Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Ευρώπη

Πιστεύω να το έχεις καταλάβει πια, τι σημαίνει Ευρωζώνη! Τι σημαίνει Ευρώπη γι αυτούς! Να κατάλαβες πιο ηταν το σχεδιό τους! Να Κατάλαβες γιατι έβαλαν λουκέτο στις μεγάλες κερδοφόρες και υγιείς ελληνικές βιομηχανίες, όπως Πίτσος, Πειραϊκή Πατραϊκή, Πυρκάλ, Εσκιμό, Χρώπει κλπ. Διότι έτσι βρήκαν χώρο οι δικές τους πολυεθνικές, οι οποίες δεν θα έμπαιναν ποτέ στην ελληνική αγορά αν υπήρχαν οι δικές μας επιχειρήσεις.

Έπιασες το νόημα γιατί κόπτονται τόσο πολύ, για την «ελεύθερη αγορά»; Για να βάλει "λουκέτο" ο μικροεπαγγελματίας ο ντόπιος και έτσι τα ζώα οι καταναλωτές Έλληνες, θα στέλνουν τα χρήματά τους, στα ταμεία των γερμανικών μεγαλοκαταστημάτων!
Πρέπει να έχεις καταλάβει γιατί πρέπει να έχεις πεντε τηλεοράσεις. Για να σε κάνουν κανονικό τετράποδο, να βόσκεις στα χωράφια που αυτοί "σπέρνουν". Να τρως, το κουτόχορτο των σίριαλ, μετά στις χαζοβιόλες του μεσημεριού και μετά να σε αποτελειώνει ο διαπλεκόμενος των "οκτώ"! Να αγαπήσεις την τουρκική γλώσσα με το ζόρι και να παρακολουθείς τους κυρίους "τίποτα" καθε βράδυ!
Πρέπει να κατάλαβες τελικά γιατί "έφυγες" από το χωριό, για μια "θεσούλα" στο Δημόσιο. Έτσι θα πάρουν δωρεάν γη, οι νέοι "μετανάστες", οι νέοι "έποικοι".
Πρέπει επιτέλους να έχεις καταλάβει γιατί σου δίνουν μισθούς πείνας και γιατί ισοπεδώνουν το εργασιακό. Για να δουλεύει (οποτε μπορεί) το ζευγάρι τέσσερις "δουλειές", οι παπούδες να δουλεύουν μέχρι τα ογδόντα και να μεγαλώνουν τα παιδιά μόνα τους, χωρίς αρχές, χωρίς προσανατολισμό και με βάση τα νέα "πρότυπα" που λανσάρουν! Η ανωμαλία που λανσάρουν, σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα που επίσης στηρίζουν έμμεσα και την ισλαμοποίηση του πληθυσμού που σχεδιάζουν μέσω της "μεταναστευτικής" πολιτικής,, τι αποτέλεσμα θα δώσουν; Να εξαφανιστείς εσύ και η σπορά σου ταλαίπωρε Έλληνα.
.....................
I can understand you anymore, what the Eurozone! What does Europe for them! Understand most was their plan! To understand why they put a padlock on large profitable and healthy Greek industries such as pizza, Piraiki Patraiki, PYRKAL, Romper, Chropei etc. Because so they found their own space the multinationals that will never entered the Greek market if there were our own business .
Did you catch the meaning why cut so much for the "free market"? To put \ "lock \" the small tradesmen and the local animals so consumers Greeks will send their money to funds of German superstore!
You need to understand why you have to have five TVs. To make a normal quadruped, to graze in the fields that they \ "sow \". Eat the red meat serials after the chazovioles midday and then to consummate the interlocking of \ "eight \"! To love the Turkish language by force and watch masters \ "nothing \" every night!
You should be understood finally why \ "you left \" the village, on a \ "thesoula \" to the State. So they get free land, the new \ "immigrants \" new \ "settlers \".
You must finally have figured out why you give starvation wages and Why bulldoze the work. To work (so I) the couple four \ "work \", the grandparents to work up to eighty and raise children on their own, without principles, without orientation and based on the new \ "standards \" to launch! The abnormality launch, combined with low birth rates also support indirectly the Islamisation population planning through \ "migration \" policy ,, what result would yield? Disappear you and your seed hassle Greek.
.....................
Могу да те више не разумем шта Еврозона! Шта Европа за њих! Схватите већина је њихов план! Да бисмо разумели зашто су ставили катанац на великим профитабилне и здравих грчких индустрија, као што су пица, Пираики Патраики, ПИРКАЛ, Ромпер, Цхропеи итд Зато што су затекли свој простор и мултинационалне компаније које никада неће ушли у грчко тржиште, ако је било наше пословање .
Да ли сте ухватили значење толико због чега смањи за "слободног тржишта"? Да би \\\ "\\\ Катанац" трговци и локални животиње па потрошачи Грци ће послати свој новац у фондове немачке Суперсторе!
Морате да схватите зашто морате да имате пет телевизора. Да би нормалан Стајање на четири, да пасу на пољима су \\\ "\\\ сеју". Једите црвено месо серијале после подне цхазовиолес а затим да конзумирамо спона за \\\ "\\\ осам"! Да волим турски језик силом и гледати Мастерс \\\ "\\\ ништа" сваке ноћи!
Требало би да се коначно схватио зашто \\\ "\\\ сте напустили" село, \\\ "\\\" тхесоула у држави. Тако су добили бесплатно земљиште, нова \\\ "\\\ имигранти", нови \\\ "\\\ досељеници."
Коначно си Мора да схватио зашто дајете једва довољним за преживљавање плате и зашто буллдозе рад. За рад (тако сам) пар четири \\\ "\\\ радних места", деда и баба да раде до осамдесет и подизање деце на своју руку, без принципа, без оријентације и на основу нових \\\ "стандардима \\\ "да покрене! Аномалија лансирање, у комбинацији са ниским стопама наталитета и индиректно подржавају и исламизација популације планирања кроз \\\ "\\\ имиграцију" политика ,, шта ће резултат дати? Дисаппеар тебе и твоју семена невоља грчки.
.....................
Я могу понять вас больше, чем в Еврозоне! Что делает Европу для них! Поймите самое было их план! Чтобы понять, почему они поставили замок на больших прибыльных и здоровых греческих отраслей промышленности, таких как пицца, Piraiki Patraiki, PYRKAL, Ползунки, Chropei и т.д. Потому что таким образом они нашли свое собственное пространство транснациональные корпорации, которые никогда не вошли в рынок Греции, если было наш собственный бизнес ,
Вы уловили смысл, почему сократить столько для «свободного рынка»? Чтобы положить \\\\\\\ '\\\\\\\ "навесного замка с торговцев и местных животных, чтобы потребители греков пошлет свои деньги в фонды немецкого супермаркета!
Вы должны понять, почему вы должны иметь пять телевизоров. Чтобы сделать нормальную четвероногое, чтобы пасти в области они \\\\\\\ '\\\\\\\ сеять ". Ешьте красное мясо сериалы после полудня chazovioles, а затем довести до конца блокировка \\\\\\\ "\\\\\\\ восемь"! Любить турецкого языка силой и посмотреть мастеров \\\\\\\ '\\\\\\\ ничего "каждую ночь!
Вы должны понять, почему это \\\\\\\ '\\\\\\\ вы оставили "на деревню, \\\\\\\" \\\\\\\ "thesoula государству. Таким образом, они получают бесплатно землю, молодой \\\\\\\ '\\\\\\\ иммигранты ", молодой \\\\\\\' \\\\\\\ поселенцы."
Вы должны, наконец, понял, почему вы даете нищенскую зарплату и почему сравнять работу. Для работы (так я) пара четыре \\\\\\\ '\\\\\\\ "Работа, бабушки и дедушки, чтобы работать до восьмидесяти и воспитывать детей самостоятельно, без принципов, без ориентации и Основываясь на новой \\\\\\\ '\\\\\\\ стандарты ", что запуск! Запуск аномалия, в сочетании с низким уровнем рождаемости также косвенно поддерживает и исламизация населения планирует через \\\\\\\ политики "\\\\\\\" иммиграционной ,, какой результат даст? Исчезают вас и вашего семян хлопот греческий.
.....................
Io ti capisco più, ciò che la zona euro! Che cosa fa l'Europa per loro! Capire di più era il loro piano! Per capire perché hanno messo un lucchetto su grandi industrie greche redditizi e sani come pizza, Piraiki Patraiki, PYRKAL, pagliaccetto, Chropei ecc Perché così hanno trovato il loro spazio le multinazionali che non potrà mai entrati nel mercato greco se non ci fosse il nostro business .
Avete preso il significato perché ha tagliato così tanto per il "libero mercato"? Per mettere \\\\\\\\\\\\\\\ "lucchetto \\\\\\\\\\\\\\\" i commercianti e gli animali locali, in modo consumatori greci avrebbero mandato i loro soldi nelle tasche dei superstore tedesco!
Hai bisogno di capire il motivo per cui è necessario disporre di cinque televisori. Per fare un quadrupede normale, a pascolare nei campi che \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ seminano". Mangiare i serial di carni rosse dopo la chazovioles mezzogiorno e poi di consumare il incastro di \\\\\\\\\\\\\\\ "otto \\\\\\\\\\\\ \\\ "! Amare la lingua turca con la forza e guardare maestri \\\\\\\\\\\\\\\ "nulla \\\\\\\\\\\\\\\" ogni notte!
Si dovrebbe essere capito finalmente perché \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ hai lasciato" il villaggio, una \\\\\\ \\\\\\\\\ "thesoula \\\\\\\\\\\\\\\" lo Stato. In modo da ottenere terreni liberi, giovane \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ immigrati", giovane \\\\\\ \\\\\\\\\ "coloni \\\\\\\\\\\\\\\".
È necessario, infine, hanno capito il motivo per cui si dà salari da fame e perché demolire l'opera. Lavorare (quindi) la coppia quattro \\\\\\\\\\\\\\\ "\\\\\\\\\\\\\\\ posti di lavoro", i nonni di lavorare fino a ottanta e crescere i figli da soli, senza principi, senza orientamento e basato sul nuovo \\\\\\\\\\\\\\\ "standard \\\\\\\\\\\\\\ \ "lanciare! Il lancio delle anomalie, in combinazione con bassi tassi di natalità anche indirettamente sostenere e islamizzazione della popolazione pianificazione attraverso \\\\\\\\\\\\\\\ "immigrazione \\\\\\\\\\ \\\\\ "La politica ,, quale risultato darà? Scompaiono voi e la vostra fatica seme greca.
.....................