Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Ενα δυνατό πάνδημο "ΟΧΙ" την Κυριακή!


Ο ελληνικός λαός και μνήμη έχει και σοφή κρίση όταν αυτό απαιτείται! Και η τρέχουσα συγκυρία απαιτεί να το αποδείξει στην πράξη! Την Κυριακή στις κάλπες. Θα αποδείξει όμως πανω από όλα ότι ΘΥΜΑΤΑΙ: σε πείσμα των πάσης φύσεως άεργων και επαγγελματιών της πολιτικής, που τον θέλουν λοβοτομημένο! και αυτό είναι το ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ του δημοψηφίσματος της Κυριακής! ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΑΟΣ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΣ!
Απέναντι λοιπόν:
σε όλους αυτούς τους τυχοδιώκτες της πολιτικής, σε αυτούς που:
μας πόνεσαν τόσο πολύ,
μας ισοπέδωσαν ως Έθνος και ως κυρίαρχο Λαό,

μας κατέστρεψαν οικονομικά,
μας διέλυσαν κοινωνικά,
μας διέσυραν διεθνώς,
μας άρπαξαν την ιδιωτική και δημόσια περιουσία
ΑΠΕΝΑΝΤΙ σε όλους αυτούς, σε όλο αυτό το "ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ"
την Κυριακή στις 5 Ιουλίου έχουμε μόνο μια επιλογή:
Ένα δυνατό, πάνδημο, πατριωτικό, ελληνικό "ΟΧΙ" !!
..............
A possible pandemic "NO \" Sunday!
The Greek people and has memory and wise judgment when required! And the current situation requires to prove it in practice! On Sunday polls. But it proved above all that REMEMBER: in spite of all kinds of reactors and policy professionals who want lovotomimeno! and this is the stakes of the referendum Sunday! THAT THERE ARE PEOPLE LOVOTOMIMENOS!
Opposite then:
All these adventurers policy to those who:
hurt us so much,
They razed us as a nation and as a sovereign people,
destroyed our economy,
They tore our social,
diesyran us internationally,
They ripped our private and public property
Against all of them, throughout this \ "BLACK FRONT \"
Sunday July 5 we have only one choice:
A possible pandemic, patriotic, Greek \ "NO \" !!
..............
Могуће \ "НЕ \" Недеља!
Грчки народ и има меморију и мудар пресуду када је то потребно! А тренутна ситуација захтева да се докаже у пракси! У недељу анкетама. Али показало се, пре свега да се сетим: упркос свим врстама реактора и политика професионалаца који желе ловотомимено! и ово је улог референдума у недељу! Да постоје људи ЛОВОТОМИМЕНОС!
Супротно онда:
Све ово авантуристи политика према онима који:
повредити нас толико,
Нас сравњено су као нација и као суверен народ,
уништили нашу економију,
Они поцепао наш друштвени,
диесиран нас на међународном плану,
Они поцепао наше јавне и приватне имовине
Против свих њих, током овог \ "блацк фронт \"
Недеља 5. јул имамо само један избор:
Могуће пандемије, патриотска, грчки \ "НЕ !!
..............
Можно \\\ "\\\ НЕТ" Воскресенье!
Греческий народ и имеет память и мудрый решение, когда требуется! И нынешняя ситуация требует, чтобы доказать это на практике! В воскресенье выборы. Но это оказалось выше всего, ПОМНИТЕ: несмотря на все виды реакторов и профессионалов, которые хотят политики lovotomimeno! и это ставки референдума воскресенье! Что есть люди, LOVOTOMIMENOS!
Напротив, то:
Все это политика для тех, кто авантюристов:
больно нас так много,
Они сравняли нас как нации и как суверенного народа,
разрушили нашу экономику,
Они разорвали наш социальный,
diesyran нас на международном уровне,
Они разорвал нашу частную и общественную собственность
Против всех из них, на протяжении всего этого \\\ "\\\" черная передняя
Воскресенье 5 июля мы есть только один выбор:
Можно пандемии, патриотическое, греческий \\\ "НЕТ !!
..............
Una possibile \\\\\\\ '\\\\\\\ NO "Domenica!
Il popolo greco ed ha la memoria e il giudizio saggio quando richiesto! E la situazione attuale richiede di dimostrare in pratica! La domenica sondaggi. Ma si è rivelato soprattutto che RICORDA: a dispetto di tutti i tipi di reattori e professionisti della politica che vogliono lovotomimeno! e questa è la posta in gioco del referendum Domenica! Che ci sono persone LOVOTOMIMENOS!
Di fronte poi:
Tutti questi avventurieri della politica a coloro che:
farci del male così tanto,
Ci hanno raso al suolo come nazione e come popolo sovrano,
distrutto la nostra economia,
Hanno strappato i nostri social,
noi diesyran internazionale,
Hanno strappato la nostra proprietà privata e pubblica
Contro tutti loro, in tutta questa \\\\\\\ "FRONT NERO \\\\\\\"
Domenica 5 Luglio abbiamo una sola scelta:
Una possibile pandemia, patriottico, greca \\\\\\\ "NO !!
..............
Una posible \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ NO" Domingo!
El pueblo griego y tiene memoria y el juicio sabio cuando sea necesario! Y la situación actual requiere que demostrarlo en la práctica! En encuestas Domingo. Pero resultó, sobre todo, que RECUERDE: a pesar de todos los tipos de reactores y profesionales de la política que quieren lovotomimeno! y esto es la apuesta del referéndum Domingo! QUE HAY GENTE LOVOTOMIMENOS!
Frente a continuación:
Todas estas políticas aventureros a los que:
daño a nosotros tanto,
Nos arrasadas como nación y como pueblo soberano,
destruido nuestra economía,
Arrancaron nuestra sociales,
nos diesyran internacionalmente,
Arrancaron nuestra propiedad privada y pública
Contra todos ellos, a través de este \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ FRENTE NEGRO"
Domingo 05 de julio tenemos una sola opción:
Una posible pandemia, patriótico, griega \\\\\\\\\\\\\\\ "NO !!
..............