Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Αυτά είναι διαπραγματεύσιμα για σένα;


Τι προτείνεται λοιπόν μέσω του νέου μνημονίου που ζητείται να συμφωνηθεί και να υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση; Η τελική ισοπέδωση μιας ολόκληρης χώρας! Ο αφανισμός της ως εθνική υπόσταση και η οριστική μετατροπή της σε γερμανική αποικία, μια πραγματική πλεον αποικία χρέους!
-Η δημοσιονομική πορεία της χώρας θα στηρίζεται στη βάση των πρωτογενών πλεονασμάτων 1%, 2%, 3%, και 3,5% του ΑΕΠ για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα!
-Να ενοποιηθούν οι συντελεστές (ΦΠΑ) σε έναν ενιαίο συντελεστή 23%, ο οποίος θα περιλαμβάνει εστιατόρια και υπηρεσίες τροφοδοσίας

-Να εξαλειφθεί η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των αγροτών στον κώδικα φορολογίας
-Να αυξηθεί η εισφορά αλληλεγγύης
-Να καταργηθούν οι εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των νησιών
-να απαιτηθεί 100% προκαταβολή του φόρου για το εταιρικό εισόδημα, καθώς και για τον φόρο εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων
-να καταργηθούν οι επιδοτήσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες
-να επιτευχθεί καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας των επιδοτήσεων πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες
-εν όψει της αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών, να προσαρμοστούν οι συντελεστές φόρου ακινήτων, αν χρειαστεί, για να διασφαλιστούν το 2015 και το 2016 έσοδα από τον φόρο ακίνητης περιουσίας ύψους 2,65 δισ. ευρώ και να προσαρμοστεί η εναλλακτική ελάχιστη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
-Να δρομολογηθεί η επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας υπό τους συμφωνηθέντες όρους αναφοράς με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο την εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ
-να μειωθεί το ανώτατο όριο για τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 400 εκατομμύρια ευρώ, με σειρά στοχοθετημένων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του προσωπικού
-θα εφαρμόσουν πλήρως ή θα αντικαταστήσουν / προσαρμόσουν τους συντελεστές βιωσιμότητας για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ
-σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους
-πάγωμα των μηνιαίων ορίων εγγυημένων ανταποδοτικών συντάξεων
-αύξηση των εισφορών υγείας για τους συνταξιούχους από 4% σε 6% κατά μέσο όρο και επέκταση και στις επικουρικές συντάξεις
-Σχετικά με τις κατασχέσεις, να θεσπίσει νομοθεσία για την εξάλειψη του ανώτατου ορίου του 25% επί των μισθών και των συντάξεων και τη μείωση όλων των ορίων στα 1.500 ευρώ
-Να περιληφθούν προς ιδιωτικοποίηση όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΔ
Αυτά είναι διαπραγματεύσιμα για σένα;
Αν ναι, τότε ξεπουλήσου .....πες ναι! Εγώ έχω ήδη αποφασίσει: ΟΧΙ!!
....................
These are negotiable for you?
So what is proposed through the new memorandum requested to be agreed and signed by the Greek government? The final leveling of an entire country! The annihilation of a national status and the final conversion into German colony, a real longer debt colony!
-The Fiscal path the country will be based on the basis of primary surplus of 1%, 2%, 3% and 3.5% of GDP for the years 2015, 2016, 2017 and 2018 respectively!
-To Unify rates (VAT) at a single rate of 23%, which includes restaurants and catering services
-To Eliminate the favorable tax treatment of farmers in the Tax Code
-To Increase the solidarity levy
-To Eliminate the discounts, including the islands
-to require 100% advance payment of tax on corporate income, as well as the individual corporate income tax
-to abolish subsidies for excise duty diesel fuel for farmers
-to achieve better targeting of the eligibility of heating oil subsidies, to reduce by half the costs
en view of the revision of zones objective values to adjust the property tax rates if necessary to safeguard the 2015 and 2016 income from property tax of EUR 2.65 bn. euros and adjust the alternative minimum income tax persons
-To Launch a review of the social welfare system under the agreed terms of reference with the technical assistance of the World Bank aiming to save 0.5% of GDP
-to reduce the ceiling on military expenditure by 400 million euro, with a series of targeted measures, including the reduction of staff
-You fully implement or replace / adjust their viability rates for supplementary pensions and lump
-stadiaki abolishing the solidarity benefit (EKAS) for all pensioners
-pagoma monthly limits guaranteed anticipatory pensions
-Increase of health contributions for pensioners from 4% to 6% on average and expansion and supplementary pensions
About-foreclosures to introduce legislation to eliminate the ceiling of 25% on salaries and pensions and the reduction of all limits to 1,500 euros
-Not Included for privatization all assets HRADF
These are negotiable for you?
If so, then sell ..... say yes! I have already decided: NO !!
....................
Ово је по договору за вас?
Дакле, оно што је предложено преко новог меморандума тражи да буде договорено и потписано од стране грчке владе? Коначни изравнавање у цијелој земљи! Уништење националног статуса и коначно претварање у немачком колонију, прави више колонија дуг!
-У Фискална пут земља ће бити заснована на основу примарног суфицита од 1%, 2%, 3% и 3,5% БДП-а за године 2015, 2016, 2017 и 2018, респективно!
-Да Уједини стопе (ПДВ) на јединственом стопом од 23%, која укључује ресторане и угоститељске услуге
-Да Елиминисати повољан порески третман пољопривредника у Пореској законика
-Да Повећајте солидарности такса
-Да Елиминишите попусти, укључујући острва
и жеље захтевају 100% авансно плаћање пореза на добит предузећа, као и порез на добит индивидуални корпоративни
-да укинути субвенције за акцизе дизела за пољопривреднике
-да се постигне боље усмјеравање подобности лож уља субвенција, како би се смањила за половину трошкова
ср обзиром на ревизија зона објективних вредности прилагођавања пореза на имовину стопе ако је потребно да се сачува 2015 и 2016 приход од пореза на имовину од ЕУР 2,65 милијарди евра. и подесите алтернативну минималну порез на доходак особе
-Да Лаунцх преглед система социјалне заштите у складу са договореним условима референце уз техничку подршку Свјетске банке у циљу да спасе 0,5% БДП-а
-да се смањи плафон на војне трошкове за 400 милиона евра, са низом циљаних мера, укључујући смањење особља
Ти потпуности спроведе или заменити / прилагодити њихову одрживост стопе за допунске пензије и паушално
-стадиаки укидање солидарности корист (Екас) за све пензионере
-пагома месечне ограничења загарантована антиципације пензије
-Повечање Здравствених доприноса за пензионере од 4% до 6% у просеку и експанзије и допунске пензије
О-хипотеке да уведу закон да елиминише плафон од 25% на плате и пензије и смањење свих граница до 1.500 евра
-Не Укључено за приватизацију сву имовину ХРАДФ
Ово је по договору за вас?
Ако је тако, онда прода ..... реци да! Већ сам одлучио: НЕ !!
....................
Они являются предметом переговоров для вас?
Так что предлагается в рамках нового меморандума запрашиваемой должен быть согласован и подписан правительством Греции? Окончательный выравнивание всей стране! Уничтожение национальной статуса и окончательное превращение в немецкой колонии, реальная больше колония долг!
-The Финансовый путь страна будет основываться на основе первичного профицита в 1%, 2%, 3% и 3,5% от ВВП за годы 2015, 2016, 2017 и 2018 соответственно!
-Для Унификация цену (НДС) при единой ставке 23%, который включает в себя рестораны и услуги общественного питания
-Для Устранить благоприятный налоговый режим фермеров в Налоговом кодексе
-Для Увеличьте солидарности налог
-Для Ликвидации скидки, в том числе на островах
-Для требует 100% предоплату налога на доходы корпораций, а также индивидуальный подоходный налог корпоративный
-в отменить субсидии на акциза дизельное топливо для фермеров
-в достижения более целенаправленное приемлемости отопление субсидии на нефть, чтобы уменьшить наполовину затраты
ан зрения пересмотра зон объективных ценностей, чтобы настроить ставки по налогу на имущество, если это необходимо для обеспечения дохода 2015 и 2016 от налога на имущество EUR 2.65 млрд. евро и регулировать альтернативный минимальный налог на прибыль лиц
-Чтобы Начать пересмотр системы социального обеспечения в соответствии с согласованными условиями ведения при техническом содействии Всемирного банка, направленной на сохранение на 0,5% ВВП
-в снизить потолок на военных расходах на 400 млн евро, с серией целенаправленных мер, включая сокращение персонала
-Вы Полностью осуществлять или заменить / корректировать свои цены жизнеспособность дополнительных пенсий и комок
-stadiaki отмены солидарности выгоду (ēkas) для всех пенсионеров
-pagoma месячные лимиты гарантируется упреждающие пенсии
-увеличение Взносов здоровья для пенсионеров от 4% до 6% в среднем и расширения и дополнительных пенсий
О-выкупа ввести законодательство, чтобы устранить потолок 25% на зарплаты и пенсии и сокращение всех пределах до 1500 евро
-Не Комплекте для приватизации всех активов HRADF
Они являются предметом переговоров для вас?
Если это так, то продать ..... сказать, да! Я уже решил,: НЕТ !!
....................
Estos son negociables para usted?
Así que lo que se propone a través del nuevo memorando solicitado que se acuerden y firmado por el Gobierno griego? La nivelación final de todo un país! La aniquilación de un estado nacional y la conversión final en colonia alemana, una colonia de la deuda real ya!
-La Ruta fiscal del país se basa en la base de superávit primario de 1%, 2%, 3% y 3,5% del PIB para los años 2015, 2016, 2017 y 2018, respectivamente!
Tasas -Para Unificar (IVA) a un tipo único del 23%, que incluye restaurantes y servicios de catering
-Para Eliminar el tratamiento fiscal favorable de los agricultores en el Código Tributario
-Para Aumentar la contribución de solidaridad
-Para Elimine los descuentos, incluyendo las islas
-para requerir el pago 100% por adelantado del impuesto sobre la renta de sociedades, así como el impuesto sobre la renta de sociedades individuales
: para suprimir las subvenciones para el gasóleo impuesto especial para los agricultores
-para lograr la mejor orientación de la elegibilidad de los subsidios de combustible para calefacción, para reducir a la mitad los costes
en vista de la revisión de las zonas de los valores objetivos para ajustar las tasas de impuestos a la propiedad si es necesario para salvaguardar la renta 2015 y 2016 de la contribución territorial de 2,65 mm de euros. euros y ajustar el impuesto a la renta mínimo alternativo personas
-Para Lance un examen del sistema de bienestar social en los términos de referencia acordados con la asistencia técnica del Banco Mundial con el objetivo de salvar a 0,5% del PIB
-para reducir el límite máximo de los gastos militares en 400 millones de euros y con una serie de medidas específicas, incluida la reducción de personal
-Usted Plenamente implementar o reemplazar / ajustar sus tasas de viabilidad de las pensiones complementarias y nudo
-stadiaki abolir el beneficio solidaridad (EKAS) para todos los pensionistas
-pagoma límites mensuales garantizadas las pensiones anticipadas
-Aumento De las contribuciones de salud para los jubilados de 4% a 6% en las pensiones medias y de expansión y complementarias
Acerca de-ejecuciones hipotecarias para introducir legislación para eliminar el límite del 25% en los salarios y las pensiones y la reducción de los límites de € 1.500
-No Incluido para la privatización de todos los activos HRADF
Estos son negociables para usted?
Si es así, entonces vender ..... decir que sí! Yo ya lo he decidido: NO !!
....................
Queste sono negoziabili per voi?
Allora, cosa si propone attraverso il nuovo protocollo richiesto da concordare e firmato dal governo greco? Il livellamento finale di un intero paese! L'annientamento di uno statuto nazionale e la conversione finale in colonia tedesca, una colonia debito vero più a lungo!
-Il Percorso fiscale del paese sarà basato sulla base di avanzo primario del 1%, 2%, 3% e il 3,5% del PIL per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, rispettivamente!
Tassi -Per Unificare (IVA) a un tasso unico del 23%, che comprende ristoranti e servizi di catering
-Per Eliminare il trattamento fiscale favorevole degli agricoltori nel Codice Fiscale
-Per Aumentare il prelievo di solidarietà
-Per Eliminare gli sconti, comprese le isole
-per richiedere 100% il pagamento anticipato delle imposte sul reddito delle società, così come l'individuo sul reddito delle società
-per abolire le sovvenzioni delle accise gasolio per gli agricoltori
-per ottenere più mirati gli ammissibilità delle sovvenzioni petrolifere riscaldamento, di ridurre di metà delle spese
it vista della revisione di zone valori oggettivi di adeguare le aliquote di imposta fondiaria, se necessario, per salvaguardare il 2015 e il 2016 il reddito da imposta di proprietà di EUR 2,65 miliardi di euro. euro e regolare l'imposta sul reddito minima alternativa persone
-Per Avviare una revisione del sistema di protezione sociale sotto il mandato concordato di riferimento con l'assistenza tecnica della Banca mondiale con l'obiettivo di risparmiare 0,5% del PIL
-per ridurre il massimale di spesa militare di 400 milioni di euro, con una serie di misure mirate, tra cui la riduzione del personale
-È Completamente attuare o sostituire / regolare i loro tassi di redditività per le pensioni complementari e lump
-stadiaki abolire il beneficio di solidarietà (CFSL) per tutti i pensionati
-pagoma limiti mensili garantiti pensioni anticipate
-Aumentare Di contributi sanitari per i pensionati dal 4% al 6% sulle pensioni medie e di ampliamento e supplementari
Informazioni-pignoramenti a introdurre una legislazione per eliminare il tetto del 25% sugli stipendi e le pensioni e la riduzione di tutti i limiti a 1500 €
-Non Inclusa per la privatizzazione di tutte le attività HRADF
Queste sono negoziabili per voi?
Se è così, poi vendere ..... dire sì! Ho già deciso: NO !!
....................