Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Μετά τον Καραμανλή θα έχουμε και νέο "ήρωα;"


Κόφτε τις ανοησίες επιτέλους περί απειλών και απολαύστε κανένα μπάνιο. Ετσι θα καλύψουν τον ολετήρα που έρχεται! Έτσι θα καλύψουν το μικρό τους ανάστημα. Ετσι θα καλύψουν την υποταγή τους, την οριστική παράδοση της Ελλάδας στο Δ´ οικονομικό Ράιχ!
Η εθνική καταστροφή ολοκληρώνεται, αν δεχθεί ο πρωθυπουργός (;) την γερμανική πρόταση για την λεγόμενη συντεταγμένη έξοδο από το ευρώ και την εφαρμογή διπλού νομίσματος! Θα πρόκειται για εθνικό έγκλημα!! Μόνο "ασύντακτη", μονομερής εθελούσια έξοδος από το ευρώ για να μην ισχύουν ευρωπαϊκοί κανόνες και μνημόνια!
Μονομερής διαγραφή χρέους και για δέκα χρονια εκτός αγορών! Οπως το έκαναν με λεβεντιά, Αργεντινή και Ισλανδία κερδίζοντας την Εθνική κυριαρχία, την ελευθερία, τον παγκόσμιο σεβασμό και πανω από όλα αισιοδοξια και λαμπρό μέλλον για τις επόμενες γενιές! Και επιτέλους, μην ακούτε την ηληθιότητα που πλασάρουν κάθε λογής παπαγαλάκια, ότι δήθεν οι χώρες αυτές δεν ήταν στο ευρώ! Δεν έχει καμία σχέση. Πρόκειται για απόφαση ενός κράτους να χαράξει δική του νομισματική και οικονομική πολιτική! Αυτό υπερισχύει των πάντων!
VENCEREMOS!
...................
After Karamanlis we will have new \ "hero \"?
Cutters nonsense threats on at last and enjoy any bathroom. This will cover the oletira coming! This will cover their small stature. This will cover their submission, the final surrender of Greece in the fourth financial Reich!
The national disaster is completed, if the prime minister accepted (?) The German proposal for the so-called orderly exit from the euro and the implementation of dual currency! It is a national crime !! Only \ "badly organized \" unilateral voluntary exit from the euro not to apply European rules and memorandums! Unilateral cancellation of debt and for ten years outside markets! As they did with gallantry, Argentina and Iceland gaining sovereignty, freedom, universal respect and above all optimism and bright future for generations to come! And finally, do not listen to ilithiotita peddling all sorts of parrots alleges that these countries were not in euros! It has nothing to do. This is a decision of a state to carve its own monetary and economic policy! This overrides everything!
VENCEREMOS!
...................
Након Караманлис ћемо имати нову \\\ "\\\ херој"?
Исеците бесмислене претње на напокон и уживати свако купатило. Ово ће покрити олетира долази! Ово ће покрити своје мали углед. Ово ће покрити своју тезу, коначну предају Грчке у четвртом финансијском Рајха!
Националне катастрофе је завршен, ако премијер прихватио (?) Немачки предлог за тзв уредно изласка из евра и имплементацију дуал валуте! То је национални злочин !! Само \\\\\\\ '\\\\\\\ лоше организована "једнострана добровољно излазак из евро не примењују европске правила и меморандума! Једнострани раскид дуга и за десет година изван тржишта! Као што су урадили са галантеријом, Аргентина и Исланд добија суверенитет, слободу, универзално поштовање и изнад свега оптимизма и светле будућности за генерације које долазе! И на крају, не слушај илитхиотита продавао све врсте папагаја наводи да ове земље нису биле у еврима! То нема никакве везе. Ово је одлука државе да поделе своју монетарну и економску политику! Ово замењује све!
ВЕНЦЕРЕМОС!
...................
Вырезать нонсенс угрозы на наконец и наслаждаться любой ванной комнаты. Это покроет oletira идет! Это покроет их маленького роста. Это покроет их представления, окончательное капитуляции Греции в четвертом финансовом рейха!
Национальное бедствие завершено, если премьер-министр принял (?) Предложение Германии для так называемого упорядоченного выхода из евро и реализации бивалютной! Это национальное преступление !! Только \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ плохо организована" одностороннее добровольное выход из евро, чтобы не применять европейские правила и меморандумы! Одностороннее расторжение долга и в течение десяти лет внешние рынки! Как они сделали с галантностью, Аргентина и Исландия обретения суверенитета, свободы, всеобщее уважение и, прежде всего, оптимизма и светлого будущего для грядущих поколений! И, наконец, не слушайте ilithiotita торгуют все виды попугаев утверждает, что эти страны не были в евро! Это не имеет ничего общего. Это решение государства, чтобы вырезать его собственную денежную и экономическую политику! Это отменяет все!
Мы победим!
...................
Tagliare le minacce sciocchezze su alla fine e godere di ogni bagno. Questo riguarderà la oletira arrivando! Questo riguarderà la loro piccola statura. Questo riguarderà la loro presentazione, la resa finale della Grecia nel quarto Reich finanziario!
Il disastro nazionale è completato, se il primo ministro ha accettato (?) La proposta tedesca per la cosiddetta uscita ordinata dall'euro e l'implementazione di doppia valuta! Si tratta di una criminalità nazionale !! Solo \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "male organizzato \\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\ "uscita volontaria unilaterale dall'euro non applicare le norme e protocolli europei! Le remissioni di debiti e per dieci anni i mercati al di fuori! Come hanno fatto con galanteria, l'Argentina e l'Islanda guadagnando la sovranità, la libertà, il rispetto universale e, soprattutto, l'ottimismo e brillante futuro per le generazioni a venire! E, infine, non ascoltare a ilithiotita spaccio tutti i tipi di pappagalli sostiene che questi paesi non erano in euro! Non ha niente a che fare. Si tratta di una decisione di uno Stato di ritagliarsi la propria politica monetaria ed economica! Questo sovrascrive tutto!
VENCEREMOS!
...................