricatto. Nomimopoioumetha ma caratterizziamo come ypokypsanta. O forse c'è una parola diversa? Anche loro e il ministro della Difesa e il partner nella coalizione, ci hanno informato che capitolò! Hanno confessato che ha consegnato il paese per assassini economiche. Che cosa caratterizza questo?
Se questo primo ministro si inchinò, presente nel luogo di fascista Metaxas \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ direbbe "sì \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "in Mousoulini? E, infine, come può un primo ministro eletto con il consenso del 62% del popolo greco a tradire essenzialmente la fiducia che il popolo e il peggio, per fornire la preda a prestito finanziatori squali appetiti?
Mi chiedo, che cosa rappresenta in ultima analisi questo arco Primo Ministro?
Si adatta al suo popolo fiero 62% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "non \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "un arco primo ministro?
............................
A propósito de aclarar algo: nuestro primer ministro ha informado públicamente que ekviastike y así se vio obligado a ceder al chantaje. Nomimopoioumetha pero caracterizamos como ypokypsanta. O tal vez hay una palabra diferente? También, y el ministro de Defensa y socio en la coalición, nos informaron que capituló! Ellos confesaron que entregó el país a los asesinos económicos. Lo que caracteriza este?
Si este primer ministro hizo una reverencia, presente en el lugar de fascista Metaxas dirían \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ναι\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" en Mousoulini? Y, por último, ¿Cómo puede un primer ministro elegido tener el consentimiento del 62% del pueblo griego a traicionar esencialmente la confianza que el pueblo y el peor, para entregar la presa a préstamo tiburones prestamistas apetitos?
Me pregunto, ¿qué representa en última instancia, este arco Primer Ministro?
¿Se ajusta a su pueblo orgulloso 62% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"οχι\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" un a