Πατριωτικό - Κοινωνικό Κίνημα. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ελλάς - Ρωσία Συμμαχία. Греко-русский Альянс

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Στις γερμανικές τράπεζες


Οι έχοντες κάποιες επιπλέον γνώσεις και πληροφορίες, σίγουρα γνώριζαν αυτό που έγραψε η γαλλική Le Monde: Περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ βγήκαν την Δευτέρα 22 Ιουνίου, από τις ελληνικές τράπεζες υπό το φόβο της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας των Ελλήνων για το μέλλον της Ελλάδας και το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από την ζώνη του ευρώ. Τα κεφάλαια που έφυγαν μαζικά από την Ελλάδα βρήκαν… καταφύγιο στη Γερμανία, αναφέρει η γαλλική εφημερίδα.
Δεν είναι μια καλή αφορμή για εισαγγελική έρευνα; Και μιλώ για το εσωτερικό της χώρας, καθώς όπως όλοι ενθυμούμαστε διακινούνταν σενάρια καταστροφολογίας, χρεοκοπίας αλλά και κλείσιμο των τραπεζών σε περίπτωση μη συμφωνίας;
...................
In German banks
Those with some additional knowledge and information, definitely knew what wrote the French Le Monde: Approximately EUR 1.5 billion went to Monday, June 22, from Greek banks for fear of insecurity and uncertainty of the Greeks for the future of Greece and the potential output of the country from the euro area. The funds fled en masse from Greece ... found refuge in Germany, says the French newspaper. There is a good reason for prosecuting research? And I talk about the interior of the country, as we all remember traded doomsday scenarios, bankruptcy and closure of banks in case of disagreement?
...................
У немачким банкама
Они са неким додатним знањем и информацијама, дефинитивно знао шта је написао француски Ле Монде: Око 1,5 милијарди евра отишао у понедељак, 22. јуна, од грчких банака због страха од несигурности и неизвесности Грка за будућност Грчке и потенцијални излаз земље из еврозоне. Средства су побегли масовно из Грчке ... нашли уточиште у Немачкој, каже француски лист. Постоји добар разлог за кривично гоњење истраживања? И говорим о унутрашњости земље, као што смо сви Сећам се тргује смак сценарија, стечај и затварање банака у случају неслагања?
...................
В немецких банков
Те, с какой-то дополнительных знаний и информации, безусловно, знал, что писал французский Le Monde: примерно 1,5 млрд евро пошли на понедельник, 22 июня из греческих банков из-за страха незащищенности и неуверенности греков в будущем Греции и потенциал вывода страны из зоны евро. Средства бежали массово из Греции ... нашли убежище в Германии, говорит французская газета. Существует хорошая причина для преследования исследования? И я говорю о внутренних районах страны, как мы все помним, торгуются сценарии конца света, банкротства и закрытия банков в случае несогласия?
...................