Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Αthens Pride 2015

Για να καταλάβω, όσοι και όσες εκ των εκπροσώπων της πολιτικής ζωής, πήραν μέρος στην πασαρέλα των ομοφυλόφιλων, τι ήθελαν να αποδείξουν; Ερώτημα θέτω! Μπορεί να τους εκφράζει αυτή η πασαρέλα βρε αδερφέ, δε λέω! Δικαίωμά τους! Είναι και αυτό μια στάση ζωής. Προσωπικό ζήτημα όμως, όχι πολιτικό! Διότι οι κύριοι και οι κυρίες, πήραν μέρος στην πασαρέλα, όχι ως πρόσωπα, άτομα αλλά ως πολιτικά πρόσωπα φαντάζομαι και αυτό προφανώς δίνει μια άλλη προέκταση, προσδίδει άλλο βάρος στο όλο πανηγύρι των γκέι.
Δηλαδή, μια κοινωνική εκδήλωση, πολιτικοποιείται. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι διαδηλώνουν υπέρ μια σεξουαλικής προτίμησης και πηγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής για να τους στηρίξουν; Και εγώ ο φορολογούμενος τους πληρώνω. Ομολογουμένως δεν το καταλαβαίνω….
..............
To figure out who and those of the representatives of political life, took part in the catwalk gay they wanted to prove? Query stash! Can expresses this catwalk vre bro, I do not say! Their right! This is also an attitude to life. Personal issue but not political! Because gentlemen and ladies, took part in the catwalk, not as individuals, but as people imagine politicians and this obviously gives another extension, adds another burden to the whole festival gay. That is, a social event politicized. That is, some people demonstrating in favor of a sexual preference and go some representatives of political life to support them? And I the taxpayer to pay. Admittedly I do not understand ....
..............
Да схватим ко и оних представника политичког живота, учествовао у модна писта геј су желели да докажу? Упит Стасх! Може изражава овај модеран вре брате, ја не кажем! Њихово право! Ово је такође став према животу. Лични питање, али не политички! Јер, господо и даме, учествовао у модној писти, а не као појединци, већ као људи замишљају политичаре и то очигледно даје још један додатак, додаје још један терет целог фестивала геј. То је, друштвени догађај политизује. То је, неки људи демонстрира у корист сексуалне преференције и отићи неки представници политичког живота да их подрже? И порески обвезник да плати. Додуше не разумем ....
..............
Чтобы выяснить, кто и тех представителей политической жизни, приняли участие в гей подиуме они хотели доказать? Запрос притон! Может выражает эту подиуме вре братан, я не говорю! Их право! Это также отношение к жизни. Личная проблема, но не политический! Потому что господа и дамы, принял участие в дефиле, а не как отдельных лиц, но, как люди представляют себе политиков, и это, очевидно, дает еще одно продление, добавляет еще один нагрузку на весь фестиваль геев. То есть, социальное событие политизирован. То есть, некоторые люди демонстрации в поддержку сексуального предпочтения и перейти некоторые представители политической жизни, чтобы поддержать их? И я налогоплательщик платить. Правда, я не понимаю ....
..............
Per capire chi e quelli dei rappresentanti della vita politica, hanno preso parte alla sfilata gay che volevano dimostrare? Query scorta! Può esprime questa passerella VRE bro, non dico! Il loro diritto! Questo è anche un atteggiamento verso la vita. Problema personale ma non politico! Perché signori e signore, ha partecipato alla passerella, non come individui, ma come la gente immagina i politici e questo dà ovviamente un altro interno, aggiunge un altro peso per tutto il festival gay. Vale a dire, un evento sociale politicizzato. Cioè, alcune persone che dimostrano a favore di una preferenza sessuale e andare alcuni rappresentanti della vita politica a loro sostegno? E il contribuente a pagare. Devo ammettere che non capisco ....