Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

41 χρόνια «Αττίλας» στην Κύπρο


Πέρασαν 41 ακριβώς χρόνια, όταν στις 20 Ιουλίου 1974,περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες, με την υποστήριξη της τουρκικής Αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα και κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τετρακόσια τέσσερα χρόνια μετά την οθωμανική εισβολή, η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου βρίσκεται μπροστά σε μία νέα εισβολή.
Η απόβαση των Τουρκικών στρατευμάτων που ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις, με ένα μήνα σχεδόν διαφορά η πρώτη από τη δεύτερη, είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη κατοχή του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, περίπου 4.000 νεκροί, και 1.619 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Οι Τούρκοι κατακτούν το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της βιομηχανίας, το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων. Αυτό, καμία συνθήκη, κανένας πολιτικός, που θέλει να λέγεται Έλληνας - Κύπριος δεν μπορεί να το συγχωρήσει και να το νομιμοποιήσει. Θα πρόκειται τουλάχιστον για προδοσία απέναντι στην πατρίδα, στον ελληνισμό ολόκληρο.
.....................
41 years "Attila" in Cyprus
They spent just 41 years when the July 20, 1974, about 40,000 Turkish troops, backed by Turkish Air Force and Navy invaded illegally and in breach of UN Security Council Charter on the northern coast of Cyprus. Four hundred and four years after the Ottoman invasion, the modern history of Cyprus is facing a new invasion. The invasion of Turkish troops was completed in two phases, with almost a month difference from the first second, resulted in the illegal occupation of 37% of Cyprus. About 200,000 were driven from their homes, became refugees in their own country, about 4,000 dead and 1,619 reported missing. The Turks conquered 65% of arable land, 70% of the mineral wealth, 70% industry, 80% of tourist facilities. This, no treaty, no politician who wants to be called a Greek - Cypriot can not forgive and to legitimize. It will take at least treason against the homeland, the Greeks whole.
.....................
41 година "Атила" на Кипру
Они су провели само 41 година када јули 20, 1974, око 40.000 турских војника, уз подршку турског ваздухопловства и морнарице инвазију незаконито и противно Повељи Савета безбедности УН-а на северној обали Кипра. Четири стотине и четири године након отоманске инвазије, модерна историја Кипра се суочава нову инвазију. Инвазија турских војника је завршен у две фазе, са скоро месец разлику од прве секунде, резултирала илегалне окупације од 37% Кипра. О 200.000 протерано из својих домова, су постали избеглице у сопственој земљи, око 4.000 мртвих и 1.619 несталих пријавио. Турци су освојили 70% Индустрија 65% обрадивих површина, 70% рудног блага, 80% од туристичких објеката. Овај, не уговор, ниједан политичар који жели да се зове грчки - Кипарски не може да опрости и да легитимишу. То ће потрајати најмање Издаја домовине, Грке цела.
.....................
41 лет "Аттила" на Кипре
Они провели всего 41 лет, когда 20 июля 1974 года около 40000 турецкие войска при поддержке турецких ВВС и ВМС вторглись незаконно и в нарушение Устава Совета Безопасности ООН на северном побережье Кипра. Четыреста четыре года после вторжения Османской, современная история Кипра сталкивается новое вторжение. Вторжение турецких войск был завершен в два этапа, с почти месяц разница с первой секунды, в результате незаконной оккупации 37% на Кипре. О 200000 были изгнаны из своих домов, стали беженцами в своей собственной стране, около 4000 убитых и 1619 пропавшими без вести. Турки завоевали 65% пахотных земель, 70% минеральных богатств, 70% промышленности, 80% туристических объектов. Это, ни один договор, не политик, который хочет назвать греческий - кипрская не может простить и узаконить. Это займет по меньшей мере, измена родине, греки в целом.
.....................
41 anos "Attila" em Chipre
Eles passaram apenas 41 anos, quando o 20 de julho de 1974, cerca de 40.000 soldados turcos, apoiados pela Força Aérea e da Marinha turca invadiu ilegalmente e em violação da Carta do Conselho de Segurança da ONU, na costa norte de Chipre. Quatrocentos e quatro anos após a invasão otomana, a história moderna de Chipre está enfrentando uma nova invasão. A invasão das tropas turcas foi concluído em duas fases, com quase uma diferença meses a partir do primeiro segundo, resultou na ocupação ilegal de 37% de Chipre. Sobre 200.000 foram expulsos de suas casas, tornaram-se refugiados no seu próprio país, cerca de 4.000 mortos e 1.619 desaparecidas. Os turcos conquistaram 65% das terras aráveis, 70% da riqueza mineral, indústria 70%, 80% das infra-estruturas turísticas. Este, nenhum tratado, nenhum político que quer ser chamado de grego - cipriota não pode perdoar e para legitimar. Vai levar pelo menos traição contra a pátria, os gregos todo.
.....................
41 anni "Attila" di Cipro
Hanno trascorso soli 41 anni, quando il 20 luglio, 1974, circa 40.000 soldati turchi, supportati da Turkish Air Force e Navy invaso illegalmente e in violazione di sicurezza delle Nazioni Unite Carta Consiglio sulla costa settentrionale di Cipro. Quattrocento e quattro anni dopo l'invasione ottomana, la storia moderna di Cipro si trova ad affrontare una nuova invasione. L'invasione delle truppe turche è stato completato in due fasi, con quasi una differenza mese dal primo secondo, ha portato alla occupazione illegale del 37% di Cipro. Circa 200.000 sono stati cacciati dalle loro case, divennero profughi nel loro stesso paese, circa 4.000 morti e 1.619 dato per disperso. I turchi conquistarono il 65% delle terre coltivabili, il 70% della ricchezza di minerali, l'industria il 70%, l'80% delle strutture turistiche. Questo, nessun trattato, nessun politico che vuole essere chiamato un greco - cipriota non può perdonare e di legittimare. Ci vorranno almeno tradimento verso la patria, i greci intero.
.....................