Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Η "μετάλλαξη" του ΣΥΡΙΖΑ


Τα πρώτα "καμπανάκια" και τα πρώτα "αντίο" για τον Αλέξη Τσίπρα από την πλευρά των φίλων του, έρχονται από την Ισπανία και μάλιστα από "συντρόφους"!
Ειδικότερα, αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ πήρε το ανερχόμενο ισπανικό κόμμα «Podemos», τονίζοντας κατι αρχήν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της Ισπανίας και της Ελλάδας. Παράλληλα χαρακτήρισε τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες «όχι καλή», διότι αντιτίθεται στη βούληση των Ελλήνων πολιτών, η οποία αναδείχθηκε στο δημοψήφισμα και ήταν εναντίον της λιτότητας. Άκουσες Αλέξη;
Όμως, ο Έλληνας πρωθυπουργός, έχει βρει άλλους συμμάχους, τους πρώην "εχθρούς" του, όπως είναι ο Μάρτιν Σουλτς, οι ευρωσοσιαλιστές, το Λαϊκό κόμμα, ο Ζ. Γιουνγκέρ, ο Φρανσουά Ολάντ, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει και "Ολαντρέου". Είναι γεγονός πλέον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούμε με βεβαιότητα να το πούμε, μετά και την τελευταία συνέντευξη, είναι μεταλλαγμένο κόμμα. Η αποστροφή του πρωθυπουργού για το εθνικό νόμισμα ήταν η κορύφωση. Όταν μέχρι πρόσφατα ο ίδιος φώναζε με ένταση "όχι ευρώ πάση θυσία" και σήμερα αποκαλεί εθνικιστές όσους είναι υπέρ του εθνικού νομίσματος, τότε είναι ξεκάθαρο τι αναμένει κανείς στο άμεσο μέλλον από τον Έλληνα πρωθυπουργό.
Εν κατακλείδι, είναι αδιανόητο, ένας πρωθυπουργός, ο οποίος λίγα 24ωρα πριν έλαβε σαφέστατη εντολή από τους πολίτες να μη συναινέσει στις εντολές των τοκογλύφων δανειστών, να κάνει στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών και όχι μόνο να αδιαφορήσει πλήρως για την εντολή των πολιτών αλλά να περάσει στο λεγόμενο "μνημονιακό" στρατόπεδο, υπογράφοντας το πλέον σκληρό και απάνθρωπο μνημόνιο. Αυτό σίγουρα δεν είναι στάση και θέση "αριστερού" κόμματος. Τουλάχιστον όπως έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα την εν γένει "αριστερά" μέσα από τους αγώνες, τις ιδέες και τος πρωτοβουλίες της. Καληνύχτα Αλέξη!
...............
The \ "mutation \" SYRIZA
The first \ "chimes \" and the first \ "bye \" Alexis Tsipras on the part of his friends, coming from Spain and even from \ "partner \"!
In particular, distances from SYRIZA took the rising Spanish party «Podemos», stressing primarily something the differences between Spain and Greece. At the same time called the agreement with the European leaders "not good", it opposes the will of the Greek citizens, which emerged in the referendum were against the austerity. Alexis heard? However, the Greek prime minister, has found other allies, former \ "enemies \", as is Martin Schulz, the evrososialistes, the Popular Party, the Z. Juncker, Francois Hollande, which had characterized and \ "Olantreou \ ". It is a fact now that SYRIZA, we can confidently say, after the last interview, is mutated party. The aversion of the prime minister for the national currency was the climax. Where until recently he was shouting with intensity \ "no euro at all costs \" today called nationalists who are in favor of the national currency, then it is clear what you expect in the near future by the Greek prime minister.
In conclusion, it is inconceivable, a prime minister, who a few 24 hour ago took a very clear mandate from the citizens not to consent to the commands of usurers lenders do turn one hundred eighty degrees and not just completely indifferent to command citizens but to pass on called \ "mnimoniako \" camp, signing the most cruel and inhumane memorandum. This is certainly not posture and position \ "left \" party. At least as we have known until now generally \ "left \" through struggles, ideas and Tosh initiatives. Goodnight Alexis!
...............
O \\\ "\\\ mutação" do SYRIZA
O primeiro \\\ "\\\ sino" e \\\ primeiro "adeus \\\" Alexis Tsipras por parte de seus amigos, vindos de Espanha e até mesmo de \\\ "\\\ companheiros" !
Em particular, as distâncias de SYRIZA levou a crescente Espanhol partido «Podemos», sublinhando principalmente algo que as diferenças entre a Espanha ea Grécia. Ao mesmo tempo, chamou o acordo com os líderes europeus "não é bom", se opõe à vontade dos cidadãos gregos, que surgiram no referendo eram contra a austeridade. Alexis ouviu? No entanto, o primeiro-ministro grego, encontrou outros aliados, o ex-\\\ "\\\ inimigos", como é Martin Schulz, as evrososialistes, o Partido Popular, a Z. Juncker, Francois Hollande, que tinha caracterizado e \\\ "\\\ Olantreou". É um fato, agora que SYRIZA, partido podemos dizer com confiança, após a última entrevista, é mutante. A aversão do primeiro-ministro para a moeda nacional foi o clímax. Onde até recentemente ele estava gritando com intensidade \\\ "no euro a todo custo \\\" chamado hoje nacionalistas que são a favor da moeda nacional, então é claro que você espera no futuro próximo pelo primeiro-ministro grego.
Em conclusão, é inconcebível, um primeiro-ministro, que alguns 24 horas atrás deu um mandato muito claro por parte dos cidadãos não consentir aos comandos de usurários credores não virar cento e oitenta graus e não apenas completamente indiferente para comandar os cidadãos, mas para passar chamados \\\ "\\\ mnimoniako" acampamento, a assinatura do memorando mais cruel e desumana. Esta não é certamente postura e posição \\\ "\\\ esquerda" do partido. Pelo menos como a conhecemos até agora geralmente \\\ "\\\ esquerda" através de lutas, ideias e iniciativas Tosh. Boa noite Alexis!
...............
\\\\\\\ "\\\\\\\ Мутација" од СИРИЗА
Прво \\\\\\\ '\\\\\\\ звона "и први \\\\\\\' \\\\\\\ збогом" Алексис Ципрас од стране својих пријатеља, долази из Шпаније, па чак и од \\\\\\\ '\\\\\\\ "другова!
Посебно, удаљеност од СИРИЗА је диже шпански странке «Подемос», наглашавајући пре свега нешто разлике између Шпаније и Грчке. Истовремено се зове споразум са европским лидерима "није добро", она се противи вољу грчких држављана, која се појавила на референдуму били против штедње. Алексис чуо? Међутим, грчки премијер, је пронашао други савезници, бивши \\\\\\\ '\\\\\\\ непријатеља ", као што је Мартин Шулц, у еврососиалистес, народне странке, З. Јункер, Франсоа Оланд, кога је описао и \\\\\\\ "Олантреоу \\\\\\\". Чињеница је да сада СИРИЗА, можемо са сигурношћу може рећи, након последњег разговора, је мутиран странке. Аверзија премијера за националну валуту је био врхунац. Где је он донедавно је викао са интензитетом \\\\\\\ "нема евро по сваку цену \\\\\\\" и данас назива националистима који су у корист националне валуте, онда је јасно шта очекујете у блиској будућности Грчки премијер.
У закључку, то је незамисливо, премијер, који је неколико 24 сата пре узео врло јасан мандат од грађана да не пристане на командама зеленаше кредитори не окренути стотину осамдесет степени, а не само потпуно равнодушан према командује грађане, али да пренесе под називом \\\\\\\ "\\\\\\\ мнимониако" камп, потписивањем највише сурово и нехумано меморандум. Ово свакако не држање и став \\\\\\\ '\\\\\\\ лефт "странку. Најмање што смо знали до сада уопште \\\\\\\ "лефт \\\\\\\" кроз борбе, идејама и иницијативама Тосх. Лаку ноћ Алексис!
...............
\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ Мутация" СИРИЗА
Первый \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ колокола" и первый \\\\\\\\\\\\ \\\ "до свидания \\\\\\\\\\\\\\\" Алексис Tsipras на части его друзей, исходя из Испании и даже из \\\\\\\\\\\ \\\\ "товарищи \\\\\\\\\\\\\\\"!
В частности, расстояния от СИРИЗА заняла рост испанской партии «PODEMOS», подчеркнув, прежде всего, то, что различия между Испанией и Грецией. В то же время под названием соглашение с европейскими лидерами "не хорошие", он выступает против воли греческих граждан, которые возникли в референдуме были против жесткой экономии. Алексис слышали? Тем не менее, премьер-министр Греции, нашла другие союзники, бывший \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ врагов», такие Мартин Шульц, в evrososialistes, Народная партия, З. Юнкер, Франсуа Олланд, которого он описал и \\\\\\\\\\\\\\\ "Olantreou \\\\\\\\ \\\\\\\ ". Это факт, что в настоящее время СИРИЗА, мы можем с уверенностью сказать, что после последнего интервью, мутирует партия. Неприятие премьер-министра по национальной валюте кульминации. Где до недавнего времени он кричал с интенсивностью \\\\\\\\\\\\\\\ "не евро на всех расходов \\\\\\\\\\\\\\\" и сегодня не называет эти националистов для гривни, то ясно, что ожидать в ближайшем будущем от греческого премьер-министра.
В заключение, это немыслимо, премьер-министр, который мало 24 час назад принял очень четкий мандат от граждан не согласиться с командами ростовщиков кредиторы повернуть сто восемьдесят градусов и не только совершенно равнодушен командовать граждан, но передать так называемый \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ mnimoniako" лагерь, подписав самую жестокую и бесчеловечную меморандум. Это, конечно, не поза и положение \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ оставили" партия. По крайней мере, мы не знали до сих пор, как правило \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ оставили" через борьбу идей и, Тош инициативы. Спокойной ночи Алексис!
...............
La "mutación \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ "SYRIZA
Los primeros \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "campanas \\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\ "y primero \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ "adiós \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Alexis Tsipras por parte de sus amigos, procedentes de España especialmente de \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "camaradas \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ "!
En particular, las distancias de SYRIZA tomaron la salida española partido «Podemos», haciendo hincapié sobre todo algo las diferencias entre España y Grecia. Al mismo tiempo se llama el acuerdo con los líderes europeos "no es bueno", se opone a la voluntad de los ciudadanos griegos, que surgieron en el referéndum estaban en contra de la austeridad. Alexis oyó? Sin embargo, el primer ministro griego, ha encontrado otros aliados, antiguos enemigos \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ", al igual que Martin Schulz, los evrososialistes, el Partido Popular, la Z. Juncker, Francois Hollande, a quien había descrito y \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "Olantreou \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ". Es un hecho, ahora que SYRIZA, partido que podemos decir con confianza, después de la última entrevista, está mutado. La aversión del primer ministro para la moneda nacional fue el clímax. Donde hasta hace poco estaba gritando con intensidad \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "ningún euro a toda costa \\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "ha pedido hoy los nacionalistas que están a favor de la moneda nacional, entonces es claro lo que esperan en un futuro próximo por el primer ministro griego, .
En conclusión, es inconcebible, un primer ministro, quien hace algunos 24 horas dio un mandato muy claro de los ciudadanos a no consentir a los mandamientos de usureros prestamistas se vuelven ciento ochenta grados y no sólo completamente indiferente para comandar los ciudadanos sino para transmitir \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ llamado "mnimoniako \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ "campo, la firma del memorando más cruel e inhumana. Esto ciertamente no es la postura y la posición \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "izquierda \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "partido. Al menos como lo hemos conocido hasta ahora generalmente \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "izquierda \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "a través de las luchas, ideas e iniciativas Tosh. Goodnight Alexis!
...............