Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Ernesto Guevara de la Serna

Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 87 ετών! Πρόκειται για τον Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα (Ernesto Guevara de la Serna), τον γνωστό μας Τσε, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 1928 στο Ροσάριο της Αργεντινής. Ήταν γιατρός, επαναστάτης κομμουνιστής μαρξιστής-λενινιστής, ένας από τους αρχηγούς των ανταρτών στην Κούβα και πολιτικός, ενέπνευσε με τους αγώνες του και με τις πράξεις του, όλη την λατινική Αμερική και όχι μόνο, το αίσθημα της ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής Δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας. Και πάνω από όλα ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

................
If alive today would be 87 years old! This is Ernesto Guevara de la Serna (Ernesto Guevara de la Serna), our famous Che, who was born on June 14, 1928 in Rosario, Argentina. He was a doctor, revolutionary communist Marxist-Leninist, one of the rebel leaders in Cuba and politician, inspired by his struggles and his acts, throughout Latin America and beyond, the feeling of freedom, solidarity, social justice , the Republic. And above all it was MAN!
................
Ако данас жив био би 87 година! Ово је Ернесто Гевара де ла Серна (Ернесто Гевара де ла Серна), наш чувени Че, који је рођен 14. јуна 1928. у Росарио, Аргентина. Он је био лекар, револуционарна комунистичка марксистичко-лењинистичке, један од побуњеничких лидера на Куби и политичара, инспирисан његовим борбама и његових дјела, широм Латинске Америке и шире, осећај слободе, солидарности, социјалне правде , Република. И изнад свега био човек!
................
Если жив будет 87 лет! Это Эрнесто Гевара де ла Серна (Эрнесто Гевара де ла Серна), наш знаменитый Че, родился 14 июня 1928 года в Росарио, Аргентина. Он был врач, Революционная коммунистическая марксистско-ленинской, один из лидеров повстанцев на Кубе и политика, вдохновили его борьбы и его деяний, по всей Латинской Америке и за ее пределами, ощущение свободы, солидарности, социальной справедливости , Республика. И прежде всего, это человек был!
................
Si viviera hoy sería 87 años! Se trata de Ernesto Guevara de la Serna (Ernesto Guevara de la Serna), nuestro famoso Che, quien nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Era médico, comunista revolucionario marxista-leninista, uno de los líderes rebeldes en Cuba y político, inspirado en sus luchas y sus actos, en toda América Latina y más allá, la sensación de libertad, la solidaridad, la justicia social , la República. Y, sobre todo, era HOMBRE!
................