Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Οχι μαζί σας πια!


Ορισμένοι εκ των φίλων, οπαδών και στελεχών της νέας μνημονιακής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ζητάνε διάλογο δήθεν για να εξηγήσουν την κολοτούμπα που θα ζήλευε και η χρυσή Κομανέτσι, που έκανε η κυβέρνηση την οποία στηρίζουν. Χρησιμοποιούν την γνωστή επιθετική τακτική, που συνοψίζεται στο "εχεις άλλη λύση;" ρίχνοντας την μπάλα στην εξέδρα κατά την λαϊκή ρύση, για να καλύψουν την ανεπάρκεια των κυβερνώντων. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει αντικείμενο διαλόγου πλέον μαζί σας. Για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση μεταλλάχθηκε σε μνημονιακή και κατά συνέπεια δεν υφίσταται αντιπαράθεση με το μνημονιακό μπλοκ.
Είναι σαφές, ότι υπάρχει χαοτική απόσταση. Εζυγίσθησαν, εμετρήθησαν και βρέθηκαν ..ελλειπείς και ανεπαρκείς. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να δώσουμε "συγχωροχάρτι" στα οικονομικά εγκλήματα και στην εθνική καταστροφή που προκάλεσαν οι προηγούμενοι, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού! Άλλωστε και εσείς μέχρι πρόσφατα τους είχατε χαρακτηρίσει "εθελόδουλους", "γερμανοτσολιάδες", "υποχείρια του Βερολίνου", κλπ. Τώρα, λοιπόν ζητάτε τι; "εξιλέωση", "συγχωροχάρτι" μέσω του υποτιθέμενου διαλόγου; Όχι κύριοι. Επιλέξατε! Κάνατε την επιλογή σας και θα σας ακολουθεί για πάντα! Πλέον και εσείς περάσατε στο μνημονιακό μπλοκ. Στο "μαύρο μέτωπο" το οποίο μέχρι πριν από λίγες ώρες καταδικάζατε. Στο μπλοκ των "γερμανοτσολιάδων" των "εθελόδουλων". Λυπάμαι αλλά δυστυχώς εϊναι η αλήθεια. Ολοι εμείς θα πορευτούμε στην ίδια πορεία, οπως κάναμε μέχρι τώρα μέχρι την τελική δικαίωση, την εθνική απελευθέρωση, την Δημοκρατία, την κοινωνική Δικαοσύνη. Αλλά Όχι μαζί σας πια!
VENCEREMOS!
...................
Not with you anymore!
A number of friends, fans and officials of the new government mnimoniakis SYRIZA-ANEL asking dialogue ostensibly to explain the kolotoumpa, somersault that would envy the golden Comaneci, which made the government which is supported. Using known aggressive tactics, summarized in \\\ "has no solution? \\\" Throwing the ball on the platform during popular periods, to cover the failure of rulers. My dear, no longer subject to debate with you. For the simple reason that the government was mutated to mnimoniaki and therefore there is no confrontation with the mnimoniako block. Clearly, there is a chaotic distance. They weighed, measured and found ..elleipeis and inadequate. Otherwise we should give \\\ "\\\ indulgence" in financial crimes and the national disaster caused by the former, who have been convicted in the consciousness of the Greek people! Besides, you have until recently characterized the \\\ "ethelodoulous \\\" \\\ "germanotsoliades \\\" \\\ "Berlin subservient \\\" etc. Now you ask what? \\\ "Atonement \\\" \\\ "\\\ indulgence" by the supposed dialogue? No gentlemen. Selected! You made your choice and will follow you forever! Plus you spent in mnimoniako block. In \\\ "\\\ black front" which until a few hours ago condemned. In block \\\ "\\\ germanotsoliadon" of \\\ "\\\ ethelodoulon". I'm sorry, but unfortunately it is the truth. All we will move forward in the same way as we did until now until the final vindication, national liberation, democracy, social Dikaosyni. But not with you anymore!
VENCEREMOS!
...................
Не са тобом!
Број пријатеља, навијача и функционера нове владе мнимониакис СИРИЗА-Анел тражи дијалог наводно да објасни колотоумпа, салто да завиди златну Команечи, која је дала Влада, која је подржана. Користећи познате агресивне тактику, сажете у \\\\\\\ "нема решења? \\\\\\\" Бацање лопте на платформи током популарних периода, да покрије неуспех владара. Моја драга, више не предмет расправе са тобом. Из простог разлога што влада мутираног да мнимониаки и самим тим не постоји сукоб са мнимониако блока. Јасно је да постоји дистанца хаотична. Они тешка, мерено и нашао ..еллеипеис и неадекватан. У супротном би требало да дамо \\\\\\\ '\\\\\\\ попустљивост "у финансијским малверзацијама и националне катастрофе изазване бивши, који су осуђени у свести грчког народа! Осим тога, имате све до недавно окарактерисао је \\\\\\\ "етхелодоулоус \\\\\\\" \\\\\\\ "\\\\\\\ германотсолиадес" \\\\\\ \ "Берлин подређена \\\\\\\", итд Сада смо питати шта? \\\\\\\ "Покајање \\\\\\\" \\\\\\\ "\\\\\\\ попустљивост" коју је требало дијалог? Нема господо. Изабрани! Направио си свој избор и да ће вас пратити заувек! Плус сте провели у мнимониако блоку. У \\\\\\\ "црно пред \\\\\\\" који је до пре неколико сати осудио. У блоку \\\\\\\ '\\\\\\\ германотсолиадон "у \\\\\\\" етхелодоулон \\\\\\\ ". Жао ми је, али нажалост то је истина. Све ћемо кренути напред на исти начин као што смо урадили до сада, до коначне оправдање, национално ослобођење, демократије, социјалне Дикаосини. Али не са тобом!
ВЕНЦЕРЕМОС!
...................
Не с тобой!
Количество друзей, поклонников и чиновников новой власти mnimoniakis СИРИЗА-Анель просьбой диалог якобы объяснить kolotoumpa, сальто, что позавидовал бы золотой Comăneci, который сделал правительство, которое поддерживается. Используя известные агрессивную тактику, обобщенные в \\\\\\\\\\\\\\\ "не имеет решения? \\\\\\\\\\\\\\\" Метание мяча на платформе во популярных периодов для покрытия провал правителей. Моя дорогая, больше ни одна тема не для обсуждения с Вами. По той простой причине, что правительство мутировал в mnimoniaki и, следовательно, не существует никакой конфронтации с mnimoniako блока. Очевидно, что хаотическое расстояние. Они весили, измерен и найден ..elleipeis и неадекватным. В противном случае мы должны дать \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ индульгенцию» в финансовых преступлениях и национальное бедствие, вызванное предыдущая, был признан виновным в сознании греческого народа! Кроме того, у вас есть до недавнего времени охарактеризовал \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ ethelodoulous" \\\\\\\\ \\\\\\\ "germanotsoliades \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ "Берлин подвластен \\\\\ \\\\\\\\\\ ", и т.д. Теперь вы спросите что? \\\\\\\\\\\\\\\ "Искупление \\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\ " снисходительность \\\\\\\\\\\\\\\ "через якобы диалога? Нет господа. Выбранные! Вы сделали свой выбор и будет следовать за вами навсегда! Плюс вы провели в mnimoniako блока. В \\\\\\\\\\\\\\\ "черного перед \\\\\\\\\\\\\\\", который через несколько часов назад не осудил. В блоке \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\" germanotsoliadon из \\\\\\\\\\\\\ \\ "ethelodoulon \\\\\\\\\\\\\\\". Я извиняюсь, но, к сожалению, это правда. Все, что мы будем двигаться вперед таким же образом, как мы не сделали до сих пор до окончательного оправдания, национального освобождения, демократии, социальной Dikaosyni. Но не с тобой!
Мы победим!
...................
Não mais com você!
Um número de amigos, fãs e funcionários do novo governo mnimoniakis SYRIZA-ANEL diálogo pedindo aparentemente para explicar a kolotoumpa, cambalhota que teria inveja a Comaneci de ouro, o que fez o governo, que é apoiado. Usando táticas agressivas conhecidas, resumidos na \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "não tem solução? \\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "jogando a bola na plataforma durante os períodos populares, para cobrir a insuficiência dos governantes. Meu caro, não mais sujeita a debate com você. Pela simples razão de que o governo estava mutado para mnimoniaki e, portanto, não há nenhum confronto com o bloco mnimoniako. Claramente, existe uma distância caótico. Eles pesados, medidos e encontrou ..elleipeis e inadequada. Caso contrário, deve dar \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "indulgência \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "sobre os crimes económicos eo desastre nacional causada pela antiga, que tenham sido condenados na consciência do povo grego! Além disso, até recentemente você teve para caracterizar \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "ethelodoulous \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ "germanotsoliades \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Berlin subserviente \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ ", etc. Agora você perguntar o que? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Atonement \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" indulgências \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "através do diálogo deveria? Não há senhores. Selecionado! Você fez a sua escolha e seguirá você para sempre! Além disso, você passou no bloco mnimoniako. Em \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "front preto \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ ", que até algumas horas atrás condenado. No bloco \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "germanotsoliadon \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ "de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "ethelodoulon \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Sinto muito, mas infelizmente é a verdade. Tudo o que vai avançar da mesma forma como fizemos até agora, até a vindicação final, de libertação nacional, a democracia, Dikaosyni social. Mas não mais com você!
Venceremos!
...................