Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Αλήθειες από την «δική μας» Βαλεντίνα


Σε δηλώσεις με σαφείς αιχμές, για πολλούς αποδέκτες και ειδικά προς την Αθήνα, με αφορμή τις εξελίξεις στο ελληνικό ζήτημα, προέβη η τρίτη στην ιεραρχία της εξουσίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, γνωστή φιλέλληνας και πρώην πρέσβειρα της Ρωσίας στην Αθήνα, Βαλεντίνα Ματβιένκο. Η ρωσίδα αξιωματούχος χαιρέτισε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων Ελλάδας και δανειστών στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν επιλύονται τα στρατηγικά προβλήματα της χώρας.
«Χαίρομαι που ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κατάστασης στη χώρα» τόνισε η κ. Ματβιένκο και πρόσθεσε με νόημα : «Ελήφθη απόφαση για την επόμενη δόση, που είναι σχεδόν μια δόση διαμετακόμισης. Η ΕΕ στηρίζει την οικονομία της με την αποστολή χρημάτων στην Ελλάδα, τα οποία επιστρέφουν στις δικές της τράπεζες-δανειστές». Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσίας όμως προχώρησε ακόμη πιο βαθιά, επισημαίνοντας την καρδιά του ελληνικού ζητήματος: «Δυστυχώς, αυτό δεν συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, στρατηγικά δεν λύνει τα προβλήματα της χώρας». Σύμφωνα με την κ. Ματβιένκο, είναι αναγκαία η υποστήριξη της οικονομίας της Ελλάδας, δίνοντας μια πραγματική ώθηση στην ανάπτυξη παραδοσιακών τομέων της οικονομίας. Στη συνέχεια, όπως είπε, μπορεί να γίνει λόγος για φερεγγυότητα της χώρας και εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων του πληθυσμού.
..................
Truths from "ours" Valentina
Speaking with clear spikes, for many recipients and especially to Athens, on the occasion of the developments in the Greek issue, held the third in the hierarchy of power in the Russian Federation, known philhellene and former ambassador of Russia in Athens, Valentina Matvienko. The Russian official welcomed the conclusion of negotiations Greece and lenders in Brussels, noting, however, that not solve the strategic problems of the country. "I am pleased that negotiations were concluded for Greece, but it will not solve the problem of economic, financial and social situation in the country," said Ms. Matvienko and added meaningfully: "Received the next dose for a decision, which is almost one dose transit. The EU supports the economy by sending money to Greece, which returns to its own banks-lenders. " The president of the Federal Council of Russia but went even deeper, pointing to the heart of Greek question: "Unfortunately, this does not contribute to strengthening the economic development of Greece, strategically it does not solve the country's problems." According to Ms. Matvienko, the economy of Greece support is necessary, giving a real boost to the development of traditional sectors of the economy. Then, he said, can be said to be the country's solvency and fulfillment of social obligations of the population.
..................
Истине из "наше" Валентина
У разговору са јасним шиљцима, за многе прималаца, а посебно у Атини, поводом дешавања у грчком издању, одржан трећи у хијерархији власти у Руској Федерацији, познатог пхилхеллене и бивши амбасадор Русије у Атини, Валентина Матвиенко. Руски званичник је поздравио окончање преговора Грчке и кредитора у Бриселу, истичући, међутим, да не решава стратешке проблеме у земљи. "Драго ми је да су преговори закључен за Грчку, али то неће решити проблем економске, финансијске и социјалне ситуације у земљи", рекла је Матвиенко и додао смислено: "примљена следећу дозу за доношење одлуке, што је скоро једна доза транзит. ЕУ подржава економију слањем новца у Грчку, која се враћа својим банкама-кредиторима. " Председник Савезног већа Русије, али је отишао још дубље, указујући на срцу грчке питање: "Нажалост, ово не доприноси јачању економског развоја Грчке, стратешки не решава проблеме у земљи." Према речима Матвиенко, економија подршке Грчкој је потребно, даје прави подстицај за развој традиционалних сектора привреде. Затим, како је рекао, може се рећи да је солвентност и испуњавање социјалних обавеза становништва у земљи.
..................
Истины из "нашего" Валентина
Говоря с четкими шипами, для многих получателей, и особенно в Афинах, по случаю событий в греческой проблеме, состоится третий в иерархии власти в Российской Федерации, известный грекофил и бывший посол России в Афинах, Валентина Матвиенко. Русский официальный приветствовал завершение переговоров Греция и кредиторы в Брюсселе, отметив, однако, что не решает стратегические проблемы страны. "Я рад, что переговоры были завершены в Грецию, но это не решит проблему экономического, финансового и социального положения в стране", сказала г-жа Матвиенко и добавил многозначительно: "Получил очередную дозу для принятия решения, что почти одна доза транзит. ЕС поддерживает экономику путем отправки денег в Грецию, которая возвращает его собственных банков-кредиторов ". Президент Федерального Совета России, но пошел еще глубже, указывая на сердце греческого вопроса: "К сожалению, это не способствует укреплению экономического развития Греции, стратегически это не решает проблем страны." По словам г-жи Матвиенко, экономика Греции поддержку необходимо, давая реальную толчок к развитию традиционных отраслей экономики. Затем, по его словам, можно сказать, быть платежеспособности и выполнение социальных обязательств населения страны.
..................
Verdades de "nosso" Valentina
Falando com pontos claros, para muitos destinatários e, especialmente, para Atenas, por ocasião dos desenvolvimentos na questão grega, realizada a terceira na hierarquia do poder na Federação Russa, philhellene conhecidos e ex-embaixador da Rússia em Atenas, Valentina Matvienko. O funcionário russo saudou a conclusão das negociações Grécia e credores em Bruxelas, observando, no entanto, que não resolve os problemas estratégicos do país. "Estou satisfeito que foram concluídas as negociações para a Grécia, mas não vai resolver o problema da situação económica, financeira e social do país", disse Matvienko e acrescentou significativamente: "Recebeu a próxima dose de decisão, que é quase uma dose trânsito. A UE apoia a economia através do envio de dinheiro para a Grécia, que retorna aos seus próprios bancos credores-". O presidente do Conselho Federal da Rússia, mas foi ainda mais longe, apontando para o coração da questão grega: "Infelizmente, isso não contribui para o reforço do desenvolvimento económico da Grécia, estrategicamente isso não resolve os problemas do país." De acordo com Ms. Matvienko, a economia da Grécia apoio é necessário, dar um verdadeiro impulso para o desenvolvimento dos sectores tradicionais da economia. Então, disse ele, pode-se dizer que a solvência eo cumprimento das obrigações sociais da população do país.
..................
Verità di "nostro" Valentina
Parlando con i punti chiari, per molti destinatari e soprattutto ad Atene, in occasione degli sviluppi della questione greca, che si tiene il terzo nella gerarchia del potere nella Federazione Russa, philhellene noto ed ex ambasciatore della Russia ad Atene, Valentina Matvienko. Il funzionario russo ha accolto con favore la conclusione dei negoziati Grecia e istituti di credito a Bruxelles, rilevando, tuttavia, che non risolve i problemi strategici del paese. "Sono lieto che i negoziati sono stati conclusi per la Grecia, ma non risolverà il problema della situazione economica, finanziaria e sociale del Paese", ha detto la signora Matvienko e ha aggiunto significato: "Ricevuto la dose successiva di decisione, che è quasi una dose transito. L'UE sostiene l'economia con l'invio di denaro alla Grecia, che restituisce ai propri banche-finanziatori. " Il presidente del Consiglio federale della Russia ma è andato ancora più in profondità, che punta al cuore della questione greca: "Purtroppo, questo non contribuisce a rafforzare lo sviluppo economico della Grecia, strategicamente non risolve i problemi del paese." Secondo la signora Matvienko, l'economia di sostegno in Grecia è necessaria, dando una spinta reale per lo sviluppo dei settori tradizionali dell'economia. Poi, ha detto, si può dire di essere la solvibilità e l'adempimento degli obblighi sociali della popolazione del paese.
..................