Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Τρίζουν τα θεμέλια της Ε.Ε.


Πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό πλέον από όλους, γνώστες και μη γνώστες περί των οικονομικών και πολιτικών πραγμάτων, ότι το βασικό κλειδί για όχι μόνο για την απρόσκοπτη πορεία της χώρας μας αλλά και για το σύνολο της Ε.Ε. είναι η υπόθεση «χρέος». Αν δεν λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, κανένα κράτος δεν θα έχει θετική πορεία ούτε θα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτή είναι και η μεγάλη παγίδα που έχει στήσει ο Σόιμπλε και το τραπεζικό ευρωκατεστημένο στα κράτη - μέλη και πρωτίστως στην Ελλάδα. Διόγκωση του χρέους σημαίνει, μέτρα λιτότητας, σημαίνει «μεταρρύθμιση» δηλαδή ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων των κρατών μελών και αγορά τους από τους «φίλους» του Βερολίνου «μπιρ παρά», όπως συνηθίζεται να λέγεται.
Η κατάσταση όμως στην Ευρώπη δεν είναι τόσο «ελεγχόμενη» για το Βερολίνο καθώς η κρίση χρέους απειλεί πολλά κράτη της Ε.Ε. και μάλιστα βρίσκονται οριακά στη ζώνη της χρεοκοπίας, λόγω ακριβώς αυτής της μη εξυπηρέτησης του χρέους. Σύμφωνα με την έκθεση της βρετανικής οργάνωσης Γιούμπιλο Ντετ Καμπέιν, την οποία δημοσιοποίησε ο Guradian, εννέα ευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον ήδη σε μια κρίση χρέους και είναι: Κροατία, ΠΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ουκρανία και Σερβία. Μεταξύ των χωρών που απειλούνται λόγω του υψηλού εξωτερικού χρέους της είναι η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία. Επίσης, στην ομάδα των χωρών που απειλούνται από την κρίση χρέους που προκλήθηκε από τον ιδιωτικό τομέα είναι: Αλβανία, Λευκορωσία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Τουρκία και τη Βρετανία. Αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να συμβεί;
ΡΑΦ
....................
Rattle the foundations of the EU
It should be clear and understood by most everyone, connoisseurs and non-connoisseurs on economic and political matters, that the main key to not only the constant progress of our country but for the whole of the EU It is the assumption "debt". If not solved this Gordian knot, no state will have a positive path nor contemplate the future with optimism. This is the great trap that has set Schauble and the banking evrokatestimeno Member - States and primarily in Greece. Swelling debt means austerity measures, means "reform" ie selling off the assets of the Member States and the market of the "friends" Berlin "Bir despite" as is customary to say. But the situation in Europe is not so "controlled" for Berlin as the debt crisis threatens many EU states and in fact are marginal zone of bankruptcy precisely because of this non-debt service. According to the report by the British organization Jubilo Ntet Kampein, which published the Guradian, nine European countries are now already in a debt crisis and are: Croatia, FYROM, Montenegro, Cyprus, Ireland, Portugal, Spain, Ukraine and Serbia. Among the countries that are threatened because of the high external debt are Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia. Also, the group of countries threatened by debt crisis triggered by the private sector are: Albania, Belarus, Bosnia - Herzegovina, Turkey and Britain. Nobody understands what can happen?
RAF
....................
Раттле темеље ЕУ
Требало би да буде јасна и разумети од стране већине свих, познаваоцима и не-познавалаца о економским и политичким питањима, да главни кључ не само сталним напретком наше земље већ и за читаву ЕУ То је претпоставка "дуг". Ако није решен овај Гордијев чвор, ниједна држава неће имати позитиван пут, нити размишља будућност са оптимизмом. Ово је велика замка која је поставила Шојбле и банкарски еврокатестимено члан - државе и, пре свега у Грчкој. Оток дуга значи мере штедње, значи "реформе", тј распродајом имовине држава чланица и тржиште "пријатеља" Берлин "Бир упркос", како је уобичајено да се каже. Али, ситуација у Европи није тако "под контролом" за Берлин као дужничка криза прети многе земље ЕУ ау ствари су маргиналне зоне стечаја управо због ове службе не-дуга. Према извештају британске организације Џубило НТЕТ Кампеин, који је објављен у Гурадиан, девет европских земаља су сада већ у дужничку кризу и да су: Хрватску, Fyrom, Црну Гору, Кипар, Ирска, Португал, Шпанија, Украјине и Србије. Међу земљама које су угрожене због високог спољног дуга су Мађарска, Италија, Летонија, Литванија, Пољска, Словачка. Такође, група земаља којима прети дужничка криза изазвала у приватном сектору су: Албанија, Белорусија, Босна - Херцеговина, Турска и Велика Британија. Нико не разуме шта се може десити?
РАФ
....................
Погремушка основы ЕС
Это должно быть ясно, и понятно, большинство все, знатоков и ценителей, не являющихся по экономическим и политическим вопросам, что главный ключ не только к постоянному прогрессу нашей страны, но и для всего ЕС Это предположение "долг". Если не решить эту гордиев узел, ни одно государство не будет иметь положительное путь, ни созерцать будущее с оптимизмом. Это здорово, что ловушка была установлена Шойбле и банковской evrokatestimeno Государства - члены и, прежде всего, в Греции. Отек долг означает меры жесткой экономии, означает "реформы", то есть продавая активы государств-членов и на рынке "друзей" Берлин "Бир" несмотря на, как принято говорить. Но ситуация в Европе не так "контролируется" на Берлин долговой кризис угрожает многие государства ЕС и в самом деле являются маргинальной зоны банкротства именно из-за этой услугой без долгов. Согласно докладу британской организации Джубило Ntet Kampein, который опубликовал Guradian, девять европейских стран в настоящее время уже в долговой кризис и: Хорватия, FYROM, Черногория, Кипр, Ирландия, Португалия, Испания, Украина и Сербия. Среди стран, которые находятся под угрозой из-за высокого внешнего долга являются Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия. Кроме того, группа стран, которым угрожает долговой кризиса, вызванного частным сектором: Албания, Беларусь, Босния - Герцеговина, Турция и Великобритания. Никто не понимает, что может случиться?
РАФ
....................
Rattle os alicerces da UE
Deve ficar claro e entendido por todos, a maioria dos conhecedores e não conhecedores sobre questões econômicas e políticas, que a principal chave para não só o progresso constante do nosso país, mas para o conjunto da UE É a "dívida" suposição. Se não for resolvido este nó górdio, nenhum estado terá um caminho positivo nem contemplar o futuro com optimismo. Esta é a grande armadilha que criou Schäuble e bancário Membro evrokatestimeno - Membros e principalmente na Grécia. Inchaço da dívida, as medidas de austeridade, significa "reforma", ou seja vender os activos dos Estados-Membros e ao mercado dos "amigos" Berlin "Bir apesar de", como é costume dizer. Mas a situação na Europa não é tão "controlada" por Berlim como a crise da dívida ameaça a muitos Estados da UE e de fato são zona marginal da falência justamente por isso serviço não-dívida. De acordo com o relatório da organização britânica Jubilo NTET Kampein, que publicou o guradian, nove países europeus já estão agora em uma crise da dívida e são os seguintes: Croácia, FYROM, Montenegro, Chipre, Irlanda, Portugal, Espanha, Ucrânia e Sérvia. Entre os países que estão ameaçados por causa da elevada dívida externa são a Hungria, Itália, Letónia, Lituânia, Polónia, Eslováquia. Além disso, o grupo de países ameaçados pela crise da dívida desencadeada pelo setor privado são: Albânia, Bielorrússia, Bósnia - Herzegovina, Turquia e Grã-Bretanha. Ninguém entende o que pode acontecer?
RAF
....................
Tremare le fondamenta della UE
Dovrebbe essere chiaro e compreso dalla maggior parte dei tutti, intenditori e non conoscitori su questioni economiche e politiche, che la chiave principale per non solo il costante progresso del nostro paese, ma per l'intera Unione europea E 'il "debito" assunzione. Se non risolto questo nodo gordiano, nessuno Stato avrà un percorso positivo, né contemplare il futuro con ottimismo. Questa è la grande trappola che ha impostato Schauble e bancario evrokatestimeno Stati - membri e soprattutto in Grecia. Gonfiore debito: le misure di austerità, significa "riforma", cioè svendere il patrimonio degli Stati membri e del mercato degli "amici" di Berlino "Bir nonostante" così come sono soliti dire. Ma la situazione in Europa non è così "controllato" per Berlino come la crisi del debito minaccia molti Stati dell'UE e in effetti sono zona marginale di fallimento proprio a causa di questo servizio non del debito. Secondo il rapporto dell'organizzazione britannica Jubilo NTET Kampein, che ha pubblicato il Guradian, nove paesi europei sono ormai in una crisi del debito e sono: Croazia, FYROM, Montenegro, Cipro, Irlanda, Portogallo, Spagna, Ucraina e Serbia. Tra i paesi che sono minacciati a causa dell'elevato debito estero sono Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia. Inoltre, il gruppo di paesi minacciati dalla crisi del debito innescata dal settore privato sono: Albania, Bielorussia, Bosnia - Erzegovina, Turchia e Gran Bretagna. Nessuno capisce cosa può succedere?
RAF
....................